Aktualności

Ponad 14,3 mln zł z funduszy europejskich na 10 projektów dla regionu ciechanowskiego

2019.09.02 14:20 , aktualizacja: 2019.09.02 15:43

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

  • Dzięki środkom unijnym, w...
  • Umowy z beneficjentami...
  • W 2 projektach edukacyjnych...

Wymiana starych, nieekologicznych piecy, nowy układ energetyczny w ciechanowskim szpitalu oraz nowoczesna edukacja w szkołach to główne założenia 10 projektów, które decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego otrzymają łącznie przeszło 14,3 mln zł dofinansowania z RPO WM 20142020. Umowy z beneficjentami podpisał 2 września marszałek Adam Struzik. W wydarzeniu udział wzięła Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Uczestniczył radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski.

 

Oszczędzanie energii

 

Dzięki środkom unijnym, w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie powstanie nowy system trigeneracyjny. To skojarzony system technologiczny, pozwalający na wytworzenie energii cieplnej, mechanicznej, bądź elektrycznej, jak i chłodu użytkowego. Układ będzie zasilany w paliwo gazowe i będzie zsynchronizowany z siecią zakładu energetycznego. Realizacja projektu pozwoli na zmniejszenie kosztów zaopatrzenia w ciepło i energię. Dodatkowo jest to projekt ekologiczny, redukujący emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

 

Tytuł projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

Beneficjent: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

Całkowita wartość projektu: 6,9 mln zł

Kwota dofinansowania: 4,7 mln zł

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna

 

Licealiści z Ciechanowa idą po sukces

 

W nowym roku szkolnym, uczniom dwóch ciechanowskich liceów – I Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Krasińskiego i Liceum Ogólnokształcącego nr 2 im. Adama Mickiewicza – łatwiej będzie wzmacniać kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość i umiejętność pracy w zespole. W dwóch projektach, które otrzymały dofinansowanie udział weźmie po 240 uczniów. Szkoły zorganizują kółka zainteresowań z przedmiotów: matematyka, j. angielski, biologia, chemia, fizyka i geografia. Aby lepiej przyswajać wiedzę uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach praktycznych, doświadczalnych i laboratoryjnych. Dla uczniów słabszych w nauce przewidziane są zajęcia wyrównawcze. Szkolne pracownie zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne, głównie do nauki matematyki, chemii, geografii, biologii i informatyki. Skorzysta też kadra pedagogiczna. Oferta dla nauczycieli to m.in. możliwość podjęcia studiów podyplomowych czy warsztaty z kompetencji cyfrowych.

 

Tytuł projektu 1: Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu

Beneficjent: Powiat Ciechanowski

Całkowita wartość projektu: 996 tys. zł

Kwota dofinansowania: 946 tys. zł

Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

 

Tytuł projektu 2: Kompetencje kluczowe gwarancją sukcesu

Beneficjent: Powiat Ciechanowski

Całkowita wartość projektu: 992 tys. zł

Kwota dofinansowania: 942 tys. zł

Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

 

Lepsza jakość powietrza i edukacji w Opinogórze Górnej

 

Dzięki funduszom unijnym mieszkańcy Opinogóry Górnej wymienią swoje stare piece, np. węglowe na piece nowoczesne i ekologiczne. W 45 budynkach pojawią się piece wykorzystujące paliwa gazowe, spalające biomasę lub zgazowujące drewno. W ramach projektu w 22 budynkach wnioskodawcy zamontują instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne oraz powietrzne pompy ciepła przeznaczone do podgrzewania wody użytkowej. Realizacja inwestycji to same korzyści – większy udział energii pochodzącej z OZE, więcej pieniędzy w portfelach mieszkańców i ochrona środowiska.

 

Tytuł projektu: Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację kotłowni na terenie gminy Opinogóra Górna – etap II

Beneficjent: Gmina Opinogóra Górna

Całkowita wartość projektu: 1,41 mln zł

Kwota dofinansowania: 1,01 mln zł

Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

 

Szanse rozwoju kompetencji dla uczniów SP z Opinogóry Górnej, Kołaczkowa i Woli Wierzbowskiej

 

Nowy rok szkolny dla uczniów z trzech szkół podstawowych z Opinogóry Górnej, Kołaczkowa i Woli Wierzbowskiej będzie pełen wyzwań. Młodzież na dodatkowych zajęciach będzie rozwijać swoje kompetencje kluczowe, które są niezbędne na rynku pracy. Dla uczniów zdolnych przewidziane są zajęcia rozwijające np. z matematyki, kreatywności, języka obcego, przyrody i robotyki. Uczniowie słabsi będą uczęszczać na zajęcia wyrównawcze, dzięki temu nadrobią zaległości, a dzieci z niepełnosprawnością skorzystają z zajęć logopedycznych, terapii pedagogicznej, zajęć rewalidacyjnych i gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

 

Łącznie w projekcie weźmie udział 253 uczniów. Zaplanowano także zajęcia rozwijające innowacyjność, przedsiębiorczość i pracę w grupie. Aby lekcje nie były nudne, nauczyciele wprowadzą naukę metodą eksperymentu, będą również wykorzystywać interaktywne materiały elektroniczne m.in. platformę e-learningową. Do wszystkich szkół zostaną kupione pomoce dydaktyczne i sprzęt do rozwijania kompetencji cyfrowych.

