Z regionu

Inwestycje w świetle wymagań RDW

2011.02.09 12:40 , aktualizacja: 2012.03.01 10:20

Autor: opracowanie: Agnieszka Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Foto: A. Stabińska
Foto: A. Stabińska

Realizacja i finansowanie inwestycji mających wpływ na stan zasobów wodnych w Polsce były głównym przedmiotem dyskusji podczas konferencji zorganizowanej 8 lutego br. w Warszawie, z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej.

 

Celem spotkania było przedstawienie wymogów i zgodności z prawem unijnym  zasad realizacji inwestycji wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). Przepisy wynikające z RDW zostały przetransponowane do prawa polskiego. 31 stycznia 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

 

Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r., ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, jest wynikiem wieloletnich prac Wspólnot Europejskich zmierzających do lepszej ochrony wód poprzez wprowadzenie wspólnej europejskiej polityki wodnej, opartej na przejrzystych, efektywnych i spójnych ramach legislacyjnych. Zobowiązuje państwa członkowskie do racjonalnego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych w myśl zasady zrównoważonego rozwoju. Dotyczy zaspokojenia zapotrzebowania na wodę ludności, rolnictwa i przemysłu, promowania zrównoważonego korzystania z wód, ochrony wód i ekosystemów znajdujących się w dobrym stanie ekologicznym, poprawy jakości wód i stanu ekosystemów zdegradowanych działalnością człowieka oraz zmniejszenia zanieczyszczenia wód podziemnych, skutków powodzi i suszy. Celem głównym jest osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód do 2015 roku.

 

W konferencji udział wzięło ponad 130 przedstawicieli m.in.: ministerstw - środowiska, rozwoju regionalnego oraz rolnictwa i rozwoju wsi, urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, GDOŚ i RDOŚ, Kancelarii Sejmu i Senatu, NFOŚiGW i WFOŚiGW, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Klubu Przyrodników, Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Inicjatywy Jaspers, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, SGGW, Instytutu Ochrony Przyrody PAN oraz organizacji pozarządowych.

Liczba wyświetleń: 802

powrót