Mazowsze serce Polski nr 3/18

Zastrzyk gotówki

2018.03.14 08:10 , aktualizacja: 2018.03.14 11:06

Autor: Justyna Michniewicz, Wprowadzenie: Agnieszka Bogucka

Elżbieta Lanc Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Fot. arch. UMWM
Krzysztof Żochowski Radny województwa mazowieckiego (PiS), dyrektor SPZOZ Garwolin Fot. arch. UMWM

Radni województwa mazowieckiego zdecydowali o przyznaniu dodatkowego wsparcia finansowego dla instytucji kultury i szpitali.

 

Na zdrowie!

Największa pula środków trafi do nowo powstającego Siedleckiego Ośrodka Onkologii przy Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach. Placówka przeznaczy 1,7 mln zł z budżetu Maazowsza na przygotowanie dokumentacji i roboty budowlane związane z modernizacją stacji transformatorowej, a także zakup transformatorów oraz agregatu prądotwórczego. W radomskim szpitalu psychiatrycznym w Krychnowicach zostanie zbudowana nowa przepompownia ścieków. Zadanie będzie realizowane w tym i w przyszłym roku w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie jest w trakcie modernizacji Oddziału Onkologiczno-Hematologicznego, w ramach której przygotowywane są pomieszczenia m.in. na  pracownię leków cytostatycznych. Dzięki środkom z budżetu województwa (blisko 400 tys. zł) możliwy będzie zakup pierwszego wyposażenia do tej pracowni, w tym m.in. loży laminarnej do pracy z cytostatykami, komputera wraz z oprogramowaniem do zlecania i przygotowywania dawek indywidualnych leku cytostatycznego, urządzenia do pakowania cytostatyków, nastołowego wyciągu laboratoryjnego czy śluzy materiałowej z systemem wentylacji.

Do Szpitala Dziecięcego im. J. Bogdanowicza w Warszawie trafi 240 tys. zł na aparaturę medyczną do kompleksowego leczenia w dziedzinie okulistyki dziecięcej. Szpital zakupi również zestaw narzędzi do technik mikrochirurgicznych. Sprzęt o wartości ponad 50 tys. zł będzie używany przy zabiegach rekonstrukcyjnych u małych dzieci, np. przy replantacji palców i całych kończyn czy rekonstrukcji ubytków naczyniowo-mięśniowo-kostnych.

Z kolei na potrzeby Oddziału Neurochirurgii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie zakupiony będzie system audiowizualny do transmisji danych w czasie rzeczywistym. Szpital do tej pory nie posiadał takiego sprzętu. Wartość inwestycji to ponad 170 tys. zł.

 

I na kulturę!

W budżecie Mazowsza znalazły się także dodatkowe środki dla instytucji kultury. Dzięki zakupowi dioram, za ponad
200 tys. zł, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu będzie mogło w jeszcze ciekawszy sposób zaprezentować swoje zbiory przyrodnicze. Za środki z budżetu województwa Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie kupi fortepian z dwoma krzesłami i pokrowcem. Koszt zakupu to 20 tys. zł. Natomiast Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu uzyskane środki przeznaczy na zakup falownika do pompy głębinowej. W placówce jedynym źródłem wody jest studnia. Zakup falownika usprawni, a także zabezpieczy ją przed nadmierną eksploatacją. Koszt inwestycji to 50 tys. zł.

 

Zasłużona WuKaDka

Sejmik nadał Warszawskiej Kolei Dojazdowej Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza” (więcej na str. 3).

 

Budżet 2018

Radni zwiększyli plan wydatków budżetowych o ponad 17 mln zł. Najważniejsze zmiany to:

 • 5 mln zł na pomoc finansową dla gmin  i miast na remont strażnic ochotniczych straży pożarnych,
 • 4 mln zł dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej na realizację Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (środki pochodzą z opłat alkoholowych, które nie zostały wykorzystane w 2017 r.),
 • 10,2 mln zł na kulturę, w tym 3,6 mln zł na realizację projektów konkursowych dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, oraz prawie 6 mln zł na projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

 

Statut województwa

Sejmik przyjął jednolity tekst statutu województwa, który radni zmienili w listopadzie zeszłego roku. Wprowadzone zmiany związane są m.in. z nowelizacjami Kodeksu wyborczego oraz ustaw o samorządzie województwa i finansach publicznych. Mają ponadto charakter techniczny, regulujący pracę sejmiku i urzędu marszałkowskiego.

 

Biuro Geodezji

Ze względu na nowelizację Prawa wodnego sejmik wprowadził zmiany do uchwały tworzącej Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Wodnych. Nowe przepisy powołały Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które przejęło realizowane dotychczas przez biuro zadania, dotyczące gospodarowania wodami.

 

Inne decyzje sejmiku

Radni przyjęli ponadto zmiany w uchwale o wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową województwa mazowieckiego. Uchylili i uchwalili nową uchwałę dotyczącą współfinansowania w latach 2018–2020 przez: województwo mazowieckie, gminę i miasto Płock oraz stowarzyszenie Synagoga Płocka Muzeum Żydów Mazowieckich – funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

 

Elżbieta Lanc

Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego

Musimy na bieżąco odpowiadać na potrzeby naszych szpitali i instytucji kultury, a tym samym – mieszkańców Mazowsza. Stąd już na początku roku przeznaczamy dodatkowe pieniądze na ważne dla naszych podmiotów inwestycje. Ponad 3 mln zł trafi do naszych placówek – większa część idzie na inwestycje związane ze zdrowiem. Ta pomoc ma służyć przede wszystkim dobru naszych pacjentów.

