Uchwały zarządu

Nr 2193/308/06 z dn. 26-09-2006

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. więcej

Nr 2192/308/06 z dn. 26-09-2006

w sprawie zmian w Planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2006 rok. więcej

Nr 2191/308/06 z dn. 26-09-2006

w sprawie wniesienia pod obrady Semiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 rok. więcej

Nr 2190/308/06 z dn. 26-09-2006

w sprawie akceptacji treści umowy poręczenia długoterminowego kredytu obrotowego nieodnawialnego zaciąganego przez Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu w Nordea Bank Polska S.A. więcej

Nr 2189/308/06 z dn. 26-09-2006

w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej Samodzielnemu Wojewódzkiemu Zespołowi Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie. więcej

Nr 2188/308/06 z dn. 26-09-2006

zmieniającą uchwałę w sprawie powołania likwidatora i wyznaczenia terminu zakończenia likwidacji Zakładów Naprawczych Sprzętu Medycznego w Warszawie. więcej

Nr 2187/308/06 z dn. 26-09-2006

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki zaciąganej przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego SZPZOZ w Warszawie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. więcej

Nr 2186/308/06 z dn. 26-09-2006

w sprawie akceptacji poręczenia długoterminowego kredytu bankowego zaciąganego przez Wojewódzki Samodzielny Psychiatryczny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie w PKO BP S.A. II Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie. więcej

Nr 2185/308/06 z dn. 26-09-2006

w sprawie pokrycia zobowiązania Specjalistycznego Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu im. prof. Mariana Weissa Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie – Jeziorna. więcej

Nr 2184/308/06 z dn. 26-09-2006

w sprawie przyjęcia treści Oświadczenia Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2005-2006 i wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Oświadczenia Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2005-2006. więcej
Uchwały zarządu