Uchwały zarządu

Nr 369/326/10 z dn. 23-02-2010

w sprawie zatwierdzenia listy wniosków, które przeszły procedurę ponownej oceny merytorycznej w wyniku pozytywnie rozpatrzonego protestu w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/7.2.2/2009 dla Poddziałania 7.2.2 „Wsparcie ekonomi społecznej
– projekty konkursowe” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 trwającego od dnia 13 lipca 2009 r.
więcej

Nr 368/326/10 z dn. 23-02-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy nr 1 pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/6.1/1/2008 Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” dla Działania 6.1 „Kultura” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007 - 2013.
więcej

Nr 367/326/10 z dn. 23-02-2010

w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów pozytywnie zweryfikowanych
pod względem oceny wykonalności i merytorycznej (horyzontalnej, szczegółowej
oraz strategicznej) złożonych w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/1.8/1/2009 Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” dla Działania 1.8 „Wsparcie
dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
więcej

Nr 366/326/10 z dn. 23-02-2010

w sprawie częściowego wyboru projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności do dofinansowania znajdujących się na liście nr 10 w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/6.1/1/2008 Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” dla Działania 6.1 „Kultura” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007 - 2013.
więcej

Nr 365/326/10 z dn. 23-02-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia częściowego wyboru projektów
do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/1.5/1/2008 lista nr 12 Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” dla Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.
więcej

Nr 364/326/10 z dn. 23-02-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia częściowego wyboru projektów
do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/1.5/1/2008 lista nr 11 Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” dla Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.
więcej

Nr 363/326/10 z dn. 23-02-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia częściowego wyboru projektów
do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/1.5/1/2008 lista nr 10 Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” dla Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.
więcej

Nr 362/326/10 z dn. 23-02-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia częściowego wyboru projektów
do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/1.5/1/2008 lista nr 9 Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” dla Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
więcej

Nr 361/326/10 z dn. 23-02-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia częściowego wyboru projektów
do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/1.5/1/2008 lista nr 8 Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” dla Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
więcej

Nr 360/326/10 z dn. 23-02-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia częściowego wyboru projektów
do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/1.5/1/2008 lista nr 6 Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” dla Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.
więcej
Uchwały zarządu