Rok 2000

Poniżej prezentujemy rejestr uchwał z roku 2000
 

Rejestr uchwał rok 2000
Nr uchwały Data uchwalenia w sprawie:
1/23/2000 31.01.2000 r.

utworzenia środka specjalnego przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

Uchylona uchwałą nr 43/2001 z dn. 11.06.01 r.

2/23/2000 31.01.2000 r. wyboru członków rady społecznej działającej przy publicznym zakładzie opieki zdrowotnej o wojewódzkim obszarze działania
3/24/2000 14.02.2000 r. porozumienia między Województwem Mazowieckim a Regionem Veneto
4/24/2000 14.02.2000 r. zawarcia Porozumienia między Województwem Mazowieckim a Regionem Lacjum o współpracy międzyregionalnej
5/24/2000 14.02.2000 r. przedstawiciela Sejmiku Województwa Mazowieckiego do składu Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku
6/25/2000 20.03.2000 r. Porozumienia między Województwem Mazowieckim a Regionem Ile-de-France
7/25/2000 20.03.2000 r.

budżetu Województwa Mazowieckiego na 2000 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2000 r. Nr 60, poz. 625)
8/25/2000 20.03.2000 r.

nadania statutu Mazowieckiemu Biuru Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego w Warszawie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r.  Nr 1, poz. 7)

Zmieniona uchwałą nr 236/05 z dn. 19.12.05 r. nr 200/06 z dn. 9.10.06 r. nr 125/07 z dn. 10.09.07 r.

Uchylona uchwałą nr 243/08 z dn. 17.11.08 r.

9/26/2000 17.04.2000 r. przedstawicieli Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Regionalnym Komitecie Sterującym
10/27/2000 27.04.2000 r. udzielenia Zarządowi Województwa Mazowieckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 1999 rok
11/27/2000 27.04.2000 r.

o zmianie uchwały w sprawie zasad wybierania i odwoływania przez Sejmik Województwa Mazowieckiego członków rady społecznej działającej przy publicznych zakładach opieki zdrowotnej o wojewódzkim obszarze działania

Zmieniona uchwałą nr XX/77/99 z dn. 6.12.99 r.  nr 11/27/2000 z dn 27.04.00 r. Nr 14/2003 z 24.02.03 r.
12/27/2000 27.04.2000 r.

zmian w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2000 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2000 r. Nr 62, poz. 639)
13/28/2000 15.05.2000 r. wniosku do Trybunału Konstytucyjnego
14/28/2000 15.05.2000 r. zasad udzielania dotacji podmiotowych i przedmiotowych z budżetu Województwa Mazowieckiego
15/29/2000 29.05.2000 r. regulaminu konkursu na stanowiska Dyrektora Ośrodka Metod i Szkoleń Psychospołecznych w Warszawie
16/29/2000 29.05.2000 r. regulaminu konkursu na stanowiska Dyrektora Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
17/29/2000 29.05.2000 r. regulaminu konkursu na stanowiska Dyrektora Medycznego Studium Zawodowego Nr 3 w Warszawie
18/29/2000 29.05.2000 r. regulaminu konkursu na stanowiska Dyrektora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce
19/29/2000 29.05.2000 r. regulaminu konkursu na stanowiska Dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Radomiu
20/29/2000 29.05.2000 r. regulaminu konkursu na stanowiska Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu
21/29/2000 29.05.2000 r. regulaminu konkursu na stanowiska Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Płocku
22/29/2000 29.05.2000 r. likwidacji Zespołu Szkół Medycznych w Żyrardowie
23/29/2000 29.05.2000 r. likwidacji Medycznego Studium Zawodowego Nr 1 w Warszawie
24/29/2000 29.05.2000 r. likwidacji  Medycznego Studium Zawodowego w Makowie Mazowieckim
25/29/2000 29.05.2000 r. likwidacji Medycznego Studium Zawodowego w Garwolinie
26/29/2000 29.05.2000 r. wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
27/29/2000 29.05.2000 r. delegowania przedstawiciela Sejmiku do udziału w pracach Komitetu Założycielskiego Związku Województw RP
28/30/2000 12.06.2000 r.

zasad i trybu umarzania wierzytelności i udzielania ulg w spłacie należności Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Uchylona uchwałą nr 2/2002 z dn. 21.01.02 r.

