Uchwały zarządu

Nr 1430/363/10 z dn. 06-07-2010

w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektów: Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku  ‑ „Poprawa jakości infrastruktury dydaktyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku” i Uniwersytetu Warszawskiego ‑ „Budowa budynku dydaktycznego dla potrzeb Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich oraz Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego
w rejonie ulic Lipowej - Dobrej - Wiślanej - Browarnej w Warszawie - Etap I”, znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych
dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 ‑ 2013 (IWIPK), Priorytet VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego dla Działania 7.2 Infrastruktura służąca edukacji.

więcej

Nr 1429/363/10 z dn. 06-07-2010

w sprawie zatwierdzenia listyrankingowej wniosków ocenionych w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/9.1.1/2010 dlaPoddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności
w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 ‑ 2013 trwającego od dnia 2 lutego 2010 r. do dnia 1 marca 2010 r.

więcej

Nr 1428/363/10 z dn. 06-07-2010

w sprawie zatwierdzenia listyrankingowej w ramach konkursu zamkniętego
nr 2/POKL/7.3/2009 dla Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 ‑ 2013 trwającego od dnia 7 grudnia
2009 r. do dnia 6 stycznia 2010 r.

więcej

Nr 1427/363/10 z dn. 06-07-2010

w sprawie zatwierdzenia listy wniosków, które przeszły procedurę ponownej oceny merytorycznej w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8.1.2/2009 dla Działania 8.1 „Rozwój pracowników
i przedsiębiorstw w regionie” Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych
i modernizacyjnych w regionie ‑ projekty konkursowe”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 ‑ 2013 trwającego od dnia 6 maja 2009 r. do 3 czerwca 2009 r.

więcej

Nr 1426/363/10 z dn. 06-07-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej na 2010 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

więcej

Nr 1425/363/10 z dn. 06-07-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM).

więcej

Nr 1424/363/10 z dn. 06-07-2010

w sprawie przyjęcia wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 dla Działania 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu.

więcej

Nr 1423/363/10 z dn. 06-07-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planów Działania dla Priorytetów VI ‑ IX komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2010.

więcej

Nr 1422/363/10 z dn. 06-07-2010

w sprawie zakupu usługi opracowania oraz wdrożenia do działania strony internetowej na potrzeby projektu systemowego „Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odpowiedzialnych za proces implementacji RSI ‑ budowa profesjonalnych kadr regionu Mazowsza” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL.

więcej

Nr 1421/36310 z dn. 06-07-2010

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na zakup usług szkoleniowych w zakresie stosowania metodyki PRINCE2 w projektach mających na celu wdrażanie RSI dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach projektu systemowego „Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odpowiedzialnych za proces implementacji RSI ‑ budowa profesjonalnych kadr regionu Mazowsza” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL.

więcej
Uchwały zarządu