 

Tytuł projektu: Młodzi kompetentni – zajęcia dla młodzieży szkolnej

Beneficjent: Gmina Opinogóra Górna

Całkowita wartość projektu: 1,02 mln zł

Kwota dofinansowania: 977 tys. zł

Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

 

Fundusze na nowoczesną edukację i wymianę pieców w Nowym Mieście

 

128 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście już po wakacjach skorzysta z dodatkowych zajęć, podczas których będą rozwijać kompetencje kluczowe. Chodzi m.in. o porozumiewanie się w językach obcych, korzystanie z nowoczesnych technologii informatycznych oraz rozwijanie umiejętności matematyczno-przyrodniczych. Dodatkowo młodzież będzie rozwijała kreatywność i innowacyjność. Będzie też uczyć się rozwiązywać problemy, rozwijać umiejętności pracy w zespole, krytycznego myślenia czy uczenia się. Ze wsparcia skorzystają uczniowie słabsi oraz z niepełnosprawnościami. Przewidziane są zajęcia wyrównawcze z przedmiotów sprawiających problemy w nauce, wsparcie np. logopedyczne, rewalidacyjne, socjoterapeutyczne, a także ogólnorozwojowe. Do szkoły zostaną kupione pomoce dydaktyczne i sprzęt do rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów. Dzięki temu nauczyciele będą mieli narzędzia do nauczania metodą eksperymentu. Dla uczniów udział w projekcie to same plusy – odważniej wejdą na rynek pracy. Pomoc przewidziana jest również dla 18 nauczycieli w zakresie podnoszenia swoich kwalifikacji  zawodowych, np. poprzez udział w szkoleniach.

 

Tytuł projektu: Aktywny w szkole - kreatywny w życiu

Beneficjent: Gmina Nowe Miasto

Całkowita wartość projektu: 384 tys. zł

Kwota dofinansowania: 364 tys. zł

Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

 

Kolejny projekt polega na wymianie urządzeń grzewczych w 75 budynków mieszkalnych. Dodatkowo w 15 domach zostaną zamontowane odnawialne źródła energii. Będą to m.in. instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne oraz powietrzne pompy ciepła przeznaczone do podgrzewania wody użytkowej. Mieszkańcy korzystając z nowoczesnych ekologicznych rozwiązań będą ponosić mniejsze koszty związane z ogrzewaniem i zużyciem energii.

 

Tytuł projektu: Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Nowe Miasto

Beneficjent: Gmina Nowe Miasto

Całkowita wartość projektu: 1,89 mln zł

Kwota dofinansowania: 1,34 mln zł

Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

 

Gmina Załuski dba o czyste powietrze

 

Projekt składa się z dwóch zadań. Pierwszy to termomodernizacja budynku przedszkola oraz szkoły podstawowej w Kroczewie. Prace będą polegały m.in. na wykonaniu nowej kotłowni gazowej, dociepleniu stropodachu i wymianie źródeł ciepła w obu placówkach. Drugie zadanie dotyczy wymiany starych kotłów i pieców w 85 gospodarstwach domowych z terenu gminy Załuski. Mieszkańcy będą montować ekologiczne kotły na gaz płynny, piece na pellet, pompy ciepła czy piece zgazowujące drewna.

 

Tytuł projektu: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych

Beneficjent: Gmina Załuski

Całkowita wartość projektu: 1,87 mln zł

Kwota dofinansowania: 1,66 mln zł

Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

 

Wiedza kluczem do sukcesu

 

304 uczniów uczących się w szkołach podstawowych w miejscowości Niedzbórz, Dąbrowa i Strzegowo zostanie objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych tj. umiejętności matematyczno-przyrodniczych, znajomości języków obcych i nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Na dodatkowych zajęciach dzieci i młodzież będą pogłębiać wiedzę z przyrody, biologii, chemii, matematyki, informatyki oraz języków obcych. Aby korygować zdiagnozowane problemy uczniów, zajęcia będą prowadzone w małych grupach.

Wśród uczniów będą także rozwijane umiejętności i właściwe postawy niezbędne na rynku pracy – kreatywność, innowacyjność, rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie oraz umiejętność uczenia się. Uczniowie będą uczyć się np. postaw otwartości, zaangażowania czy racjonalnego uczenia się.

 

Dla szkół biorących udział w projekcie, zostaną kupione pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci. Dodatkowo zorganizowane będą pracownie matematyczno-przyrodnicze, mobilne pracownie komputerowe oraz pracownie terapeutyczne. Pomoc przewidziana jest również dla 32 nauczycieli w zakresie przygotowania do prowadzenia nowatorskich zajęć, np. opartych na metodzie eksperymentu naukowego czy komunikacji w języku obcym. Nauczyciele skorzystają ze specjalistycznych szkoleń.

 

Tytuł projektu: W POGONI ZA WIEDZĄ

Beneficjent: Gmina Strzegowo

Całkowita wartość projektu: 1,6 mln zł

Kwota dofinansowania: 1,52 mln zł

Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

 

Walka z niską emisją w Płońsku

 

Celem realizowanego projektu jest poprawa jakości powietrza w Płońsku. Będzie to możliwe  poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych. Zaplanowane działania dotyczą wymiany starych urządzeń grzewczych w 46 gospodarstwach domowych. Mieszkańcy będą montować m.in. nowe piece gazowe i piece spalające biomasę.

Dodatkowo, 5 domów poddanych zostanie termomodernizacji. Zakres prac obejmie mi.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych budynków, ocieplenie ścian wewnętrznych pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi, klatkami schodowymi lub korytarzami, ocieplenie stropów, podłóg oraz wymiana okien i drzwi.

 

Tytuł projektu: Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku

Beneficjent: Gmina Miasto Płońsk

Całkowita wartość projektu: 1,12 mln zł

Kwota dofinansowania: 824 tys. zł

Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

Liczba wyświetleń: 301

powrót