Mazowsze serce Polski nr 7-8/18

Zarząd województwa z absolutorium

2018.07.11 07:30 , aktualizacja: 2018.07.11 11:31

Autor: Justyna Michniewicz, Wprowadzenie: Agnieszka Bogucka

Sala plenarna sejmiku, trzy rzędy stołów, przy nich radni. Na szczycie stół prezydialny i mównica, z której przemawia radny Posiedzenie sejmiku w...

W 2017 r. znacznie wzrosły dochody regionu zarówno z podatku PIT jak i CIT. Zmniejszyło się także zadłużenie Mazowsza. Na koniec roku województwo mazowieckie odnotowało nadwyżkę budżetową. Stabilną sytuację finansową regionu dostrzegła agencja ratingowa, pozytywnie wykonanie budżetu oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa, a radni przegłosowali absolutorium.

 

Sejmik udzielił absolutorium Zarządowi Województwa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu. Dochody województwa w 2017 r. wyniosły 2,5 mld zł, co stanowi 96,2 proc. planu. Rok 2017 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 251 mln zł. Dochody z tytułu PIT wyniosły 310 mln zł. W 2017 r. wykonanie PIT było wyższe o 8,6 proc. w stosunku do 2016 r. Wykonanie w 2017 r. dochodów CIT było o 23,1 proc. wyższe w stosunku do roku poprzedzającego i wyniosło 1,79 mld zł.

 

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 506 mln zł. Co ważne, zmniejszyła się kwota długu w związku ze spłacanymi systematycznie ratami zobowiązań kredytowych z 1,4 mld zł (31 grudnia 2016 r.) do 1,19 mld zł (31 grudnia 2017 r.).

 

Stabilizację budżetu Mazowsza zauważyła agencja ratingowa Fitch. W kwietniu tego roku Fitch potwierdził międzynarodowe, długoterminowe ratingi województwa mazowieckiego. Oznacza to, że Mazowsze utrzymuje solidne wyniki budżetowe i dobrą płynność, a zadłużenie bezpośrednie będzie spadać. Pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu województwa mazowieckiego za 2017 r. wydała także Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie.

– To był dobry czas dla Mazowsza. W ciągu jednego roku wyremontowaliśmy i zmodernizowaliśmy 227 kilometrów dróg wojewódzkich. Ponadto 2017 r. zakończyliśmy z nadwyżką budżetową w wysokości 251 mln zł – podsumował decyzję radnych marszałek Adam Struzik.

Kluczowe inwestycje – zdrowie

Wydatki na opiekę zdrowotną wyniosły w 2017 r. ponad 239,5 mln zł, w tym 140,8 mln zł stanowiły środki na inwestycje. Do najważniejszych przedsięwzięć w placówkach służby zdrowia należały m.in.:

 • modernizacja oddziałów szpitalnych w samodzielnym Wojewódzkim Zespole Zakładów Psychiatrycznych Opieki Zdrowotnej w Warszawie – całkowita wartość przedsięwzięcia to 12 mln zł, z czego w 2017 r. przeznaczono na ten cel ponad 2,1 mln zł,
 • doposażenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego sp. z o.o. w Radomiu – ponad 7,1 mln zł,
 • budowa oddziału chorób płuc i gruźlicy dla dzieci w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku – ponad 11,4 mln zł,
 • rozbudowa i przebudowa budynku „H” i „G” oraz nadbudowa budynku „G” na potrzeby oddziałów dziecięcego i okulistycznego oraz apteki szpitalnej na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego sp. z o.o w Siedlcach – ponad 10,3 mln zł.

Bezpieczniej na drogach

W minionym roku na inwestycje drogowe i remonty samorząd Mazowsza przeznaczył w sumie 306 mln zł, w tym przedsięwzięcia jednoroczne osiągnęły wartość 82 mln zł. Dzięki tym środkom udało się m.in. wyremontować i przebudować w sumie około 228 km dróg wojewódzkich. Realizacja części zadań jest kontynuowana w br. Do największych inwestycji realizowanych w 2017 r. należą:

