Z regionu

Miliony złotych dla Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński

2011.08.08 11:00 , aktualizacja: 2012.02.29 15:02
Autor: Jolanta Nasiadka-Krawczyk (RW), Wprowadzenie: Monika Guzowska
arch. LGR Zalew Zegrzyński

4 sierpnia br. zawarta została umowa o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich na lata 2010-2015 pomiędzy Lokalną Grupą Rybacką Zalew Zegrzyński a Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzięki umowie Stowarzyszenie otrzyma 17 675 552,90 zł.

 

LGR Zalew Zegrzyński to jedyna zwycięska grupa z Mazowsza, która skorzystała z II ogólnopolskiego zaproszenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, do składania wniosków na wybór stowarzyszenia do realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR) w ramach ProgramuOperacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Wysokość środków przeznaczonych na realizację lokalnych strategii z całego kraju wyniosła 441 134 887,99 zł.

 

Do udziału w II konkursie przystąpiły 34 stowarzyszenia z całego kraju. Ocenę formalną i merytoryczną przeszło pozytywnie 27 stowarzyszeń, jednakże z powodu niewystarczającej ilości środków finansowych, wsparcie otrzymały 22 grupy. Ostatecznie, na liście zatwierdzonej 29 lipca 2011 r., przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński, uplasowała się na 14 pozycji.

 

W skład Stowarzyszenia LGR Zalew Zegrzyński, wchodzi 7 gmin: Dąbrówka, Jabłonna, Nieporęt, Radzymin, Serock, Somianka i Wieliszew. Powierzchnia obszaru objęta LSROR-em wynosi 733 km2, a liczba ludności zamieszkującej obszar objęty LSROR-em stanowi 82 504 osoby. Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński, będzie dysponowała budżetem w wysokości 17 675 552,90 zł. Samorząd Województwa Mazowieckiego, jako Instytucja Pośrednicząca w zakresie wdrażania środków objętych programem PO RYBY 2007 – 2013, będzie prowadził postępowania dotyczące przyznawania pomocy na operacje uwzględnione w strategii Zalewu Zegrzyńskiego.

 

Obszar Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński, uważany jest za unikalny w skali Mazowsza. Decyduje o tym zarówno jego atrakcyjność przyrodnicza, wynikająca głównie z obecności wielkiego zbiornika jakim jest Jezioro Zegrzyńskie, obecność największych polskich rzek tj. Wisły, Bugu, Narwi, jak i bliskie sąsiedztwo aglomeracji warszawskiej. Mając na względzie powyższe czynniki, LGR Zalew Zegrzyński opracowując LSROR, za najważniejsze uznał dofinansowanie operacji, których realizacja przyczyni się do zachowania unikatowych walorów obszaru oraz ich wykorzystania w sposób racjonalny i zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju. Realizacja strategii pozytywnie wpłynie także na poprawę warunków życia mieszkańców z obszarów objętych LSROR-em oraz na rozwój przedsiębiorczości i wzrost inicjatyw wśród lokalnych społeczności. Operacje, jakie będą mogły uzyskać wsparcie, powinny wpisywać się w LSROR, a tym samym mieścić się w zakresie m.in.: rewitalizacji miejscowości, dofinansowania działalności gospodarczej, ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, promowania zachowań ekologicznych wśród mieszkańców, rozwoju turystyki opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju, promocji obszaru objętego LSROR-em, a także realizacji operacji obejmujących swym zakresem współpracę międzyregionalną i międzynarodową.

 

Więcej informacji w zakładce UE/PO RYBY 2007-2013.

Liczba wyświetleń: 878

powrót