Uchwały zarządu

Nr 1803/375/10 z dn. 31-08-2010

w sprawie zatwierdzenia wniosku systemowego w ramach Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty ”, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia    i kompetencji w regionach,  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

więcej

Nr 1802/375/10 z dn. 31-08-2010

w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków ocenionych w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.1/2010 dla Działania 8.1.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, trwającego od dnia 26 stycznia 2010 r., zawieszonego 24 lutego 2010 r. 

więcej

Nr 1801/375/10 z dn. 31-08-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2010 roku.

więcej

Nr 1800/375/10 z dn. 31-08-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania kosztów związanych z funkcjonowaniem klubów radnych oraz maksymalnej wysokości tych kosztów.

więcej

Nr 1799/375/10 z dn. 31-08-2010

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Radzymin dotyczącego współorganizacji spektaklu „W paryskim salonie” w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa na Mazowszu oraz wydatkowania środków na jego realizację.

więcej

Nr 1798/375/10 z dn. 31-08-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Wołomin dotyczącego współorganizacji koncertu zespołu Wolna Grupa Bukowina, który zostanie zorganizowany w dniu 12 września 2010 r. w Wołominie, w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa na Mazowszu, oraz wydatkowania środków na jego realizację.

więcej

Nr 1797/375/10 z dn. 31-08-2010

w sprawie zakupu pakietu promocyjnego dla Województwa Mazowieckiego w ramach organizacji XVII edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej „Hosanna Festival”, który odbędzie się w dniach 3 - 5 września 2010 r. w Siedlcach.

więcej

Nr 1796/375/10 z dn. 31-08-2010

w sprawie wniosku dotyczącego pozbawienia kategorii drogi powiatowej, odcinka drogi powiatowej Nr 1244W – ul. Siewna, położonego na terenie miasta Ciechanów.

więcej

Nr 1795/375/10 z dn. 31-08-2010

w sprawie skargi Pani Haliny Nalewajk-Mϋller, na działalność Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

więcej

Nr 1794/375/10 z dn. 31-08-2010

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Teatru Polskiego w Warszawie.

więcej
Uchwały zarządu