Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”

2021.02.19 12:50 , aktualizacja: 2021.02.19 13:48

Autor: Przemysław Góralski (OR), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 211/207/21 z dnia 16 lutego 2021 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, będących jednocześnie podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego w świetle zapisów art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych to jest posiadających zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego, na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2021 roku w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności” w formie wsparcia realizacji zadania.

 

Sposób składania ofert:

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl . Nie jest wymagane składanie wersji papierowej oferty oraz potwierdzenia złożenia oferty. Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji:

 

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

 

Najważniejsze terminy:

  • Składanie ofert: od 22 lutego do 15 marca 2021 r.

  • Wyniki oceny formalnej: od 12 kwietnia do 14 kwietnia 2021 r.

  • Rozstrzygnięcie konkursu: do 1 czerwca 2021 r.

  • Zadania mogą być realizowane w terminie: od 1 czerwca do 15 grudnia 2021 r.


Zasady:

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi 35 000,00 zł.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się  z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, opublikowanym na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl  w zakładce "Konkursy ofert" - "Zasady przyznawania dotacji" .

 

Otwarty nabór osób do komisji konkursowej:
Jednocześnie trwa nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w ww. obszarze. Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 22 lutego 2021 r. do 15 marca 2021 r. na odpowiednim formularzu.

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Bezpieczeństwa Publicznego w Departamencie Organizacji:

  • Przemysław Góralski, tel.: (22) 59 79 309,
  • Marta Grędzicka, tel.: (22) 59 79 217,
  • Anna Ochalska, tel.: (22) 59 79 219

Pliki do pobrania

Rozmiar: 22 kB, Liczba pobrań: 122
Rozmiar: 63 kB, Liczba pobrań: 377
Rozmiar: 25 kB, Liczba pobrań: 52

Liczba wyświetleń: 1104

powrót