Uchwały zarządu

Nr 3316/310/09 z dn. 22-12-2009

w sprawie wskazania osoby na Prezesa Zarządu spółki \"Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica\" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach. więcej

Nr 3315/310/09 z dn. 22-12-2009

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. więcej

Nr 3314/310/09 z dn. 22-12-2009

w sprawie przyznania nagród rocznych za 2008 rok dyrektorom instytucji kultury,
dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organizatorem.
więcej

Nr 3313/310/09 z dn. 22-12-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy nr 3 pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/6.1/1/2008 Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” dla Działania 6.1 „Kultura” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. więcej

Nr 3312/310/09 z dn. 22-12-2009

w sprawie częściowego wyboru projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności do dofinansowania znajdujących się na liście nr 7 w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/6.1/1/2008 Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” dla Działania 6.1 „Kultura” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. więcej

Nr 3311/310/09 z dn. 22-12-2009

w sprawie zatwierdzenia i realizacji projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. „Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odpowiedzialnych za proces implementacji RSI – budowa profesjonalnych kadr regionu Mazowsza” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. więcej

Nr 3310/310/09 z dn. 22-12-2009

w sprawie zatwierdzenia i realizacji projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. „Opracowanie koncepcji funkcjonowania Mazowieckiej Sieci Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie innowacji” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. więcej

Nr 3309/310/09 z dn. 22-12-2009

w sprawie zatwierdzenia listy nr 4 pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego
z preselekcją RPOWM/1.3/1/2008 Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” dla Działania
1.3 „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
więcej

Nr 3308/310/09 z dn. 22-12-2009

w sprawie częściowego wyboru projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności do dofinansowania znajdujących się na liście nr 6 w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/6.1/1/2008 Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” dla Działania
6.1 „Kultura” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
więcej

Nr 3307/310/09 z dn. 22-12-2009

w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu Samorządu Województwa Mazowieckiego – „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych
dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007 - 2013 (IWIPK), Priorytet II ,,Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza’’, Działanie 2.2 „Rozwój e-usług”.
więcej
Uchwały zarządu