Mazowsze serce Polski nr 6/19

Zarząd województwa z absolutorium i wotum zaufania

2019.06.28 14:20 , aktualizacja: 2019.07.01 10:07

Autor: WKZ, Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

 • widok na salę ze stolikami, przy których siedzą ludzie elegancko ubrani Absolutorium i wotum...
 • mężczyzna w garniturze przemawia przy mównicy Dane z raportu o stanie...
 • zdjęcie portretowe mężczyzny w okularach Głos w dyskusji zabrał...
 • zdjęcie pozowane mężczyzny w garniturze Podczas debaty nad wotum...
 • przy stoliku siedzi zamyślony mężczyzna w białej koszuli Radny Konrad Rytel jest...
 • przy stole po obu stronach siedzą ludzie W dyskusję przed...
 • przy stoliku siedzą zadowoleni kobieta i mężczyzna Z wyniku głosowania...

Dochody w górę, wzrost CIT, nadwyżka budżetowa na koniec roku, a także coraz więcej pieniędzy na inwestycje – to wszystko wpłynęło na pozytywną ocenę stanu województwa.

 

Mazowsze ma dobre notowania nie tylko w oczach wyspecjalizowanych jednostek, takich jak Regionalna Izba Obrachunkowa czy agencja ratingowa Fitch, ale także większości radnych, którzy podczas czerwcowej sesji sejmiku udzielili absolutorium oraz wotum zaufania Zarządowi Województwa Mazowieckiego (głosowanie poprzedziło omówienie analizy wykonania budżetu za 2018 r. oraz raportu o stanie województwa).

 

W imieniu zarządu podziękowania złożył marszałek Adam Struzik, który podkreślił: – To był bardzo dobry rok dla Mazowsza i całej naszej mazowieckiej wspólnoty – setki zrealizowanych inwestycji, nowe programy wsparcia, nowo wybudowane drogi, instytucje kultury i placówki służby zdrowia – podsumował marszałek, który podczas dyskusji zwrócił uwagę na trzy zjawiska: region przeznacza coraz większe środki na inwestycje, w zeszłym roku odnotował wzrost dochodów, a dzięki stabilnej sytuacji finansowej i racjonalnym wydatkom zmniejsza zadłużenie.

 

Większe dochody

W 2018 r. znacznie wzrosły dochody województwa zarówno z podatku PIT, jak i CIT.

– Ubiegły rok zakończyliśmy z nadwyżką budżetową w wysokości 326 mln zł – podkreślił marszałek Adam Struzik. – Mam zaszczyt być jedynym radnym województwa nieprzerwanie od 1998 r. W czasie tej 20-letniej historii zaobserwowałem wiele przemian – wspominał, wskazując, że z powodu janosikowego samorząd był zmuszony, m.in. do zaciągania kredytów. Na szczęście z roku na rok było coraz lepiej dzięki wzrostowi dochodów. A to pozwoliło nie tylko na wypracowanie nadwyżki budżetowej, ale i realizowanie inwestycji.

 

W 2018 r. dochody województwa wyniosły 2,9 mld zł, z czego 354 mln zł to dochody z tytułu PIT, 2,09 mld zł – CIT, a 83 mln zł – płatności UE. W 2018 r. wykonanie dochodów z tytułu PIT było wyższe o 14,2 proc. w stosunku do 2017 r., a wykonanie CIT było wyższe o 16,2 proc. Rok 2018 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 326 mln zł. Co ważne, zmniejszyła się kwota długu z 1,19 mld zł (31 grudnia 2017 r.) do 1 mld zł (31 grudnia 2018 r.).

 

Fitch pozytywnie

W kwietniu tego roku Fitch potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi województwa mazowieckiego dla zadłużenia w walucie zagranicznej i w walucie krajowej na poziomie „A-”, a długoterminowy rating krajowy województwa z poziomu ,,AA+(pol)” wzrósł do „AAA(pol)”. Ich perspektywa jest stabilna. Potwierdzenie ratingów oznacza, że Mazowsze utrzymuje solidne wyniki budżetowe i dobrą płynność oraz że zadłużenie bezpośrednie będzie spadać.

 

Dobry podział statystyczny

Wiele dobrego udało się osiągnąć dzięki nowemu podziałowi statystycznemu. Po kilku latach analiz, prac i starań samorządu województwa 1 stycznia 2018 r. województwo mazowieckie zostało statystycznie podzielone.

– To olbrzymi sukces Mazowsza – zaznaczył marszałek.

