Mazowsze serce Polski nr 4/18

Inwestycje na Mazowszu

2018.04.18 08:00 , aktualizacja: 2018.04.18 11:04

Autor: Wybrała Monika Gontarczyk, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

dwaj studenci projektują z użyciem drukarek 3D W drugiej połowie...
żarówka a wjej środku kolektory słoneczne Energia odnawialna - na ten...

Poniżej garść ogłoszeń o trwających naborach wniosków na unijne wsparcie realizowanych projektów oraz kilka przykładów realizowanych przedsięwzięć.

 

OGŁOSZENIA O NABORZE

 

Regulaminy konkursów dostępne są na stronach internetowych www.funduszedlamazowsza.eu  oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl . Wnioski o dofinansowanie projektów wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć wyłącznie za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego na www.funduszedlamazowsza.eu. Logowanie do systemu będzie możliwe w trakcie trwania naboru. Wniosek trzeba potwierdzić podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub za pomocą profilu zaufanego na platformie ePUAP.

 

Miliony na wymianę pieców

Likwidacja niskiej emisji i dbanie o czyste powietrze to główne cele naboru, który przeprowadzi Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Samorządy mogą się ubiegać o dofinansowanie na wymianę w gospodarstwach domowych kotłów, pieców oraz urządzeń grzewczych, na nowe kotły elektryczne, olejowe, spalające biomasę lub paliwa gazowe oraz podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej lub chłodniczej.

Ogólna pula środków: 12,4 mln zł

Maksymalna kwota dofinansowania: 1,5 mln zł

Termin składania wniosków: do 6 czerwca br., do godz. 15.00

Beneficjenci: jst, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną

Poziom dofinansowania: do 80 proc. kosztów kwalifikowanych

Działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń

 

Pieniądze dla szpitali na oszczędzenie energii

Do 9 maja można składać wnioski na dofinansowanie projektów poprawiających efektywność energetyczną szpitali. Projekty powinny dotyczyć termomodernizacji, z możliwością wymiany źródeł ciepła oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii. Można wymienić okna i drzwi zewnętrzne lub przeprowadzić modernizację starych, wymienić instalacje ciepłej wody użytkowej lub oświetlenie. Inne możliwości to zakup oraz montaż instalacji i urządzeń do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych, np.: kolektory słoneczne, pompy ciepła, rekuperatory, ogniwa fotowoltaiczne i inne urządzenia. Inwestycja musi być poprzedzona audytem energetycznym.

Ogólna pula środków: 12,5 mln zł

Maksymalna kwota dofinansowania: 3,5 mln zł

Termin składania wniosków: do 9 maja br., do godz. 15.00

Termin rozstrzygnięcia: październik br.

Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, publiczne zakłady opieki zdrowotnej i podmioty lecznicze zakontraktowane z NFZ

Poziom dofinansowania: do 80 proc. kosztów kwalifikowanych

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

 

E–usługi w administracji publicznej i kulturze

Trwający nabór to szansa na zrealizowanie projektów poprawiających dostęp do usług świadczonych elektronicznie. Unijne środki można przeznaczyć m.in. na: zakup oprogramowania i sprzętu teleinformatycznego, digitalizację dokumentów i poprawę jakości danych, pokrycie kosztów stworzenia domen (platform) i portali, usług dostępu do sieci, hostingu i przetwarzania danych, a także na adaptację pomieszczeń do potrzeb np. serwerowni, montaż instalacji elektrycznej, okablowania światłowodowego, wentylacji czy klimatyzacji.

Ogólna pula środków: 16,3 mln zł

Maksymalna kwota dofinansowania: 3 mln zł

Termin składania wniosków: do 16 maja br., do godz. 15.00

Termin rozstrzygnięcia: październik br.

Beneficjenci: samorządy funkcjonujące w ramach Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, spółki, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd, uczelnie wyższe, instytucje kultury, organizacje pozarządowe

Poziom dofinansowania: do 80 proc. kosztów kwalifikowanych

Działanie: 2.1 E-usługi

 

Informatyzacja ochrony zdrowia

Mazowieckie samorządy oraz podmioty lecznicze z terenu Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów dotyczących informatyzacji. Wsparcie można przeznaczyć na zakup oprogramowania, sprzętu teleinformatycznego i licencji (wraz ze szkoleniem personelu), rozbudowę portali do świadczenia e-usług, digitalizację dokumentów i poprawę jakości danych, a także pokrycie kosztów stworzenia domen, portali, dostępu do internetu, hostingu czy przetwarzania danych. Wsparcie może także dotyczyć adaptacji pomieszczeń na potrzeby serwerowni lub montażu instalacji elektrycznej, okablowania światłowodowego, wentylacji lub klimatyzacji.

Ogólna pula środków: 8,1 mln zł

Minimalna kwota dofinansowania: 100 tys. zł

Maksymalna kwota dofinansowania: 4 mln zł

Termin składania wniosków: do 17 maja br., do godz. 15.00

Termin rozstrzygnięcia: październik br.

