Mazowsze serce Polski nr 3/18

Odpady – nowa rejestracja

2018.03.14 07:40 , aktualizacja: 2018.03.15 14:32

Autor: Małgorzata Kozicka-Ochal, Wprowadzenie: Agnieszka Bogucka

 • Cztery ręce trzymające odpadki: pustą szklaną butelkę, puszki aluminiowe i żarówkę Fot. Shutterstock.com
 • Małgorzata Grajda Dyrektor Departamentu Opłat Środowiskowych UMWM w Warszawie Fot. arch. UMWM

Ważna informacja dla przedsiębiorców: uruchomiono „Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami”. Jest on integralną częścią  „Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami” (BDO).

 

Urzędy marszałkowskie realizują nowe zadanie: obsługują swoich przedsiębiorców w zakresie nadawania numerów rejestrowych (na wniosek i z urzędu), wprowadzania zmian czy wykreślania z rejestru, prowadzenia konta do wpłat z tytułu opłat rejestrowych i rocznych. Głównym celem powstania bazy jest likwidacja szarej strefy, zidentyfikowanie nowych podmiotów poprzez wpisanie do rejestru i objęcie ich obowiązkami sprawozdawczymi i opłatowymi dotyczącymi opłat środowiskowych.

 

Poprzez stronę internetową www.bdo.mos.gov.pl pracownicy urzędów marszałkowskich dokonują wpisów do Rejestru-BDO  (dyczy to działalności prowadzonej we wszystkich zakresach wymienionych w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach). Podmiot, który otrzymał zawiadomienie o nadaniu numeru rejestrowego i aktywacji indywidualnego konta w bazie BDO na tej stronie, powinien – po zalogowaniu – sprawdzić swoje dane i ewentualnie uzupełnić je poprzez złożenie wniosku aktualizacyjnego.

Niezależnie od niesprzyjających okoliczności związanych z inauguracją systemu, warto się zapoznać z wymogami, które determinują wpis do rejestru.

 

WPIS DO REJESTRU

Aby uzyskać numer rejestrowy, przedsiębiorcy składają wniosek do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę firmy. Dotyczy to działalności objętej ustawami:

 • o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,

 • o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,

 • o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

 • o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,

 • o bateriach i akumulatorach,

 • o odpadach.

  Podmiot wykonujący działalność w więcej niż jednym obszarze składa jeden wniosek o wpis do rejestru, w ciągu 6 miesięcy od utworzenia rejestru, tj. do 24 lipca br. Jeśli wniosek nie ma braków formalnych (ważne, aby zawierał załączniki wymienione w art. 53 ust. 7 i ust. 8 ustawy o odpadach), wpisywany jest do rejestru w ciągu 30 dni od dnia złożenia.

   

  WPIS DO REJESTRU DOKONYWANY Z URZĘDU UZYSKUJE:

 • posiadacz odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane,

 • posiadacz odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,

 • posiadacz odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,

 • podmiot, który uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,

 • podmiot, który uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów,

 • podmiot, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

 • podmiot, który uzyskał wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

  Marszałek województwa dokonuje wpisu w ciągu 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru i przydziela nowy numer rejestrowy. „Stary” numer może być jeszcze używany przez 3 miesiące od otrzymania zawiadomienia o nadaniu nowego. Po 6 miesiącach od utworzenia rejestru lub z dniem uzyskania wpisu, wygasają wpisy utworzone na podstawie dotychczasowych przepisów.

  Natomiast zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do Rejestru-BDO lub z dniem uzyskania wpisu do tego rejestru.

   

  WPISOWI DO REJESTRU NIE PODLEGA:

 • osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące odpady na potrzeby własne,

 • podmiot władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów,

 • podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych (w tym zbieranie leków i opakowań po lekach prowadzone przez apteki), przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów),

 • podmiot transportujący wytworzone przez siebie odpady.

   

  OPŁATY

  Wysokość opłaty rejestrowej i opłaty rocznej wynosi dla mikroprzedsiębiorców – 100 zł, dla przedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy – 300 zł. Wpis do rejestru wiąże się z opłatą w przypadku wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli, wprowadzających baterie lub akumulatory, wprowadzających pojazdy, producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań, wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach, wprowadzających na terytorium kraju opony, wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe. Opłatę roczną przedsiębiorcy ci uiszczają do końca lutego każdego roku za utrzymanie wpisu w danym roku.

   

  ZWOLNIENIA

  Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa. Z obydwu opłat zwolnieni są przedsiębiorcy wpisani do rejestru EMAS oraz przedsiębiorcy, którzy przed dniem utworzenia Rejestru BDO złożyli marszałkowi województwa zawiadomienie zgodnie z art. 9 ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej albo na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Podmioty, które posiadają wpis do rejestru GIOŚ, są zwolnione z opłaty rejestrowej.

   

  WYKREŚLENIE Z REJESTRU

  Każda zmiana informacji zawartych w rejestrze czy z zakresu prowadzonej działalności wymaga złożenia wniosku o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana. W razie trwałego zaprzestania wykonywania działalności, podmiot jest obowiązany, w terminie 14 dni od tego dnia, do złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru.

   

 • Również z urzędu marszałek województwa dokonuje – w drodze decyzji – wykreślenia podmiotu z rejestru w sytuacji:

 • nieuiszczenia opłaty rocznej, w przypadkach gdy jest wymagana,

 • cofnięcia lub wygaśnięcia decyzji związanych z gospodarką odpadami,

 • stwierdzenia rażących nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków określonych w przepisach ustawy o odpadach, ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, ustawy o bateriach i akumulatorach, ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,

 • stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez podmiot działalności wymagającej wpisu do rejestru,

 • niewniesienia w wymaganej wysokości zabezpieczenia finansowego przez wprowadzającego sprzęt, który wprowadził do obrotu sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych,

 • niezłożenia zaświadczenia o utrzymywaniu kapitału własnego w wysokości co najmniej połowy kapitału zakładowego przez organizacje odzysku zseie i zużytych olei i opon.

   

  MIEJSCE SKŁADANIA

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ulicach: Skoczylasa 4,Kłopotowskiego 5, Jagiellońskiej 26 orazOkrzei 35, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00–16.00 albo za pośrednictwem poczty,

 • drogą elektroniczną na adres skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka

   

  Wszelkie informacje znajdują się na stronie http://wcm.mazovia.pl/web/wcm/6.-oplaty-srodowiskowe

OPINIA

Małgorzata Grajda

Dyrektor Departamentu Opłat Środowiskowych UMWM w Warszawie

 

Jesteśmy zasypywani wnioskami o wpis do rejestru. Dopiero w drugiej połowie stycznia ministerstwo przeprowadziło szkolenie dla pracowników urzędów marszałkowskich, ale i tak wszystkich wątpliwości nie rozstrzygnęło. Wstępne szacunki wskazują na konieczność zarejestrowania w naszym urzędzie w tym roku kilkudziesięciu tysięcy podmiotów. A będzie ich przybywać. Półroczny okres na nadanie numerów oraz niewprowadzenie wielu funkcjonalności, np. brak możliwości złożenia wniosku przez BDO czy brak tabel dla wytwórców odpadów, powoduje spiętrzenie zadań i wydłuża okres obsługi wniosku.

Liczba wyświetleń: 765

powrót