Od początku zeszłego roku Unia Europejska traktuje województwo mazowieckie nie jako jeden spójny i szybko bogacący się region, ale zauważa jego zróżnicowanie, co przekłada się na wydzielenie dwóch odrębnych jednostek statystycznych NUTS 2: regionu warszawskiego stołecznego, obejmującego Warszawę wraz z dziewięcioma powiatami (legionowskim, mińskim, nowodworskim, otwockim, wołomińskim, grodziskim, piaseczyńskim, pruszkowskim i warszawskim zachodnim) oraz regionu mazowieckiego regionalnego obejmującego pozostałą część województwa mazowieckiego. Również od stycznia funkcjonuje nowy podział na NUTS 3. Wśród subregionów pojawił się zupełnie nowy – żyrardowski, w skład którego weszły trzy powiaty: sochaczewski, grójecki i żyrardowski.

 

Coraz więcej pieniędzy na inwestycje

– Dzięki dobremu planowaniu udało się nam zrealizować wiele ważnych dla mieszkańców inwestycji – przypomniał marszałek.

W 2018 r. na inwestycje samorząd Mazowsza przeznaczył ponad 720 mln zł. Największa pula, bo aż 288 mln zł, trafiła na modernizację dróg wojewódzkich, ponad 214 mln zł to pieniądze na inwestycje w służbie zdrowia, a ponad 65 mln zł – w instytucjach kultury.

– Wydatki na opiekę zdrowotną wyniosły w 2018 r. ponad 276 mln zł, w tym środki na inwestycje ponad 214 mln zł. Z tej puli ponad 155 mln zł przeznaczyliśmy na modernizacje i zakup sprzętu w szpitalach ogólnych, ponad 50 mln zł – w placówkach psychiatrycznych i ponad 6,8 mln zł – w ratownictwie medycznym – podkreśliła członek zarządu Elżbieta Lanc.

Największa inwestycja zakończona w ubiegłym roku to budowa szpitala psychiatrycznego w podwarszawskich Ząbkach. Wartość inwestycji to aż 146 mln zł, z czego blisko 95 mln zł wyniosło wsparcie unijne w ramach RPO WM.

– Z kolei w Siedlcach zakończyliśmy budowę Siedleckiego Centrum Onkologii. To niezwykle potrzebna inwestycja. Całkowita wartość budowy wraz z zakupem wyposażenia to 112 mln zł – dodała członek zarządu Janina Ewa Orzełowska.

Finansowanie budowy odbywało się dwutorowo. Budowa, której koszt wyniósł około 56 mln zł, finansowana była z kredytu inwestycyjnego ze wsparciem z budżetu województwa mazowieckiego. Zakup wyposażenia to kolejne około 55 mln zł, z czego 41,5 mln zł to dofinansowanie z UE, a ponad 13 mln zł – środki samorządu Mazowsza.

Jak co roku Mazowsze duży nacisk położyło na inwestycje drogowe.

– Zmodernizowaliśmy aż 315 km dróg wojewódzkich i zrealizowaliśmy w sumie 54 zadania remontowe. Jedną z największych inwestycji była budowa drogi 747 do mostu w Solcu – zaznaczył wicemarszałek Rafał Rajkowski.

W 2018 r. na inwestycje i remonty drogowe Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył w sumie 398 mln zł, z czego 288 mln zł to środki na budowy i modernizacje (w tym ponad 53 mln zł to środki unijne), a 110 mln zł – na remonty.

 

W ramach zadań remontowych m.in. wzmocniono korpusy dróg na wybranych odcinkach, położono nowe warstwy bitumiczne, odtworzono pobocza i rowy, odtworzono oznakowanie poziome i pionowe, zmodernizowano systemy odprowadzania wód opadowych, wyremontowano chodniki, azyle dla pieszych i zatoki autobusowe. Wyremontowano również mosty i inne tego typu konstrukcje zlokalizowane w ciągach drogowych. Pracami remontowymi objęto ponad 167 km dróg wojewódzkich.

 

Pieniądze z budżetu Mazowsza w 2018 r. wsparły także inwestycje w placówkach kulturalnych. Wydatki na kulturę wyniosły ponad 283 mln zł, z czego na inwestycje przeznaczono ponad 65 mln zł.

 

Na inwestycje w placówkach oświatowych – bibliotekach i centrach kształcenia – samorząd Mazowsza przeznaczył ponad 8 mln zł. Dzięki temu udało się przeprowadzić niezbędne remonty i modernizacje.

 

Nowe programy wsparcia

Ważne miejsce w budżecie województwa w ubiegłym roku zajmowały programy wsparcia – część z nich samorząd Mazowsza kontynuował, ale udało się też uruchomić nowe.

–  Dzięki programom pomocowym mieszkańcy mają nowe drogi, miejsca służące rekreacji i uprawianiu sportu. Przeznaczyliśmy także środki na rewitalizację zabytków czy modernizację strażnic OSP – wymieniał marszałek Struzik.

