Aktualności

O przyszłej polityce spójności

2016.12.01 09:05 , aktualizacja: 2017.01.31 10:44

Autor: Aleksandra Prandota, Bruksela, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Marszałek Adam Struzik oraz Prezydent Miasta Białystok, Pan Tadeusz Truskolaski podczas 11 posiedzenia komisji COTER w Europejskim Komitecie Regionów fot. Aleksandra Prandota
Sala obrad podczas 11 posiedzenia komisji COTER w Europejskim Komitecie Regionów w Brukseli fot. Aleksandra Prandota

Ostatnie w tym roku posiedzenie Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE w Europejskim Komitecie Regionów (COTER) zdominowała dyskusja nad polityką spójności UE po roku 2020. W obradach uczestniczył marszałek Adam Struzik.

 

Rok 2017

Będzie kluczowy dla wszystkich europejskich regionów. Już wkrótce rozpocznie się ocena dotychczasowych efektów oraz wyrażone zostaną opinie co do wizji kształtu polityki spójności w przyszłej perspektywie finansowej. Wiąże się to z planowanym przeglądem Wieloletnich Ram Finansowych, czyli prognozami budżetu UE. Wszystko dzieje się w czasie trudnej dyskusji wywołanej Brexitem, ciągle nawracającymi falami kryzysu gospodarczego, który spowodował zubożenie wielu regionów, zwłaszcza południa Europy. Nie bez znaczenia są też skutki potężnego kryzysu uchodźców i migracji, czyli wędrówki ludów do krajów ciągle bogatszej północy Europy. Dotknięte bezpośrednio tymi wyzwaniami kraje Południa, zwłaszcza Włochy i Grecja, wprost żądają solidarności i przekierowania funduszy strukturalnych z polityki spójności na podniesienie bezpieczeństwa UE i przekazania wsparcia na rozwiązanie problemu migracji. Oczekiwania kierują do największych beneficjentów tej polityki – Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Forum w Warszawie

Na wniosek marszałka Adama Struzika na początku marca 2017 r. planowane jest w Warszawie forum poświęcone polityce spójności po roku 2020, a także posiedzenie Komisji Polityki Spójności Terytorialnej I Budżetu UE Komitetu Regionów. Podczas spotkania przyjęty będzie projekt opinii w sprawie przyszłości polityki spójności po 2020 roku. Zapowiada się emocjonująca debata pomiędzy jej zwolennikami i przeciwnikami.

 

Transport

Tematem obrad komisji była kontynuacja prac nad działaniami naprawczymi wobec brakujących połączeń transportowych w europejskich regionach przygranicznych. By realizować duże projekty, można korzystać z funduszy dostępnych m.in. w ramach instrumentu „Łącząc Europę” czy programu Horyzont 2020. Znacznie trudniej jest pozyskać środki na inwestycje w rozwój mniejszych połączeń komunikacji kolejowej, drogowej czy nawet wodnej w regionach przygranicznych. A to właśnie one są warunkiem spójności terytorialnej i otwierają granice. W dobie tendencji do ograniczania ruchu uchodźców, debata na ten temat jest szczególnie trudna. Zdaniem członków komisji, konieczne jest innowacyjne myślenie, zintegrowane podejście i wspólna praca wszystkich szczebli administracji i podmiotów powiązanych, w tym również mieszkańców regionów peryferyjnych. Przejścia graniczne tworzone nie tylko na szlakach komunikacyjnych, ale także na drogach należących do sieci kompleksowych umożliwiłyby sprawniejszy przejazd obywatelom UE np. pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem pracy. Opinia w tej sprawie jest obecnie opracowywana. Przez Mazowsze przechodzą najważniejsze szlaki transnarodowe i krajowe. Region zyskałby na podniesieniu przepustowości połączeń transgranicznych i zwiększeniu dostępności do nich.

 

Liczba wyświetleń: 429

powrót