Z regionu

Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast o e-rozwoju

2011.05.06 15:05 , aktualizacja: 2012.03.01 08:33
Autor: opr. Wydział Komunikacji Zewnętrznej, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska
fot. arch. UMWM
fot. arch. UMWM
fot.arch. UMWM

Dwa projekty dotyczące budowy baz wiedzy o Mazowszu oraz rozwoju e-administracji w regionie wchodzą w fazę realizacji. O postępie prac oraz warunkach sprawnego wdrażania założeń obu przedsięwzięć dyskutowano, 6 maja br. w Grodzisku Mazowieckim, podczas Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Mazowieckiego.

 

Ponad 90 proc. samorządów z Mazowsza zaangażowanych jest w realizację projektów „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Elektroniczna Administracja-Projekt EA) oraz „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Baza Wiedzy-Projekt BW).

 

Podstawowym celem EA jest wsparcie samorządów lokalnych w ich działaniach dotyczących tworzenia sprawnej i funkcjonalnej e-administracji. Partnerska formuła, w jakiej ten projekt jest realizowany tworzy warunki do wprowadzenia w województwie mazowieckim jednolitych standardowych rozwiązań technicznych i funkcjonalnych dotyczących e-administracji, a w konsekwencji  ułatwienia interesantom dostępu do usług administracyjnych.

 

Założeniem drugiego z projektów (BW) jest promocja gospodarcza regionu poprzez utworzenie baz wiedzy, udostępnionych poprzez Mazowiecki System Informacji Przestrzennej. Są to dane, które wykorzystywane są m.in. przy planowaniu i realizacji inwestycji na terenie województwa mazowieckiego. Dostępność takich informacji wpływa korzystnie na zwiększenie konkurencyjności Mazowsza w układzie międzynarodowym oraz poprawę spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

 

W trakcie Konwentu zaprezentowano zebranym aktualny stan zaawansowania działań projektowych, informacje o realizacji kluczowych zamówień publicznych oraz harmonogramy rzeczowo-finansowe obu projektów. Uczestnicy mogli się zapoznać także z założeniami koncepcyjnymi dotyczącymi opracowania systemu e-Urząd. Przedstawiona została koncepcja rozbudowywanego w ramach Projektu BW, Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP). Poruszono kwestie współfinansowania projektów oraz praw i obowiązków partnerów. Rozmowy panelowe sprzyjały wymianie spostrzeżeń i uwag związanych z realizacją obu przedsięwzięć.

 

Spotkanie w Grodzisku Mazowieckim było również okazją do omówienia roli, stanu przygotowania oraz oczekiwań samorządów gminnych we wdrażaniu znowelizowanej ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Podczas Konwentu zaprezentowano koncepcję Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego (MOT). Jego celem jest m.in. stworzenie narzędzia wspomagającego zarządzanie województwem oraz koordynowanie powstania i funkcjonowania baz danych jednostek organizacyjnych samorządu województwa. Zadania MOT, które będą realizowane przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, to przede wszystkim: prowadzenie bieżącego monitorowania zmian społecznych, gospodarczych i przestrzennych na podstawie badań i analiz własnych oraz innych jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Mazowieckiego, monitorowanie wdrażania oraz realizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego, przygotowywanie analiz i wskaźników w ramach monitorowania Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, prowadzenie własnych badań i analiz dotyczących aktualnej sytuacji, tendencji rozwojowych i prognozowania zmian społecznych, gospodarczych i przestrzennych regionu oraz współpraca ze wszystkimi instytucjami monitorującymi rozwój regionalny oraz wspierającymi zarządzanie regionem, tj. m.in. MRR, GUS, instytutami badawczymi, uniwersytetami, itp.

 

Konwent stał się okazją do pogłębienia wśród uczestników projektów wiedzy na temat zakresu planowanych przedsięwzięć, wypracowanych założeń i koncepcji, a także uwarunkowań i oczekiwań związanych z uczestnictwem partnerów w sprawnej realizacji projektów oraz wdrażaniu ich rezultatów.

Liczba wyświetleń: 757

powrót