Aktualności

Unijna polityka rozwoju miast europejskich – rola władz lokalnych i regionalnych

2014.05.06 14:50 , aktualizacja: 2017.01.31 10:54

Autor: Aleksandra Prandota, Bruksela, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

arch. Komitetu Regionów
arch. Komitetu Regionów

Debata na temat strategii UE odnoszącej się do zapewnienia zrównoważonego rozwoju miast europejskich była głównym punktem 21. posiedzenia Komisji Polityki Spójności Terytorialnej COTER, z udziałem marszałka Adama Struzika.

 

By podkreślić znaczenie miast w realizacji unijnych celów politycznych zaproponowano zmianę obecnej nazwy Komitetu Regionów na „Komitet Regionów i Miast”.

Członkowie komisji zauważyli, że pomimo apelu Parlamentu Europejskiego z 2011 r. na poziomie UE nadal nie istnieje żaden kompleksowy ani przyszłościowy program rozwoju miast, co przekłada się na brak spójności pomiędzy poszczególnymi inicjatywami politycznymi i programami wsparcia. Ponadto, bez włączenia i bezpośredniego zaangażowania miast i regionów miejskich w proces planowania tej polityki trudno o jej skuteczność.

 

 Miasta są siłą napędową gospodarki UE. Od ich rozwoju oraz realizacji założonych celów zależy osiągnięcie spójności nakreślonej w strategii Europa 2020. Warto podkreślić, że blisko 70 proc. Europejczyków mieszka na obszarach miejskich. Przewiduje się, że do roku 2030 r. ludność miejska kształtować się będzie na poziomie 375 mln, stanowiąc tym samym 75 proc. społeczeństwa UE. To głównie w miastach powstają innowacje, nowe formy działalności gospodarczej, kreujące miejsca pracy, centra rozwoju sztuki i kultury. Uczestnicy debaty podkreślili, że tylko długofalowa wizja rozwoju jest w stanie zapewnić aglomeracjom miejskim spójność i konkretne rezultaty.

 

W opracowywanej opinii pt. „W kierunku zintegrowanego programu rozwoju miast w Unii Europejskiej”, Komitet Regionów wezwał Komisję Europejską do opracowania zintegrowanego programu rozwoju miast. Zaproponował także, aby w prace przygotowawcze włączyć stowarzyszenia społeczeństwa obywatelskiego i organizacje miast, które są najbliżej lokalnych problemów. Zdaniem przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych pozwoli to na trwałe wpisanie  wymiaru miejskiego w europejską politykę i prawodawstwo UE.

 

Na politykę rozwoju miast, zdaniem zebranych, składa się szeroka gama zagadnień obejmujących ważkie problemy społeczne. Są to m.in. kwestie bezrobocia, ubóstwa, zmian demograficznych czy wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi. Dla przykładu dotkliwość tych zjawisk może być redukowana np. poprzez tworzenie przyjaznych dla środowiska, przemyślanych i zintegrowanych  systemów transportowych (przystanki transportu komunikacji miejskiej przystosowane do potrzeb inwalidów lub poprawienie bezpieczeństwa parkingów przez lepsze ich oświetlenie), które mogą zwiększyć mobilność ludności i przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu. Ważnym instrumentem, który może być potencjalnie wykorzystany do tworzenia zrównoważonych systemów transportowych może być nowe narządzie finansowe przewidziane w okresie programowania 2014–2020, tj. zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT).

 

W podsumowaniu spotkania dyskutowano także nad priorytetami politycznymi Komitetu Regionów  przewidzianymi na lata 2015–2020.

Liczba wyświetleń: 487

powrót