Mazowsze serce Polski nr 5/18

Sejmik za rozwojem lotniska w Modlinie

2018.05.16 08:40 , aktualizacja: 2018.05.23 15:08

Autor: Justyna Michniewicz, Wprowadzenie: Paweł Burlewicz

Samolot kołujący po płycie lotniska o zmierzchu. Na pierwszym planie sterujący ruchem z lampami w uniesionych rękach Liczba samolotów lądujących...

Radni Mazowsza zareagowali w głośnej ostatnio sprawie – lotniska Warszawa-Modlin. Przyjęli stanowisko popierające działania spółki na rzecz rozwoju lotniska. Apelują m.in. do premiera i ministra infrastruktury, jako nadzorującego PPL, o wsparcie lotniska w dalszych inwestycjach.

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego jest w 31,41 proc. udziałowcem Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. Tym razem radni zajęli się kwestią rozwoju spółki. Przyjęte stanowisko popiera kierunek obrany przez zarząd lotniska. Jak powszechnie wiadomo, z tą wizją nie zgadza się PPL (Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”), które ma 29,94 proc. udziałów spółki.

 

PPL postanowiło swoją uwagę skupić na przejmowaniu i rozwijaniu nieczynnego lotniska na Sadkowie w Radomiu. Dodatkowo jest zaangażowane w tworzenie Centralnego Portu Komunikacyjnego w Baranowie (powiat grodziski). Stąd obawy pozostałych wspólników – przyjęta w 2006 r. przez wszystkich udziałowców strategia rozwoju lotniska Warszawa-Modlin nie jest w tej chwili przez PPL wspierana.

 

Znaczenie lotniska rośnie

Od lipca 2012 r., kiedy lotnisko rozpoczęło działalność, stale zwiększa się jego udział w rynku lotniczym w Polsce – jest piątym portem w kraju pod względem liczby przewiezionych pasażerów. Tylko w ubiegłym roku obsłużyło około 3 mln podróżnych. Aby utrzymać taką dynamikę rozwoju, lotnisko musi być rozbudowane – konieczna jest zarówno modernizacja terminala, jak i infrastruktury pola ruchu naziemnego. To wpłynie nie tylko na poprawę jakości obsługi pasażerów, ale pozwoli też na pozyskanie nowych linii lotniczych.

 

Bez tych inwestycji dalszy rozwój lotniska staje pod znakiem zapytania, co budzi duże zaniepokojenie mieszkańców północnego Mazowsza, a także pasażerów i przedsiębiorców współpracujących z portem. Obecnie lotnisko jest silnym impulsem rozwojowym dla północnej części regionu. Działające wokół podmioty gospodarcze (hotele, sklepy, restauracje, przewoźnicy, parkingi itp.) generują miejsca pracy i ożywiają lokalny rynek.

 

Zaangażowani w rozwój

Z lotniskiem Warszawa-Modlin związane są m.in. realizowane wspólnie przez strony rządową i samorządową (przy udziale środków unijnych) ważne projekty. Wśród nich jest budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do portu lotniczego. Realizuje ją PKP PLK SA. Zarząd województwa zobowiązał się do pokrycia kosztów dokumentacji przedprojektowej i podjął decyzję o dofinansowaniu przedsięwzięcia w ramach RPO WM 2014–2020 do kwoty 123,02 mln zł (co stanowi 80 proc. kosztów kwalifikowanych).

 

Kolejnym projektem ściśle powiązanym z lotniskiem był zakup taboru kolejowego do obsługi portów lotniczych i przewozów aglomeracyjnych przez Koleje Mazowieckie – zakupiono 16 sztuk czteroczłonowych ezt. Do obsługi pasażerów lotniska Modlin służy także tabor zakupiony przez spółkę w ramach dwóch innych projektów dofinansowanych z POIiŚ w perspektywie 2007–2013. Całkowita wartość zrealizowanych zadań wynosi 866,9 mln zł brutto, w tym kwota dofinansowania 473,1 mln zł.

 

Stanowisko radnych

Przy tak dużym zaangażowaniu różnych podmiotów, a przede wszystkim przy skierowaniu tak licznych środków z budżetu województwa, budżetu państwa i UE, konieczne jest zabieganie o dalszy rozwój lotniska. Stąd decyzja radnych, którzy w swym stanowisku wskazali obawy o utratę dotychczas zainwestowanych środków, a także o konieczność zwrotu przez Polskę setek milionów złotych uzyskanych z UE (niedotrzymanie zasady trwałości projektów unijnych).

 


RADNI O SYTUACJI LOTNISKA W MODLINIE

 

Adam Struzik

marszałek województwa mazowieckiego (klub radnych PSL)

Zarząd województwa nigdy nie przeciwstawiał i nie będzie przeciwstawiał rozwoju portu lotniczego w Modlinie innym inwestycjom przedsiębiorstwa Porty Lotnicze na Mazowszu. (…) To są suwerenne decyzje o charakterze gospodarczym (…). Natomiast nie do zaakceptowania jest sytuacja, w której nie tylko nie pomaga się, co jest obowiązkiem wspólnika, w rozwoju portu lotniczego w Modlinie, ale wręcz blokuje jego dalszy rozwój. (…) To przedsiębiorstwo [Porty Lotnicze – red.] rozpoczęło tę inicjatywę. Przy naszej wydatnej pomocy zostało zbudowane lotnisko, które ma bardzo dużą dynamikę rozwoju. (…) Trudno sobie wyobrazić, aby zmarnotrawiono pieniądze i wysiłek, który został dotychczas w to przedsięwzięcie włożony. Dlatego wzywamy Porty Lotnicze do jasnego określenia się: albo dalsze funkcjonowanie w spółce zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu spółek handlowych, czyli wspólne działanie na rzecz lotniska Modlin, albo też w sposób cywilizowany wycofanie się i oddanie odpowiedzialności za dalszy rozwój lotniska pozostałym wspólnikom.

