Aktualności

O przyszłości polityki spójności

2010.09.16 15:20 , aktualizacja: 2012.04.24 11:27

Autor: Iwona Dybowska, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

O przyszłości – szansach i zagrożeniach – polityki spójności po 2013 r., perspektywie finansowania UE oraz roli regionów i ich wkładzie w kształtowanie strategii europejskiej dyskutowali w Warszawie przedstawiciele Komisji Europejskiej, Komitetu Regionów UE, Parlamentu Europejskiego, a także rządu i samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej. Debata odbyła się 16 września br. podczas obrad XIX Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP.

 

Ogólnoeuropejska dyskusja na temat przyszłego kształtu i funkcji polityki spójności, toczy się w kontekście prac nad budżetem UE na lata 2014-2020. Celem regionalnej polityki jest wspieranie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju UE, a zwłaszcza zmniejszanie różnic w poziomie gospodarczym pomiędzy bogatymi i najbiedniejszymi regionami. Jest to również skuteczne narzędzie stabilizacji, stanowiące bezpieczne źródło finansowania. Kluczowe zadanie polityki spójności to praktyczna realizacja idei solidarności, której celem są ludzie i jakość ich życia.

 

Uczestnicy debaty przyznali, że korzystne skutki prowadzonej polityki spójności są widoczne i odczuwalne. Efekty działania funduszy europejskich widać w całej Polsce. Ilość przyznanych środków i sposób ich wykorzystania to argumenty, by politykę tę utrzymać. Polska w latach 2008-2010 osiągnęła najlepsze wyniki ze wszystkich państw członkowskich w zakresie: wzrostu PKB, wzrostu konsumpcji gospodarstw domowych, inwestycji we wszystkich sektorach gospodarki i zatrudnienia, a jednocześnie pozostaje jednym z tych państw członkowskich, których regiony wymagają w największym stopniu wsparcia w rozwoju. Unaocznia to potrzebę kontynuacji i objęcia wszystkich obszarów europejskich polityką regionalną. Kwestia ta wymaga dyskusji zwłaszcza w świetle strategii „Europa 2020”, która nie uwzględnia dysproporcji społeczno-gospodarczych ani nierównomiernego rozkładu możliwości między poszczególnymi regionami i miastami lub w obrębie tego samego obszaru. Dostosowanie ogólnych i szczegółowych celów oraz założeń nowej strategii do warunków lokalnych i regionalnych stworzyłoby szansę uczynienia jej bardziej realistyczną, a przez to istotniejszą w życiu wszystkich obywateli w całej UE. Wymagałoby to również zastosowania bardziej miarodajnych, uzupełniających PKB, wskaźników rozwoju zrównoważonego.

 

Zaproszeni goście zgodzili się, że należy koordynować i synchronizować działania oraz promować partnerstwo pomiędzy wszystkimi szczeblami administracji. Harmonijna polityka spójności przyczynia się do trwałego wzrostu gospodarczego, dlatego tak ważne jest uwzględnienie ogromnej roli samorządów terytorialnych we wdrażaniu planów rozwojowych. Dążenie do podkreślenia wymiaru terytorialnego polityki wspólnotowej i potrzeby udostępnienia polityki spójności tym regionom, które pragną wpisać swój rozwój w perspektywę europejską powinno stać się przedmiotem porozumienia wszystkich 27 państw członkowskich.

 

W konferencji wzięli udział m.in.: Europejski Komisarz ds. Programowania Finansowego i Budżetu Janusz Lewandowski, przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim Danuta Hübner, Minister Rozwoju RegionalnegoElżbieta Bieńkowska,przedstawiciel Komisji Europejskiej, Szef Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Patrick Amblard, przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej w Komitecie Regionów Michael Schneider oraz przewodniczący Komisji ds. Polityki Spójności Regionalnej w Komitecie Regionów Michael Delebarre. Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentowali: pełniący funkcję wiceprezesa Zarządu Związku Województwa RP marszałek Adam Struzik i wicemarszałek Ludwik Rakowski.

Liczba wyświetleń: 547

powrót