Z regionu

Podsumowanie cyklu spotkań informacyjnych: „Nowe zadania administracji samorządowej w kontekście budowy kompleksowego systemu gospodarki odpadami na Mazowszu”.

2011.10.21 15:25 , aktualizacja: 2012.02.29 14:27
Autor: Departament Środowiska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

W okresie od 21 września do 20 października br. Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zorganizował cykl 7 spotkań informacyjnych przeprowadzonych pod nazwą: „Nowe zadania administracji samorządowej w kontekście budowy kompleksowego systemu gospodarki odpadami na Mazowszu”.


W seminariach zorganizowanych w Ciechanowie, Ostrołęce, Siedlcach, Płocku, Radomiu i Warszawie wzięło udział ponad 400 przedstawicieli gmin i powiatów oraz zarządzających instalacjami do zagospodarowania odpadów, a także reprezentantów innych organów administracji, stowarzyszeń ekologicznych i przedsiębiorców prywatnych.


Głównym celem spotkań było przekazanie przedstawicielom samorządów gminnych informacji o nowouchwalonych przepisach w zakresie systemu gospodarki odpadami, wprowadzonych ustawą z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897). Nowelizacja przepisów nakłada na gminy szereg nowych, trudnych zadań, związanych z organizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na administrowanym obszarze, których prawidłowe wdrożenie jest uzależnione od zaangażowania samorządu gminnego we współpracę z samorządem wojewódzkim na etapie tworzenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.


Spotkania były okazją do podjęcia dyskusji na temat problemów i zagrożeń wynikających z organizacji nowego systemu na Mazowszu, sposobu wdrożenia nowych przepisów w życie, a także do przedyskutowania najważniejszych kierunków rozwoju systemu gospodarowania odpadami w poszczególnych subregionach województwa, które powinny zostać uwzględnione w „Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”.


W związku ze zgłoszonymi podczas spotkań wieloma wątpliwościami dotyczącymi interpretacji poszczególnych zapisów ustawy, Departament Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że Ministerstwo Środowiska na swojej stronie internetowej uruchomiło podstronę: www.mos.gov.pl/komunalne poświęconą wdrażaniu znowelizowanych przepisów. W zakładce AKTY PRAWNE/Interpretacje przepisów prawnych, pojawiły się już także wyjaśnienia najbardziej dyskusyjnych kwestii. Bezpośrednio ze strony istnieje także możliwość zadania pytania ekspertowi Ministerstwa.
 

Liczba wyświetleń: 280

powrót