Otwarte konkursy ofert

Zmiana terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

2020.04.02 13:40 , aktualizacja: 2020.04.07 08:46

W odniesieniu do uchwały nr 103/99/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 20 stycznia 2020 r. w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”  informujemy, że

więcej o: Zmiana terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

Uchwała w sprawie powołania komisji - Pomoc Społeczna

2020.03.25 15:50 , aktualizacja: 2020.03.25 15:59

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr Uchwała nr 424/119/20 z 24 marca 2020 roku powołał komisję konkursową opiniującą oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”, zadanie: Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

więcej o: Uchwała w sprawie powołania komisji - Pomoc Społeczna