 

Komisja Zdrowia i Kultury Fizycznej

W połowie roku wygasną kontrakty Narodowego Funduszu Zdrowia z podmiotami realizującymi świadczenia ratownictwa medycznego.

Na Mazowszu  jest to 195 zespołów ratownictwa medycznego (w tym 16 karetek dziennych). Zespoły przydzielone są do 6 rejonów operacyjnych z 5 dyspozytorniami w Warszawie, Radomiu, Siedlcach, Ostrołęce i Płocku. W połowie roku wygasną kontrakty podmiotów realizujących świadczenia ratownictwa medycznego z NFZ. – Jesteśmy w trakcie analiz i przygotowywania konkursu, który będzie zrealizowany przez Mazowiecki Oddział NFZ. W konkursie będą mogły wziąć udział tylko podmioty mające dyspozytornie. Na Mazowszu jest ich pięć. Dla czterech organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego (Meditrans Ostrołęka, RM-MEDITRANS w Siedlcach, Meditrans w Warszawie, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku). Piąty – Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego – podlega władzom Radomia. Pozostali będą mogli zostać podwykonawcami – to zespoły działające przede wszystkim przy szpitalach powiatowych. Konkurs będzie rozpisany prawdopodobnie na okres do 31 grudnia 2020 r. Związane jest to z pracami legislacyjnymi nad nowelizacją ustawy dotyczącej Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego, której wejście w życie planowane jest na 2021 r.

 

Krzysztof Żochowski

Radny województwa mazowieckiego (PiS), dyrektor SPZOZ Garwolin

W tej chwili trwają prace nad nowelizacją ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Przyglądamy się temu i mamy nadzieję, że będzie to szansa na uporządkowanie wielu problematycznych kwestii. Nauczony doświadczeniem, stoję kategorycznie na stanowisku, że jeżeli mielibyśmy cokolwiek w opiece zdrowotnej w Polsce prywatyzować, na pewno ratownictwo medyczne powinno być tym ostatnim. Sytuacje, w których w wielu miejscach usługi ratownictwa wykonują podmioty niepubliczne, gdzie nie ma pewności ciągłości świadczenia i co pewien czas przeprowadzane są postępowania konkursowe – postrzegam jako patologiczne. Mam nadzieję, że trwające w ministerstwie prace doprowadzą do usunięcia tych patologii.

 

Słowniczek

Statut Województwa Mazowieckiego

STATUT jest podstawowym aktem prawnym, regulującym ustrój województwa, jako jednostki samorządu terytorialnego. Uchwalany jest przez sejmik województwa po uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów. Obecnie obowiązujący statut województwa mazowieckiego uchwalony został 7 września 2009 r.  i znowelizowany 21 listopada 2017 r.

 

STATUT REGULUJE zasady funkcjonowania sejmiku i zarządu województwa oraz zasady dysponowania majątkiem województwa i realizowania współpracy zagranicznej.
W części dotyczącej sejmiku statut określa m.in.:

 • zasady i tryb zwoływania pierwszej i kolejnych sesji sejmiku,
 • sposób wybierania i odwoływania oraz zadania przewodniczącego i wiceprzewodniczących sejmiku,
 • zasady i tryb powoływania oraz działalność i zadania komisji sejmikowych,
 • zadania i obowiązki radnego województwa,
 • tryb powoływania klubów radnych,
 • tryb wnoszenia interpelacji i zapytań.

W dziale dotyczącym zarządu województwa statut określa:

 • skład zarządu,
 • tryb wyboru i odwołania oraz zadania marszałka i zarządu województwa,
 • zakres, zasady i tryb działania zarządu województwa.

LUDWIK RAKOWSKI

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Przyjęliśmy jednolity tekst Statutu Województwa Mazowieckiego. Zawiera on, zatwierdzone przez Prezesa Rady Ministrów zmiany, które uchwaliliśmy w listopadzie zeszłego roku. Ich wprowadzenie związane jest przede wszystkim z nowelizacjami ustaw regulujących działalność samorządu województwa (o samorządzie województwa, finansach publicznych, Kodeks wyborczy). Doprecyzowaliśmy również niektóre przepisy statutowe. Wprowadziliśmy np. definicje wiceprzewodniczącego sejmiku i radnego seniora. Spisaliśmy procedury postępowania przy zwoływaniu pierwszej sesji nowo wybranego sejmiku, wyborze i odwoływaniu przewodniczącego i wiceprzewodniczących oraz zwoływaniu sesji. Zrezygnowaliśmy też z formy uchwały przy podejmowaniu stanowisk, apeli oraz wyrażaniu opinii.

Jednakże, w związku z uchwaleniem przez Sejm ustawy z 11 stycznia 2018 r., dotyczącej zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, konieczne będzie dokonanie kolejnej nowelizacji statutu. Będzie on musiał m.in. regulować zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji, w skład której wejdą przedstawiciele wszystkich klubów radnych. Nowe prawo nakłada ponadto na organy samorządu województwa, w tym sejmik, szereg nowych zadań i obowiązków. Reguluje m.in. instytucję budżetu obywatelskiego czy obowiązek wprowadzania do porządku obrad projektów uchwał zgłoszonych przez przewodniczących klubów radnych. Wprowadza też inicjatywę uchwałodawczą mieszkańców województwa, obowiązek rejestrowania i upubliczniania wykazów głosowań radnych oraz transmisji, nagrywania i upubliczniania nagrań sesji sejmiku. W celu ułatwienia dostępu do obrad sejmiku, od lat transmitujemy swoje sesje przez Internet. Mieszkańcy, uczestniczący w naszych obradach, mogą również zabierać głos w ważnych dla nich punktach porządku obrad.

Liczba wyświetleń: 200

powrót