Beneficjenci: samorządy funkcjonujące w ramach Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, publiczne podmioty lecznicze posiadające kontrakt z NFZ, dla których organem założycielskim jest jst

Poziom dofinansowania: do 80 proc. kosztów kwalifikowanych

Działanie: 2.1 E-usługi

 

Bony na innowacje

Dofinansowanie można uzyskać na przedsięwzięcia polegające na realizacji prac badawczych, przy wykorzystaniu zasobów intelektualnych lub materialnych organizacji macierzystej, kapitałowo lub operacyjnie powiązanej z organizacją macierzystą (spin-off) albo samodzielnie (spin-out). Wnioskować można o pieniądze na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji, przygotowania prototypu doświadczalnego, zmian procesowych lub nowego projektu wzorniczego.

Ogólna pula środków: 20,9 mln zł

Maksymalna kwota dofinansowania: 200 tys. zł

Termin składania wniosków: do wyczerpania limitu środków lub do zamknięcia konkursu przez dyrektora MJWPU

Beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa założone z udziałem pracowników naukowych/dydaktycznych uczelni, instytutu badawczego lub instytutu PAN, przy wykorzystaniu zasobów intelektualnychlub materialnych organizacji macierzystej, kapitałowo lub operacyjnie powiązane z organizacją macierzystą (spin-off) albo samodzielne (spin-out)

Poziom dofinansowania: do 80 proc. kosztów kwalifikowanych

Działanie: 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

 

UWAGA

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich: w Warszawie, tel. 22 542 27 11, 22 542 20 38 (w poniedziałki w godz. 8 –18, od wtorku do piątku w godz. 8.00–16.00) oraz lokalnych punktach informacyjnych funduszy europejskich w: Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach (w poniedziałki w godz. 8.00–18.00, od wtorku do piątku w godz. 8.00–16.00) lub przez infolinię 0 801 101 101, albo e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

 

INWESTYCJE REALIZOWANE

Ekologiczna energia w Jastrzębi

Dzięki wsparciu unijnemu na obiektach prywatnych, użyteczności publicznej i parafialnych w całej gminie pojawią się: 154 kolektory słoneczne, 45 pomp ciepła, 28 kotłów na biomasę oraz 111 instalacji fotowoltaicznych. Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na środowisko, szczególnie na cenne przyrodniczo obszary Puszczy Kozienickiej.

Wartość: 4,8 mln zł

Dofinansowanie: 3,5 mln zł

Beneficjent: gmina Jastrzębia (powiat radomski)

Źródło: RPO WM 2014–2020

 

Drewnica z dofinansowaniem

Budowa jednego z najnowocześniejszych szpitali psychiatrycznych w Europie w podwarszawskich Ząbkach dobiega końca. To także jedna z największych inwestycji zdrowotnych dofinansowanych z RPO WM 2014–2020. Dzięki wsparciu szpital będzie działał w harmonii z naturą. Znaczna część energii cieplnej będzie pozyskiwana z kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła. To pozwoli wykorzystywać zimą energię słoneczną pobraną i zmagazynowaną w lecie. Zimą natomiast system zmagazynuje zimne powietrze, aby służyło latem do klimatyzowania pomieszczeń. Jest to pilotażowy, pierwszy taki projekt w Polsce.

Wartość: 137,1 mln zł

Dofinansowanie: 95,8 mln zł

Beneficjent: Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica w Ząbkach (powiat wołomiński)

Źródło: RPO WM 2014–2020

 

E-usługi w Glinojecku

W połowie roku w urzędzie gminy będą dostępne nowe systemy informatyczne oraz elektroniczne zarządzanie dokumentami. W ramach projektu powstanie portal, poprzez który mieszkańcy będą mogli np. płacić podatek od nieruchomości.

Wartość: 1,5 mln zł

Dofinansowanie: 1,2 mln zł

Beneficjent: gmina Glinojeck (powiat ciechanowski)

Źródło: RPO WM 2014–2020

 
Multidyscyplinarne Centrum Badawcze UKSW

Projekt obejmie m.in.: przygotowanie dokumentacji, budowę centrum wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu wokół inwestycji (zieleń, parkingi, małą architekturę). Centrum będą tworzyły liczne laboratoria, m.in.: Napędów Elektrycznych, Łączności Bezprzewodowej, Bezpiecznego Przechowywania i Przetwarzania Danych UAV, Badań Geoinformacyjnych, RTV z funkcją auli konferencyjnej, Cyberbezpieczeństwa, Symulator Centrum Zarządzania Kryzysowego, Druku 3D, VR, Metod Numerycznych i Analiz Statystycznych/Metod Jakościowych/Studio Dźwiękowe. Powstający – unikalny w skali kraju – ośrodek badawczy umożliwi prowadzenie interdyscyplinarnych badań w obszarach nauk społecznych, humanistycznych, medycznych, informatycznych i przyrodniczych. Jego uruchomienie zaplanowano w drugiej połowie przyszłego roku.

Wartość: 83,2 mln zł

Dofinansowanie: 65,1 mln zł

Beneficjent: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Źródło: RPO WM 2014–2020

 

 

Liczba wyświetleń: 135

powrót