 

Krzysztof Strzałkowski

przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu (klub radnych PO)

Jak skomentować sytuację, w której (…) jeden z udziałowców, reprezentujący de facto Skarb Państwa, wstrzymuje jego [lotniska w Modlinie – red.] rozwój? Pozostaje sobie zadać pytanie, czy to już jest działanie na szkodę spółki, które ma konkretne zapisy także w przepisach karnych Kodeksu spółek handlowych czy jeszcze nie. Jak zrozumieć sytuację, gdy samorząd województwa, realizując zapisy umowy wsparcia, którą objął port lotniczy-w Modlinie, w styczniu tego roku przeznacza kwotę prawie 5 mln zł na to, by port mógł się rozwijać, by mógł realizować płatności (…), a jednocześnie prowadzić prace modernizacyjne, a jeden ze wspólników, reprezentujący Skarb Państwa, nie pozwala na to, by wygenerować instrument finansowy – obligacje, pomagający ten rozwój przyspieszyć i zrealizować w pełnym zakresie? Trudno oprzeć się przekonaniu, że tu nie chodzi o rachunek ekonomiczny, interes mieszkańców Mazowsza, powiatu nowodworskiego czy gminy Nowy Dwór Mazowiecki, tu chodzi o politykę. Pytanie też, gdzie ta polityka się kończy, a gdzie zacznie się prokurator.

 

Jan Rejczak

radny województwa (klub radnych PiS)

To nasze stanowisko, (…) jest przedwczesne, ponieważ zwracanie się do rządu, do premiera z tymi sprawami to pominięcie różnych możliwości rozwiązań, które podpowiada Kodeks spółek handlowych. Spór między wspólnikami można rozwiązywać na bazie tego kodeksu. (…) Dlatego apeluję, żeby tego stanowiska nie wydawać. (…) Jak spojrzymy do Kodeksu spółek handlowych art. 249, uchwała wspólników sprzeczna z umową spółki bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie wspólnika może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa. Nie wiem, czy wspólnik Mazowsza występował na drogę sądową, czy ktoś inny nie występował. Dlatego nie żalmy się i nie wylewajmy łez do premiera, tylko tę sprawę rozwiążmy między wspólnikami.

 


INNE DECYZJE SEJMIKU

Radni województwa przyjęli także stanowiska dotyczące drogi S10 oraz finansowania publicznego transportu zbiorowego. Uchwalili program ochrony środowiska przed hałasem i zgodzili się na podział środków finansowych z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw.

 

S10 do Płocka

Sejmik „stoi na stanowisku, że konieczne jest przyspieszenie prac nad realizacją budowy drogi S10 na terenie województwa mazowieckiego, zlokalizowanej jak najbliżej Płocka”. Miasto „jest niestety »białą plamą« na mapie połączeń komunikacyjnych kraju, oddalone od głównych korytarzy transportowych i nie posiada z nimi dogodnych połączeń. Pożądane jest zapewnienie dostępności do głównych korytarzy transportowych i powiązań zewnętrznych, przede wszystkim z Warszawą i północno-zachodnią częścią Polski” – czytamy w przyjętym stanowisku. O podjęcie stanowiska apelował podczas sesji prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

 

Co z PKS-ami?

Zaniepokojenie radnych wzbudziła informacja o likwidacji niektórych PKS-ów na Mazowszu. W przyjętym stanowisku domagają się przyśpieszenia prac nad zmianą ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, między innymi w zakresie jego finansowania.

 

Mazowsze dla sołectw

Radni zaakceptowali listę beneficjentów „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”. Pomoc finansową na siłownie plenerowe, place zabaw, remonty, utrzymanie zieleni, budowę i modernizację obiektów sportowych czy różnego rodzaju zakupy otrzyma 251 gmin (na 279 uprawnionych). Zrealizują one w sumie 492 zadania na kwotę blisko 13 mln zł. Dofinansowanie ze strony samorządu Mazowsza wyniesie prawie 4,8 mln zł.

 

Jak zniwelować hałas drogowy?

Mieszkanie przy ruchliwej drodze bywa uciążliwe. Aby ograniczyć te niedogodności, sejmik przyjął uchwałę w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, tj. obszarów dróg wojewódzkich zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne. Zidentyfikowano obszary szczególnie narażone na oddziaływanie poszczególnych źródeł hałasu: 67 fragmentów 33 dróg wojewódzkich. Drogi te zlokalizowane są w 19 powiatach. Ich łączna długość to 339 km. Program wyznacza ponadto kierunki działań, których celem jest zmniejszenie hałasu, i ma być zrealizowany do końca 2022 r.

 

Stypendia dla uzdolnionych uczniów

Sejmik przyjął regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych klas VII i VIII szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów ogólnokształcących w roku szkolnym 2018/2019. Zgodnie z tym dokumentem przyznanych zostanie nie więcej niż 476 stypendiów w wysokości 380 zł miesięcznie. Nie mniej niż 70 proc. stypendystów stanowić będą uczniowie mieszkający na terenach wiejskich. Nabór planowany jest na przełomie czerwca i lipca.

 

Sprawy różne

Sejmik przyjął zmiany w budżecie na 2018 r. oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej. Przekazał dwie skargi na uchwałę dotyczącą podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 

Liczba wyświetleń: 124

powrót