Aktualności

Jak skutecznie sprostać nowym wyzwaniom?

2017.03.03 15:00 , aktualizacja: 2017.03.03 15:37

Autor: oprac. na podst. dost. mat., Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • konferencja na temat polityki spójności fot. Michał Słaby
  • marszałek Adam Struzoik i Raffaele Cattaneo fot. Michał Słaby
  • Komisarz Corina Cretu fot. Michał Słaby

W Warszawie zakończyła się konferencja na temat przyszłości polityki spójności po 2020 r. Regiony, w tym Mazowsze są jednymi z jej głównych beneficjentów. Uczestnicy spotkania dyskutowali nad tym, jak tę politykę uczynić bardziej efektywną i bliższą obywatelom.

 

Polityka spójności, na którą do 2020 r. przeznaczono 454 mld EUR, jest głównym narzędziem inwestycyjnym UE służącym wspieraniu inteligentnego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu we wszystkich regionach europejskich. Członkowie Komitetu Regionów wraz z zaproszonymi gośćmi rozmawiali nad wpływem polityki spójności zarówno na silniejsze, jak i na słabsze regiony w Europie oraz na temat jej znaczenia dla Unii Europejskiej. Ważnym głosem w dyskusji było też ujęcie tego tematu z perspektywy miast i regionów.

 

Marszałek Adam Struzik podkreślił wagę polityki spójności jako kluczowego instrumentu europejskiego, który wspiera spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną UE. Jest także najbardziej zauważalną strategią na poziomie lokalnym i regionalnym.

 

– Znaleźliśmy się w trudnych czasach i czasy te wymagają od nas stanowczych działań. Wspólnota zmaga się z terroryzmem, migracjami, narastającym eurosceptycyzmem czy problemami gospodarczymi. Propozycja Europy dwóch prędkości, osobnego budżetu dla państw członkowskich strefy Euro czy ograniczenia strefy Schengen to rozwiązania, które bezpośrednio zagrażają istnieniu UE jaką obecnie znamy. Wspólnota europejska przetrwa tylko wtedy, gdy państwa członkowskie wspólnie rozwiązywać będą najważniejsze problemy

– podkreślił marszałek Adam Struzik.

 

Warto eksponować wieloaspektowość polityki spójności. To m.in. dzięki niej możemy inwestować w obszar badań i rozwoju, zmniejszania emisyjności gospodarki, prowadzić szkolenia podnoszące kompetencje osób bezrobotnych czy zwiększać dostępność do finansowania zewnętrznego dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. To również specjalne rozwiązania dla miast, w których mieszka coraz więcej ludzi. Poza zwiększeniem efektywności, polityka spójności to również impuls popytowy dla europejskiej gospodarki.

 

Zagadnienia omówiono w 3 głównych panelach:

  • „Powrót do korzeni, czyli nowy początek – jak przełożyć traktatowy cel dotyczący spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na skuteczną reakcję na wyzwania przyszłości".

Polityka spójności jest jednym z głównych filarów jednolitego rynku i procesu integracji europejskiej. Koncentrując się na długofalowym rozwoju regionalnym zmierza do zapewnienia sprawiedliwych szans, tak aby korzyści płynące z integracji europejskiej były odczuwalne dla wszystkich obywateli UE. Na sesji dyskutowano nad tym, jakimi ogólnymi ideami powinna się kierować przyszła polityka spójności i na jakich zasadniczych celach powinna się skupiać, aby skutecznie sprostać nowym wyzwaniom, jakie stają przed miastami i regionami europejskimi. 

 

  • „Dialog z nauką – nowe wyzwania dla regionów i miast oraz innowacyjne sposoby podejścia służące stawieniu im czoła”.

Przedmiotem uwagi na drugiej sesji były wyzwania, przed jakimi stoją obecnie miasta i regiony. Zaliczają się do nich m.in. kryzys gospodarczy i finansowy, globalna konkurencja, transformacja cyfrowa, rozwój technologii przełomowych, przemiany demograficzne czy migracja. Uczestnicy dyskutowali o innowacyjnych rozwiązaniach umożliwiających sprostanie tym problemom oraz o możliwościach, jakie w tym względzie może stwarzać polityka spójności jako strategia ukierunkowana na konkretne obszary.

 

  • „Spójność w praktyce – przykłady sukcesów we wdrażaniu polityki spójności”.

Trzecia sesja była okazją do zaprezentowania znaczenia i wartości dodanej polityki spójności dla rozwoju miast i regionów oraz do wskazania kluczowych czynników, które przyczyniły się do skutecznej realizacji projektów finansowanych w jej ramach.

 

Unia Europejska to wspólnota wartości i celów, które mają zapewnić Europie bezpieczeństwo i dobrobyt. Tak też musimy patrzeć na politykę spójności.       

 

 

 

 

Liczba wyświetleń: 417

powrót