 • rozbudowa do dwóch jezdni w jednym kierunku 2-kilometrowego odcinka drogi 721 w Piasecznie – koszt ponad 22,5 mln zł (w tym w 2017 r. przeznaczono ok. 6 mln. zł),
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 na odcinku od ul. Pod Bateriami w Piasecznie do ul. Górnej w Jazgarzewie – 17 mln zł (w tym w 2017 r. – 3,4 mln zł),
 • przebudowa ponad 8-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 618 Gołymin–Wyszków – około 18 mln zł (w tym 2017 r. wydatkowano 12 mln. zł.),
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 888 w Zaborowie na terenie gminy Leszno – ponad 18 mln zł;
 • przebudowa 6-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 560 relacji Sierpc–Bielsk na odcinku Bonisław–Bielsk – ponad 7 mln zł (w tym w 2017 r. – 6,3 mln zł),
 • budowa po nowym śladzie 8,5-kilometrowego odcinka drogi 747 w regionie radomskim do mostu na Wiśle na terenie gminy Solec nad Wisłą – ponad 49 mln zł, z czego 85 proc. stanowią środki unijne w ramach RPO WM 2014–2020 (w tym w 2017 r. wydatkowano 28,9 mln zł),
 • rozbudowa 800-metrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa–Kamion do drogi dwupasmowej – 26,5 mln zł w 2017 r.,
 • rozbudowa ponad 10-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 637 Warszawa–Węgrów – w 2017 r. przeznaczono na ten cel 21,40 mln zł.
 • W ramach zadań jednorocznych wyremontowanych zostało niemalże 122 km dróg, m.in.:
 • 8-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 730 Mariampol–Moniochy na terenie gminy Głowaczów i Grabów nad Pilicą – 6 mln zł,
 • 4,5-kilometrowy odcinek drogi nr 559 Sikórz–Mańkowo, na terenie gminy Brudzeń Duży – 3,1 mln zł,
 • 6,2-kilometrowy odcinek drogi nr 718 na terenie gminy Stare Babice, Ożarów Mazowiecki – 2,7 mln zł,
 • 5,7-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 636 Wola Rasztowska–Roszczep na terenie gminy Radzymin i Klembów – 2,4 mln zł.

Na modernizację obiektów inżynierskich samorząd Mazowsza przeznaczył w 2017 r. 25,4 mln zł. W ramach tej kwoty wyremontowano i odbudowano 127 obiektów inżynierskich (w tym 91 przepustów i 36 mostów).

 

Marszałek Adam Struzik przemawiający na sesji i wykres wydatków województwa mazowieckiego

 


Dyskusja absolutoryjna

Jan Rejczak, wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego (PiS)

Korzystna realizacja dochodów i uzyskanie nadwyżki budżetowej w kwocie 251 mln zł [w 2017 r. – red.] nie przełożyła się na utrwalenie tendencji do dalszego obniżania kwoty długu. W prognozie na 2018 r. przewiduje się już wzrost kwoty długu o ponad 85 mln zł (do kwoty 1,28 mld zł). Dalej prognoza na bieżący rok przewiduje wzrost dochodów o prawie 353 mln zł (do 2,951 mld zł) i jednoczesny wzrost wydatków o 717 mln zł (do kwoty 3,087 mld zł), co skutkuje powstaniem deficytu w kwocie ponad 135 mln zł. To są już bardzo znaczne kwoty. Tak więc pozytywne efekty roku 2017 zostaną zniweczone wydatkami budżetu, który już realizujemy.

 

Marek Miesztalski, skarbnik województwa mazowieckiego

Od wielu lat w województwie mazowieckim realizowało bardzo prorozwojowy kierunek finansów: zadłużamy się do pewnych granic tak, aby było to bezpieczne, aby panować nad finansami, korzystając z bardzo korzystnych instrumentów finansowych.(…) Teoretycznie można było spłacić jeszcze 200 mln zł zadłużenia, ale przecież potrzeby w województwie mazowieckim (…) są olbrzymie. Więc zarząd i sejmik miał do wyboru spłacanie długów (…), czy też finansowanie z tych nadwyżek nowych inwestycji. (…) Wybraliśmy tę drogę rozwoju województwa, oczywiście pilnując tego, aby finanse nie wymknęły się spod kontroli.

 

Karol Tchórzewski, wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów (PiS)

Patrząc na politykę finansową zarządu, musimy mieć zastrzeżenia. (…) Od 2015 r. (…) następuje gwałtowny wzrost dochodów województwa z PIT-u i CIT-u. I tak w 2015 r. było to 1,652 mld zł, w 2016 r. - 1,738 mld zł, rok 2017 to jest 2,108 mld zł, a planowane dochody na rok 2018 to 2,348 mld zł. Jest to wzrost o 42 proc. w stosunku do roku 2015 (…), a tymczasem polityka naszego zarządu polega na tym, że w roku 2018 zamiast prowadzić rzetelną i racjonalną politykę finansową doprowadza do tego, że wynik budżetu (…) ma być minus 135 mln zł, a wynik budżetu za rok 2017 to było plus 251 mln zł, czyli wynik o 386 mln zł mniejszy. Uważam, że jest to zupełnie nieracjonalne.

