Uchwały zarządu

Nr 2030/388/10 z dn. 08-10-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.

więcej

Nr 2029/388/10 z dn. 08-10-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 2 do projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok.

więcej

Nr 2028/388/10 z dn. 08-10-2010

w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu Samorządu Województwa Mazowieckiego – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 724 relacji Warszawa – Góra Kalwaria wraz z przebudową mostu przez rzekę Jeziorkę w m. Konstancin - Jeziorna” znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych
dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (IWIPK), Priorytet III „Regionalny system transportowy” dla Działania 3.1 „Infrastruktura drogowa”.

więcej

Nr 2027/388/10 z dn. 08-10-2010

w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków ocenionych w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/IN/2010 dla Działania7.4 Projekty innowacyjne testujące, temat: „Poszukiwanie skutecznych metod zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 trwającego od dnia 1 czerwca 2010 roku do dnia 30 czerwca 2010 roku.

więcej

Nr 2026/388/10 z dn. 08-10-2010

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego nr POKL.09.04.00-14-077/10 pt.: „Wysoko wykwalifikowany nauczyciel najlepszą inwestycją w edukację”, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

więcej
Uchwały zarządu