Rok 2021

Poniżej prezentujemy rejestr uchwał z roku 2021

Rejestr uchwał rok 2021

Nr uchwały

Data uchwalenia

w sprawie:

1/21

26.01.2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2038

2/21

26.01.2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2021 rok

3/21 26.01.2021 r. wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finansowych Województwa Mazowieckiego za lata 2020, 2021 i 2022
4/21 26.01.2021 r. ograniczenia populacji zwierząt na lotnisku wojskowym
5/21 26.01.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2021 rok”
6/21 23.02.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2038
7/21 23.02.2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2021 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3534)

8/21 23.02.2021 r. udzielenia pomocy finansowej Gminie Zatory na rozbudowę budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Drwałach
9/21 23.02.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brok na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z zamontowanym na stałe wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brok
10/21 23.02.2021 r. udzielenia pomocy finansowej Gminie Ostrów Mazowiecka na zakup sprzętu specjalistycznego i środków ochrony osobistej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jelonki
11/21 23.02.2021 r. udzielenia pomocy finansowej Gminie Jedlnia-Letnisko na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jedlnia-Letnisko
12/21 23.02.2021 r. udzielenia pomocy finansowej Gminie Stara Biała na remont samochodu ratowniczo-gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej Brwilno
13/21 23.02.2021 r. udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadania pn. Naprawa drogi dojazdowej do: działek, parkingów i biura w ROD „Bemowo” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020
14/21 23.02.2021 r. udzielenia pomocy finansowej w 2021 roku w formie dotacji celowej powiatom prowadzącym, w ramach powiatowych bibliotek publicznych, działy pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych
15/21 23.02.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie konkursu pt. „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”
16/21 23.02.2021 r.

planu działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych i alarmowego dwutlenku siarki w powietrzu

(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1660)

17/21 23.02.2021 r. skargi na Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych
18/21 23.02.2021 r. petycji dotyczącej podjęcia starań o wykreślenie lub zrewidowanie obszaru ochrony krajobrazowej w Milanówku
19/21 23.02.2021 r.

planu kontroli Komisji Rewizyjnej w 2021 roku

Zmieniona uchwałą nr 83/21 z dn. 22.06.21 r.

20/21 23.02.2021 r.

określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2021 w województwie mazowieckim

(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1661)

Zmieniona uchwałą nr 40/21 z dn. 20.04.21 r., nr 84/21 z dn. 22.06.21 r.

21/21 23.02.2021 r. utworzenia stowarzyszenia pod nazwą: „Stowarzyszenie Kolej Północnego Mazowsza”
22/21 16.03.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2038
23/21 16.03.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2021 rok
24/21 16.03.2021 r.

budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego

(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2518)

25/21 16.03.2021 r. Nagrody Twórczej za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
26/21 16.03.2021 r. Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku
27/21 16.03.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego
28/21 16.03.2021 r. skargi na Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
29/21 16.03.2021 r. ustanowienia Flagi Województwa Mazowieckiego
30/21 16.03.2021 r. wyrażenia zgody na uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza
31/21 16.03.2021 r. Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”
32/21 16.03.2021 r. wskazania kandydatów Sejmiku Województwa Mazowieckiego do Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
33/21 20.04.2021 r. współfinansowania w latach 2021–2023 przez Województwo Mazowieckie, Gminę Miasto Płock i Stowarzyszenie Synagoga Płocka w Płocku „Muzeum Żydów Mazowieckich” – funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku
34/21 20.04.2021 r.

stypendiów wojewódzkich dla studentów uczelni artystycznych zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami

(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3877)

35/21 20.04.2021 r.

pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej drogi wojewódzkiej nr 760 Stacja Kolejowa Pruszków – droga 718, położonej na terenie miasta Pruszków

(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3878)

36/21 20.04.2021 r. przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2020 roku
37/21 20.04.2021 r.

Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego

(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3879)

38/21 20.04.2021 r.

Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatu sochaczewskiego

(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3880)

39/21 20.04.2021 r. przedstawiciela Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Regionalnej Radzie Ochrony Przyrody
40/21 20.04.2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2021 w województwie mazowieckim

(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3881)

41/21 20.04.2021 r.

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego

(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3882)

42/21 20.04.2021 r. określenia zadań oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w ramach podziału środków finansowych pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.
43/21 20.04.2021 r. przekazania skargi Wojewody Mazowieckiego na uchwałę nr 54/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie pozbawienia drogi wojewódzkiej nr 624 stacja kolejowa Beniaminów-Dąbkowizna-Wólka Radzymińska /droga 631/ na terenie gminy Nieporęt
44/21 20.04.2021 r. składów osobowych komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego
45/21 20.04.2021 r. Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2025
46/21 18.05.2021 r. powołania doraźnej Komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego ds. raportu o stanie Województwa Mazowieckiego
47/21 18.05.2021 r.