29/30/2000 12.06.2000 r.

utworzenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Zmieniona uchwałą nr 235/05 z dn. 19.12.05 r. nr 21/06 z dn. 6.02.06 r. nr 15/09 z dn. 9.02.09 r. nr 20/10 z  dn. 22.02.10 r. nr 49/11 z dn. 18.04.11 r. nr 180/11 z dn. 21.11.11 r.
30/30/2000 12.06.2000 r. zasad postępowania kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS przy dokonywaniu zakupu lub przyjęciu nieruchomości
31/30/2000 12.06.2000 r.

zasad i trybu postępowania kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, używaniu majątku trwałego oraz wnoszeniu majątku do spółek lub fundacji

Zm. uchwałą nr 53/01 z dn. 2.07.01 r.

Uchylona uchwałą nr 2/2002 z dn. 21.01.02 r.

32/30/2000 12.06.2000 r. obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
33/30/2000 12.06.2000 r. odwołania Aleksandry Sapieżyńskiej ze składu osobowego Rady Społecznej Ośrodka Medycyny Pracy i Lecznictwa w Warszawie
34/30/200 12.06.2000 r. powołania Haliny Ilcewicz do składu Rady Społecznej Ośrodka Medycyny Pracy i Lecznictwa w Warszawie
35/30/2000 12.06.2000 r. odwołania Urszuli Ciepielewskiej ze składu Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SZPZOZ w Warszawie
36/31/2000 3.07.2000 r.

środków specjalnych przy jednostkach budżetowych Województwa Mazowieckiego

Zmieniona uchwaą nr 43/01 z dn. 11.06.01 r. nr 13/2004 z dn.2 6.01.04 r. nr 161/04 z dn. 20.12.04 r. nr 8/05 z dn. 31.01.05 r.

nr 29/05 z 7 marca 2005 r.
37/31/2000 3.07.2000 r. zasięgnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetu w 2000 roku
38/31/2000 3.07.2000 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2000 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2000 r. Nr 94, poz. 920)
39/32/2000 28.08.2000 r. wniosku do Trybunału Konstytucyjnego
40/32/2000 28.08.2000 r. zmiany granic Województwa Mazowieckiego
41/32/2000 28.08.2000 r. statutu Ośrodka Metod i Szkoleń Psychospołecznych w Warszawie
42/32/2000 28.08.2000 r. statutu Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
43/32/2000 28.08.2000 r. wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego

44/33/2000

11.09.2000 r. zasad wynagradzania nauczycieli

45/33/2000

11.09.2000 r. wskazówek do budżetu  Woj. Na 2001

46/33/2000

11.09.2000 r. obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego

47/33/2000

11.09.2000 r. zmiany uchwały SWM Nr IV/14/99 z dn. 25.01.1999 r w sprawie wyboru składu osobowego komisji SWM

48/33/2000

11.09.2000 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2000 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2000 r. Nr 129, poz. 1233)

49/33/2000

11.09.2000 r. wyboru banku do bankowej obsługi budżetu Województwa Mazowieckiego
50/34/2000 25.09,2000 r.

określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania  Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2000 r.  Nr 130, poz. 1235)
51/35/2000 16.10.2000 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2000 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2000 r. Nr 145, poz. 1360)
52/35/2000 16.10.2000 r. powołania Zespołu ds. uzgodnienia z Prezesem Rady Ministrów projektu statutu Województwa Mazowieckiego
53/35/2000 16.10.2000 r.