 

Tylko w ubiegłym roku mazowieckie samorządy otrzymały blisko 73 mln zł. Pieniądze wykorzystano na remonty i budowę dróg lokalnych, rewitalizację zabytków, remonty strażnic OSP, zakup sprzętu pożarniczo-gaśniczego, rozbudowę i modernizację obiektów sportowych, a także tworzenie małej architektury.

 

Unijne wsparcie

Ubiegły rok był bardzo dobry także pod względem wykorzystywania środków unijnych.

– Część z nich zasiliła duże inwestycje dotyczące mobilności miejskiej, tworzenia ścieżek rowerowych, ale także tych dotyczących modernizacji i budowy placówek służby zdrowia, instytucji kultury czy dróg. Do końca ubiegłego roku ogłoszonych zostało w sumie ponad 170 naborów, zaangażowanie środków wyniosło ponad 7,3 mld zł, czyli ponad 90 proc. alokacji, a już w lipcu Mazowsze spełniło zasadę n+3 – podsumował wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

 

W ramach RPO WM 2014–2020 Mazowsze ma do rozdysponowania ponad 2,089 mld euro. W lipcu 2018 r. spełniona została zasada n+3, czyli wydatkowano i poświadczono we wnioskach o płatność do Komisji Europejskiej ponad 330 mln euro – o 705 tys. euro więcej niż wymaga spełnienie zasady dla 2018 r. (do końca grudnia 2018 r.). W ramach Osi Priorytetowych I–X do końca 2018 r. ogłoszono 147 naborów w trybie konkursowym, 27 naborów w trybie pozakonkursowym oraz 4 projekty realizowane w ramach instrumentów finansowych. Kwota zaangażowanych środków UE wyniosła ponad 7,3 mld zł, co stanowi 90,89 proc. alokacji na lata 2014–2020.

 

Największe inwestycje realizowane w 2018 r. ze wsparciem Samorządu Województwa Mazowieckiego

ZDROWIE PONAD 276 MLN ZŁ

 • budowa szpitala psychiatrycznego w  Ząbkach
 • budowa Siedleckiego Centrum Onkologii
 • modernizacja pawilonu szpitalnego nr 8 – ZOL w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu
 • modernizacja oddziału ginekologiczno-położniczego wraz z wyposażeniem w szpitalu wojewódzkim w Płocku
 • modernizacja oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej w Szpitalu Dziecięcym im. J. Bogdanowicza w Warszawie
 • poprawa jakości świadczeń opieki zdrowotnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.
 • przebudowa i modernizacja bloku operacyjnego w Pawilonie A w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
 • modernizacja Centralnej Sterylizatorni wraz z zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce
 • modernizacja Centralnej Sterylizatorni w budynku B w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.
 • modernizacja Zespołu Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie 
Sp. z o. o. wraz z zakupem pierwszego wyposażenia
 • zakup angiografu wraz z modernizacją pomieszczeń hemodynamiki Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.
 • modernizacja istniejącej pracowni RTG zlokalizowanej w trakcie bloku operacyjnego do standardów sali operacyjnej hybrydowej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu
 • zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie
 • rozbudowa systemów informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. E-zdrowie 2.0.

 

DROGI 398 MLN ZŁ

 • budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781
 • budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck–
–Ruszki na terenie m. Gąbin
 • droga wojewódzka nr 575 Płock–Kazuń Nowy
 • droga wojewódzka nr 637 Warszawa–Węgrów
 • droga wojewódzka nr 801 Warszawa–granica województwa
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin–Wyszków
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 na odc. od ul. Pod Bateriami w Piasecznie do ul. Górnej w miejscowości Jazgarzew
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr  888 na odc. od km 0+200 do km 5+820 w m. Zaborów
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec–Nowe Miasto n/Pilicą

 

KULTURA PONAD 283 MLN ZŁ

 • budowa nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu
 • modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap II Budynek nr 2 i 4
 • poprawa dostępności oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach
 • „Rewitalizacja. Per causam ad anim” w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce
 • rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim (oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku)
 • zwiększenie dostępności do kultury i dziedzictwa narodowego poprzez poszerzenie oferty wystawienniczej oraz stworzenie Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Niepodległości
 • Park Kulturowo-Historyczny przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie
 • odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku
 • modernizacja osprzętu elektro-akustycznego Teatru Dramatycznego w Płocku
 • wokół wiejskiej zagrody, modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w Muzeum Wsi Radomskiej
 • utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i pro-
mocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze
 • dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych (Muzeum Niepodległości w Warszawie)

 

EDUKACJA PONAD 8 MLN ZŁ

 • przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach – szansą na aktywizację i integrację społeczną
 • modernizacja i adaptacja budynku CKZiU przy Placu Stare Miasto 10 w Radomiu
 • zagospodarowanie terenu wokół CKZiU w Ostrołęce
 • modernizacja budynku SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu
 • modernizacja boiska do piłki siatkowej i koszykowej wraz z zakupem wyposażenia w Bursie Regionalnej w Ostrołęce
 • modernizacja budynku oświatowego w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 26 będącego siedzibą Wydziału Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (segment 1)

