Uchwały zarządu

Nr 2568/242/05 z dn. 20-12-2005

zmieniająca uchwały w sprawie ustanowienia hipoteki na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Barskiej 16/20 oraz w sprawie ustanowienia hipoteki na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Niekłańskiej 4/24. więcej

Nr 2567/242/05 z dn. 20-12-2005

zmieniająca uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości w mieście Kobyłka oraz w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej we wsi Szydłowo, gm. Szydłowo przy drodze wojewódzkiej nr 544. więcej

Nr 2566/242/05 z dn. 20-12-2005

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu. więcej

Nr 2565/242/05 z dn. 20-12-2005

w sprawie pokrycia zobowiązania Specjalistycznego Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu im. prof. Mariana Weissa Zespół Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie – Jeziorna. więcej

Nr 2564/242/05 z dn. 20-12-2005

w sprawie zmian w Planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2005 rok. więcej

Nr 2563/242/05 z dn. 20-12-2005

w sprawie wyrażenia zgody na częściowe umorzenie oraz rozłożenie na raty wierzytelności Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie należnej od Marianny Filipkowskiej. więcej

Nr 2562/242/05 z dn. 20-12-2005

w sprawie umorzenia wierzytelności Województwa Mazowieckiego należnej od Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy „Zespół Szpitali Dziecięcych” z siedzibą w Dziekanowie Leśnym. więcej

Nr 2561/242/05 z dn. 20-12-2005

w sprawie aneksu do porozumienia z dnia 19 września 2005 r. dotyczącego współfinansowania zakupu samochodów dla Komend Powiatowych Policji działających na obszarze podległym Komendantowi Wojewódzkiemu Policji z siedzibą w Radomiu. więcej

Nr 2560/242/05 z dn. 20-12-2005

w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 2559/242/05 z dn. 20-12-2005

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na roboty budowlane w zakresie adaptacji budynku poszpitalnego „C” na lokale mieszkalne w Otwocku przy ul. Narutowicza 80. więcej
Uchwały zarządu