 

Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego (PSL)

Bardzo dziękuję w imieniu zarządu za udzielone absolutorium. Myślę że polityka (…) zarządu, koalicji rządzącej (…) dobrze przysłużyła się województwu w ciągu ostatnich 4 lat. (…) Nakłady inwestycyjne w naszym województwie to miliardy złotych i nie chciałbym tutaj wzbudzać dyskusji z panem radnym Karolem Tchórzewskim, ale na tym właśnie rozsądna polityka polega, że kiedy można inwestować, to warto nawet pożyczać pieniądze, żeby w okresie prosperity gospodarczej realizować rozszerzony krąg inwestycyjny. Jeszcze na koniec kilka wskaźników z poziomu makro. Otóż województwo mazowieckie w zeszłym roku osiągnęło PKB w wysokości 100 mld euro, to jest ponad 23 proc. polskiego PKB. Dla porównania Bułgaria miała ok. 50 mld euro. (…) Na pewno rozsądne, racjonalne, proinwestycyjne działania większości i koalicji w sejmiku w pewnym stopniu przyczyniły się do tego procesu. Wykorzystanie środków europejskich, jak również zasobów własnych, inwestowanie, wsparcie dla przedsiębiorców, dla całej sfery badawczo-rozwojowej – to nam towarzyszyło w ciągu ostatnich 4 lat.

 


Inne decyzje sejmiku

Środki na kulturę

Pieniądze z budżetu Mazowsza w 2017 r. trafiły także do placówek kulturalnych. Wydatki na kulturę wyniosły ponad 213 mln zł, z czego na inwestycje samorząd przeznaczył blisko 22 mln zł. Do największych zrealizowanych projektów należały m.in.:

 • rewitalizacja „Per causam ad animi” w Muzeum Kultury Kurpiowskiej – ponad 8,2 mln zł,
 • rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim – ponad 7,4 mln zł, inwestycja realizowana przez Muzeum Mazowieckie w Płocku,
 • utworzenie galerii koreańskiej w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie – ponad 436 tys. zł.

Okręgi wyborcze

Radni przyjęli zmiany w podziale województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ustaleniu ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W najbliższych wyborach samorządowych uprawnionych do głosowania będzie ponad 5,17 mln osób (stan na koniec roku 2017). W związku ze wzrostem liczby mieszkańców województwa i obliczonych norm przedstawicielstwa, w poszczególnych okręgach wyborczych łączna liczba mandatów do sejmiku wynosiłaby 53, zamiast przewidzianych ustawowo 51. Dlatego konieczne są zmiany w podziale na okręgi wyborcze. Ustalono, że najmniej oddziałującym rozwiązaniem będzie przeniesienie dzielnicy Ochota w Warszawie z okręgu nr 2 do okręgu nr 1. Zmieni się też liczba mandatów w okręgu nr 2 (było 6, będzie 5) i okręgu nr 7 (było 10, będzie 11), w porównaniu ze stanem z 2014 r.

Nevada i Peloponez

Mazowsze planuje nawiązać współpracę międzyregionalną z amerykańskim stanem Nevada i greckim Peloponezem. Radni upoważnili zarząd do wystąpienia do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wyrażenie zgody na podpisanie listu intencyjnego (Nevada) i zawarcie porozumienia (Peloponez). Współpraca z Nevadą obejmować ma szkolnictwo wyższe, zarządzanie zasobami wodnymi, systemy autonomiczne, technologie i innowacje, a z Peloponezem – turystykę i kulturę, rolnictwo, ochronę środowiska i realizację wspólnych projektów finansowanych ze środków UE.

Zarządzanie wodami

Sejmik przedłużył termin zakończenia likwidacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych o pół roku (do końca 2018 r.). Zgodnie z ustawą Prawo Wodne zadania realizowane przez tę jednostkę przejęło Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Przejęcie dotyczy: mienia związanego z gospodarką wodną, dokumentacji dotyczącej przejmowanych składników, stanowiących własność Skarbu Państwa, wód i nieruchomości gruntowych oraz dokumentacji pracowniczej. Czynności te nie zostały jeszcze wykonane. Powodem tego są rozbieżności interpretacyjne przepisów ustawy i zmiany stanowiska PGW WP, co do sposobu przejmowania mienia i dokumentacji.

Szkody łowieckie

Mazowieccy rolnicy, uprawiający kukurydzę na ziarno, buraki cukrowe i rośliny korzeniowe pastewne, rzepak ozimy, soję i motylkowate na nasiona będą mieli wydłużone terminy zakończenia okresów zbiorów, dla których mogą ubiegać się o odszkodowania za szkody łowieckie. Wynika to z przedłużającego się okresu wegetacji, a co za tym idzie – późniejszych zbiorów.

Pozstałe rozstrzygnięcia

Radni znowelizowali budżet województwa na 2017 r. oraz zgodzili się na przekazanie gminie Brwinów części nieruchomości będącej w użytkowaniu zespołu Mazowsze w Karolinie na potrzeby poszerzenia ulicy Malinowej i Świerkowej. W związku z nowymi przepisami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych, zmienili wynagrodzenie marszałkowi województwa mazowieckiego. Przyjęli ponadto „Ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o sytuację społeczną i demograficzną Województwa Mazowieckiego za 2017 r.” oraz zmiany w regulaminie konkursu „Edukreator na Mazowszu”.

 

 

 

Liczba wyświetleń: 193

powrót