 „Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Mazowieckiego”.

Uchylona uchwałą nr 27/06 z 18.12.06 r.
54/35/2000 16.10.2000 r. zatrudniania i wynagradzania Dyrektorów Kolumn Transportu Sanitarnego
55/35/2000 16.10.2000 r. porozumienia między Województwem Mazowieckim a Miastem Siedlce o przekształceniu Zespołu Szkół Medycznych w Siedlcach
56/35/2000 16.10.2000 r.

projektu statutu Województwa Mazowieckiego

zm. uchwałą nr 123/01 z dn. 28.12.01 r.

57/36/2000 06.11.2000 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2000 r. Nr 153, poz. 1468)
58/36/2000 06.11.2000 r. odwołania Barbary Rawińskiej ze składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej „Omega”
59/36/2000 06.11.2000 r. odwołania Krzysztofa Książka ze składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica”
60/36/2000 06.11.2000 r. odwołania Bogdana Jaskołda ze składu Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Warszawie
61/36/2000 06.11.2000 r. odwołania Jerzego Plusczyńskiego ze składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie
62/37/2000 27.11.2000 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2000 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2001 r. Nr 6, poz. 66)
63/37/2000 27.11.2000 r.

zwrotu kosztów podróży radnym Województwa Mazowieckiego

Zmieniona uchwałą nr 106/2003 z dn. 17.11.03 r. nr 229/05 z dn. 19.12.05 r. nr 25/06 z dn. 18 .12.06 r.

Uchylona uchwałą nr 4/09 z dn. 9.02.09 r.

64/37/2000 27.11.2000 r. powierzenia zadań samorządu Województwa Mazowieckiego z zakresu ochrony zdrowia Samorządowi Powiatu Pruszkowskiego
65/37/2000 27.11.2000 r. „Wieloletniego Programu Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego”
66/37/2000 27.11.2000 r. wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
67/37/2000 27.11.2000 r. nadania statutu kolumnie transportu sanitarnego w Ciechanowie
68/37/2000 27.11.2000 r. nadania statutu kolumnie transportu sanitarnego w Radomiu
69/37/2000 27.11.2000 r. nadania statutu kolumnie transportu sanitarnego w Warszawie
70/37/2000 27.11.2000 r.

nadania statutu Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

Uchylona uchwałą nr 116/06 z dn. 3.07.06 r.

71/37/2000 27.11.2000 r.

nadania statutu Zakładowi Usług Wodnych dla Potrze Rolnictwa w Mławie

Uchylona uchwałą nr 12/10 z dn. 20.12.10 r.

72/37/2000 27.11.2000 r.

przekształcenia Ostrołęckiej Kolumny Transportu Sanitarnego „Meditrans”

Zmieniona uchwałą nr 166/04 z dn. 20.12.04 r. nr 113/06 z dn. 3.07.06 r.
73/37/2000 27.11.2000 r.

przekształcenia Siedleckiej Kolumny Transportu Sanitarnego „„Meditrans”

Zmieniona uchwałą nr 64/06 z dn. 24.04.06 r.
74/38/2000 11.12.2000 r. wysokości diet przysługujących radnym Województwa Mazowieckiego
75/38/2000 11.12.2000 r.

wydatków nie wygasających z upływem 2000 roku

Zmieniona uchwałą nr 80/38/2000 z dn. 28.12.2000 r.

76/38/2000 11.12.2000 r. obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
77/38/2000 11.12.2000 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2000 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2001 r. Nr 12, poz. 116)
78/39/2000 28.12.2000 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2000 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2001 r. Nr 28, poz. 244)
79/39/2000 28.12.2000 r.

dróg zaliczonych do kategorii wojewódzkich na obszarze miasta stołecznego Warszawy

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002 r. Nr 79, poz. 1630)
80/39/2000 28.12.2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków nie wygasających z upływem 2000 roku

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.