Aktualności

Jaka będzie przyszła polityka spójności?

2017.10.10 15:00 , aktualizacja: 2017.10.13 13:48

Autor: Nina Małachowska, (KM), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Zaprezentowali się tu przedsiębiorcy branży kosmetycznej Targi Estetika, fot. Nina...
  • W debacie zabrał głos marszałek Adam Struzik W debacie stanowiska rządu...
  • Przedsi.ębiorcy przedstawili marszalkowi ofertę swoich firm Marszałek Adam Struzik...
  • Rozmowy dotyczyły polityki spójności Spotkanie w siedzibie...

Marszałek Adam Struzik wziął udział w oficjalnej prezentacji polskich stanowisk w sprawie polityki spójności, która odbyła się w siedzibie Komitetu Regionów w Brukseli. Stanowisko polskiego rządu przedstawił wiceminister rozwoju regionalnego Jerzy Kwieciński. Głos polskich regionów zaprezentował marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

 

Wszyscy równi

Stanowiska rządu i polskich regionów były bardzo jednolite. Jak podkreślano, polityka spójności jest kluczową polityką inwestycyjną. Łagodzi skutki kryzysów gospodarczych i jest narzędziem wdrażania reform strukturalnych. Służy też osiąganiu harmonii rozwojowej pomiędzy państwami członkowskimi Unii, bez dzielenia Europy na różne prędkości. To polityka, której efekty są widoczne dla obywateli Unii, traktująca potrzeby mieszkańców w sposób najbardziej bezpośredni.

 

Rząd, jak i polskie regiony, są zgodne co do tego, że polityka spójności powinna obejmować swoim zasięgiem wszystkie regiony, a PKB per capita powinno pozostać podstawowym wskaźnikiem podziału alokacji środków na tę politykę. Powinna ona dalej opierać się w całości na systemie wieloszczeblowego zarządzania i zasadzie partnerstwa. W debacie położono duży nacisk na koncentrację tematyczną polityki spójności, przy jednoczesnym zwiększeniu jej elastyczności. Za jeden z priorytetów uznano osiąganie wspólnie zakładanych celów, a nie nastawienie przede wszystkim na kontrolowanie wydatkowania środków polityki spójności. Państwa członkowskie powinny zyskać większą decyzyjność w kwestii dysponowania alokacją środków, a podstawą rozliczania przez Komisję byłyby jakościowe rezultaty, przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążeń administracyjnych.

 

Silne regiony to podstawa

W debacie zabrał głos marszałek Adam Struzik, który podkreślił, że – planując przyszłe ramy polityki spójności po 2020 r. – należy pamiętać o wartościach Unii Europejskiej, które legły u jej podstaw. To solidarność, subsydiarność oraz dobro wspólne. Marszałek przypominał, że silna Europa to jej silne regiony, które, aby dalej z sukcesami realizować politykę spójności, powinny być wzmacniane. Mówiąc o środkach na politykę spójności, zaznaczył, że należy szukać nowych form przychodu do unijnego budżetu. Nowymi, potencjalnymi źródłami mógłby być podatek od transferów finansowych lub ujednolicenie systemu VAT na terenie UE.

 

Ogromne korzyści

Minister Jerzy Kwieciński zaprezentował rezultaty badań dotyczących efektów polityki spójności w grupie państw wyszehradzkich w latach 2004–2014. Wynika z nich, że aż 40 proc. regionów istotnie poprawiło poziom swojego rozwoju społeczno-gospodarczego, przekraczając pułap 75 proc. średniej europejskiej PKB per capita. Inne badanie dotyczące starych krajów 15 UE, odnoszące się do okresu 2004–2014, pokazało, że aż 80 proc. wkładu do budżetu przekazanego na politykę spójności, wróciło, zasilając gospodarki bezpośrednimi i pośrednimi korzyściami eksportowymi oraz kapitałowymi.

 

Nie tylko obrady

Marszałek Adam Struzik spotkał się także z grupą mazowieckich przedsiębiorców podczas targów kosmetycznych Estetika. Byli to członkowie Grupy Kosmetycznej, działającej w ramach Mazowieckiego Klastra Chemicznego i promujący nasz region, a tym samym przyczynijący się do wzmacniania pozycji mazowieckich firm na europejskim rynku. Targi Estetika dają wystawcom możliwość przedstawienia swoich produktów międzynarodowemu srodowisku branżowemu (tym razem zgromadziły około 10 tys. gości z  Belgii, Holandii i Francji).

 

Liczba wyświetleń: 394

powrót