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustanowienia Flagi Województwa Mazowieckiego

(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4712)

48/21 18.05.2021 r. nadania statutu Mazowieckiemu Biuru Planowania Regionalnego w Warszawie
49/21 18.05.2021 r.

pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich niektórych dróg oraz  odcinków dróg położonych na terenie województwa mazowieckiego

(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4709)

50/21 18.05.2021 r.

Regulaminu przyznawania stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim

(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4710)

51/21 18.05.2021 r.

„Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2021/2022 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”

(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4711)

52/21 18.05.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2038
53/21 18.05.2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2021 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4713)

54/21 18.05.2021 r. udzielenia Powiatowi Piaseczyńskiemu pomocy finansowej
55/21 18.05.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego
56/21 18.05.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów  w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego
57/21 18.05.2021 r. rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2021 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego i przyznania dotacji
58/21 18.05.2021 r. wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Gminą Glinojeck umowy na realizację w latach 2021–2023 zadania pn.: „Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod Gminne Centrum Integracji Zawodowej i Społecznej w Glinojecku”
59/21 18.05.2021 r. wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Powiatem Warszawskim Zachodnim umowy na realizację w latach 2021–2022 zadania pn.: „Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach, na części działki ew. nr 12/1 w gminie Błonie”
60/21 18.05.2021 r. wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Zarządem Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego umowy na realizację w latach 2021–2023 zadania pn.: „Rozbudowa istniejącego budynku z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Dziennego Pobytu w Olszance gm. Puszcza Mariańska w powiecie żyrardowskim”
61/21 18.05.2021 r.

udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021”

Zmieniona uchwałą nr 86/21 z 22.06.21 r.

62/21 18.05.2021 r. udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania „OSP-2021”
63/21 18.05.2021 r. udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE  OSP-2021”
64/21 18.05.2021 r.

udzielenia gminom pomocy finansowej na doposażenie jednostek OSP

Zmieniona uchwałą nr 88/21 z 22.06.21 r.

65/21 18.05.2021 r. udzielenia Gminom: Jastrząb, Rusinów, Teresin pomocy finansowej na doposażenie i remonty samochodów jednostek OSP
66/21 18.05.2021 r. udzielenia, Gminie Góra Kalwaria, Gminie Głowaczów, Gminie Kadzidło, Miastu Węgrów, pomocy finansowej na wykonanie prac w zakresie rozbudowy, budowy, modernizacji budynków strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 
67/21 18.05.2021 r.

udzielenia Gminie Szydłowiec pomocy finansowej na rozbudowę i nadbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Majdów

Zmieniona uchwałą nr 92/21 z dn. 22.06.21 r.

68/21 18.05.2021 r. udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”
69/21 18.05.2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

70/21 18.05.2021 r. skargi dotyczącej realizacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 740 w miejscowości Milejowice przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Warszawie
71/21 22.06.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2038
72/21 22.06.2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2021 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5793)

73/21 22.06.2021 r. udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021”
74/21 22.06.2021 r. udzielenia Miastu i Gminie Łosice pomocy rzeczowej polegającej na odbudowie kanalizacji sanitarnej oraz niezbędnych studni w ramach realizacji zadania pn. „Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach”
75/21 22.06.2021 r.

konkursu „Edukreator na Mazowszu”

(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5794)

76/21 22.06.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie
77/21 22.06.2021 r. przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Sejmiku Województwa Mazowieckiego
78/21 22.06.2021 r. wotum zaufania dla Zarządu Województwa Mazowieckiego za 2020 rok
79/21 22.06.2021 r. sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2020 rok oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2020 rok oraz sprawozdania finansowego Województwa Mazowieckiego za 2020 rok
80/21 22.06.2021 r. absolutorium dla Zarządu Województwa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
81/21 22.06.2021 r. petycji mieszkańców wsi Ponikiew dotyczącej zmiany przedmiotowego pasa szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego we wsi Ponikiew w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego
82/21 22.06.2021 r. skargi na Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
83/21 22.06.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok
84/21 22.06.2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2021 w województwie mazowieckim

(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5795)

85/21 22.06.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego
86/21 22.06.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”
87/21 22.06.2021 r. udzielenia Gminom pomocy finansowej na wykonanie prac budowlanych w budynkach strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
88/21 22.06.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia gminom pomocy finansowej na doposażenie jednostek OSP
89/21 22.06.2021 r. udzielenia Gminie Izabelin pomocy finansowej na zakup podnośnika dla Ochotniczej Straży Pożarnej Laski
90/21 22.06.2021 r. udzielenia gminom/miastom pomocy finansowej na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP
91/21 22.06.2021 r. udzielenia Gminie Wierzbica pomocy finansowej na remont samochodu z podnośnikiem stanowiącego własność OSP Wierzbica
92/21 22.06.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Szydłowiec pomocy finansowej na rozbudowę i nadbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Majdów
93/21 22.06.2021 r.

szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii Województwu Mazowieckiemu lub wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5796)

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.