Uchwały zarządu

Nr 992/348/10 z dn. 20-05-2010

w sprawie Umowy pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą a Województwem Mazowieckim w sprawieprzyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadania: Organizacja 3 edycji szkoleń „Kultura tworzy rozwój” w ramach projektu Kierunek Kultura realizowanych przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki.

więcej

Nr 991/348/10 z dn. 20-05-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pn. „Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie”.

więcej

Nr 990/348/10 z dn. 20-05-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie rozstrzygnięcia wezwania pani Barbary Kowerdan z dnia 30 kwietnia 2010 r.do usunięcia naruszenia prawa przez uchwałę Nr 18/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2010 r.

więcej

Nr 989/348/10 z dn. 20-05-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego
do wystąpienia do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wyrażenie zgody
na zawarcie „Porozumienia między Województwem Mazowieckim (Rzeczpospolita Polska) a Komitetem Wykonawczym Obwodu Mińskiego (Republika Białoruś)
o współpracy międzyregionalnej”.

więcej

Nr 988/348/10 z dn. 20-05-2010

w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu Samorządu Województwa Mazowieckiego – „Rozbudowa i zakup wyposażenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Siedlcach” znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (IWIPK), Priorytet VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego dla Działania 7.2 Infrastruktura służąca edukacji.

więcej
Uchwały zarządu