Uchwały zarządu

Nr 2614/246/05 z dn. 30-12-2005

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji wnioskodawcom w ramach Działania 2.2 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. więcej

Nr 2613/246/05 z dn. 30-12-2005

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej instytucjom kultury. więcej

Nr 2612/246/05 z dn. 30-12-2005

zmieniająca niektóre uchwały przeznaczające środki na realizację projektów współfinansowanych w ramach Priorytetu 3 „Pomoc Techniczna” Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”. więcej

Nr 2611/246/05 z dn. 30-12-2005

zmieniająca uchwałę w sprawie wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na pokrycie zobowiązań cywilnoprawnych przejętych przez organ założycielski w ramach procesu restrukturyzacji od Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ w Warszawie. więcej

Nr 2610/246/05 z dn. 30-12-2005

zmieniająca uchwałę w sprawie wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na pokrycie zobowiązań cywilnoprawnych przejętych przez organ założycielski w ramach procesu restrukturyzacji od Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zakładu Dermatologicznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie. więcej

Nr 2609/246/05 z dn. 30-12-2005

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 r. więcej

Nr 2608/246/05 z dn. 30-12-2005

w sprawie zmian w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2005 r. więcej
Uchwały zarządu