 

Dyskusja podczas debaty nad wotum zaufania

Witold Kołodziejski (PiS)

Chciałem w pozytywnym tonie wystąpić, pochwalić Pana Marszałka, podzielić się również emocjami, płynącymi z optymizmu budżetowego. (…) Rzeczywiście budżet jest dobry od strony dochodów, zaplanowany i zrealizowany. Również stosunek długu do dochodów jest na zupełnie przyzwoitym poziomie (…) Panie Marszałku, przyzna Pan, że wszystkie dane i to, czym Pan się chwalił, (…) zawdzięcza Pan i Mazowsze wzrostowi gospodarczemu Polski. To jest coś, co odbiło się i promieniuje na Mazowsze. To, że doganiamy największe gospodarki na świecie, to, że mamy najwyższą dynamikę wzrostu PKB w krajach unijnych wreszcie można zobaczyć w cyfrach również na Mazowszu. To jest coś, co powinniśmy docenić, ale też zrozumieć trochę logikę tego procesu. Otóż przy działaniach obecnego rządu przyświeca pewna koncepcja gospodarcza, koncepcja zrównoważonego rozwoju, bardzo dużych ułatwień dla małych i średnich przedsiębiorców, których mamy bardzo dużo na Mazowszu. To jest cała konstytucja biznesu. Inne rozwiązania podatkowe i praktyczne, jeśli chodzi o sposób prowadzenia działalności gospodarczej, skutkują tym, że mamy również pobudzoną gospodarkę na Mazowszu, przez co lepsze dochody z podatku CIT i PIT i lepsze dochody budżetu, ale to idzie za koncepcją zrównoważonego rozwoju. Podczas gdy (…) koncepcja wcześniejszego rządu była cały czas prowadzona wokół modelu polaryzacyjno-dyfuzyjnego, czyli stawiamy na największe aglomeracje i dopiero ten rozwój ma promieniować na inne regiony biedniejsze. To się nie sprawdziło. Dzisiaj mamy inną koncepcję, inne wyniki, które przekładają się na liczby.

 

Adam Struzik marszałek województwa mazowieckiego (PSL)

Padały wprost stwierdzenia, że nie mamy do czynienia z równomiernym i sprawiedliwym rozwojem naszego województwa. Otóż nie ma takich cudownych rozwiązań w historii, żeby poziom metropolii był, jeśli chodzi o kwestie dochodowe, miejsc pracy, koncentracji przedsiębiorstw, firm, identyczny z obszarami pozametropolitalnymi. (…) Bardzo mnie zdziwiło stwierdzenie, że od 3 lat, dzięki polityce partii rządzącej Prawa i Sprawiedliwości odczuwamy olbrzymi wzrost gospodarczy, w związku z tym rozwój Mazowsza to wyłącznie zasługa rządu. Chcę Państwu uświadomić, że rozwój Mazowsza to zasługa 5 mln 380 tys. obywateli, to jest zasługa 800 tys. firm, to jest zasługa 150 tys. gospodarstw rolnych, to jest zasługa nas wszystkich, a nie rządu Prawa i Sprawiedliwości, ani też zarządu województwa czy koalicji, która w sejmiku rządzi, ani też władz 314 gmin i 42 powiatów. Oczywiście, dzięki temu, że Polska w ciągu ostatnich 20 lat ma dynamiczny rozwój na poziomie prawie 5 proc. PKB, to oczywiście rosną podatki i dzięki temu my możemy z tych podatków zaspokajać wszystkie nasze potrzeby społeczne, politykę społeczną, rozwojową we wszystkich dziedzinach życia.

 

Krzysztof Strzałkowski (KO)

Chciałbym zaznaczyć, że nie odżegnujemy się od uważnej oceny, także krytycznych uwag, które to radni opozycji wnoszą w tej debacie. Powiem więcej, chciałbym w imieniu klubu, składającego się na koalicję, która tworzy Zarząd Województwa Mazowieckiego, podziękować za te głosy krytyczne. Uważam, że każdy taki głos, o ile mieści się w kategoriach umiarkowanej, czasem odważnej debaty, należy uszanować. Niemniej jednak chciałbym prosić wszystkich Państwa o docenienie tych rzeczy, o których to nie sposób mówić źle. Chciałbym zaznaczyć, że wskaźniki zeszłorocznego budżetu, zarówno wykonania po stronie dochodów, jak i wydatków budzą pozytywne odczucia każdego, kto miał związek z samorządem, który potrafi ocenić prowadzenie spraw samorządowych.

Liczba wyświetleń: 147

powrót