Uchwały zarządu

Nr 1388/359/10 z dn. 29-06-2010

 

w sprawie zatwierdzenia wyboru pozytywnie zweryfikowanego projektu
do dofinansowania w ramach konkursu otwartego bez preselekcji RPOWM/1/1.6/2009 Priorytet I „
Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego
i przedsiębiorczości na Mazowszu” dla Działania 1.6 „Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 1387/359/10 z dn. 29-06-2010

 

w sprawie zatwierdzenia częściowego wyboru pozytywnie zweryfikowanych
pod względem oceny wykonalnościprojektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego  z preselekcją RPOWM/6.2/1/2009 lista nr 2  Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych  i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” dla Działania 6.2 „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 1386/359/10 z dn. 29-06-2010

 

w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektów: "Kolei Mazowieckich - KM"
Sp. z o. o. – „Zakup 11 nowych, dwukabinowych lokomotyw elektrycznych przeznaczonych do prowadzenia składów pociągów pasażerskich zmiennokierunkowych, złożonych z wagonów typu push-pull ze świadczeniem usług serwisowych w okresie czterech lat od daty przekazania…” oraz „Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych”, znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (IWIPK), Priorytet III Regionalny system transportowy dla Działania
3.2 Regionalny transport publiczny.

więcej

Nr 1385/359/10 z dn. 29-06-2010

 

w sprawie zatwierdzenia częściowego wyboru pozytywnie zweryfikowanych
pod względem oceny wykonalności
projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/5.2/1/2009 lista nr 2 Priorytet V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” dla Działania 5.2 „Rewitalizacja miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 1384/359/10 z dn. 29-06-2010

 

w sprawie zatwierdzenia listy wniosków ocenionych w wyniku procedury odwoławczej
w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/6.2/2009 dla Działania 6.2 „Wsparcie
oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”; Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, trwającego od dnia 27 lipca 2009 r. do dnia 21 sierpnia 2009 r.

więcej

Nr 1383/359/10 z dn. 29-06-2010

 

w sprawie zatwierdzenia częściowego wyboru pozytywnie zweryfikowanego
pod względem oceny wykonalności
projektu do dofinansowania znajdującego się
na liście nr 1 w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/4.1/2/2009 Priorytet IV „
Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetykadla Działania 4.1 „Gospodarka wodno - ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 1382/359/10 z dn. 29-06-2010

 

w sprawie zatwierdzenia częściowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/1.5/1/2008 lista nr 20 Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości
na Mazowszu”
dlaDziałania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 1381/359/10 z dn. 29-06-2010

 

zmieniająca uchwałę w sprawie Procedury odwoławczej dla wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 1380/359/10 z dn. 29-06-2010

 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na usługę doradczą w zakresie wsparcia Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 oraz Instytucji Pośredniczącej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w zakresie przygotowania, zlecania
oraz odbioru badań ewaluacyjnych.

więcej

Nr 1379/359/10 z dn. 29-06-2010

 

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.  

więcej
Uchwały zarządu