Mazowsze serce Polski nr 2/18

Obwody na celowniku

2018.02.13 09:00 , aktualizacja: 2018.02.16 13:49

Autor: Justyna Michniewicz, Wprowadzenie: Agnieszka Bogucka

Radni dyskutowali nad potrzebą wprowadzenia zmian w Prawie łowieckim, zgodzili się na dofinansowanie budowy dróg lokalnych oraz  ogłosili konsultacje społeczne dotyczące programu ochrony środowiska przed hałasem.

 

Obwody łowieckie

Radni przekazali do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dziewięć skarg na uchwałę sejmiku z 2006 r. w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie”. Związane jest to z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który uchylił artykuł, umożliwiający sejmikom województw dokonywanie zmian granic obwodów łowieckich.

Prawo dotyczące obwodów łowieckich nie zostało jeszcze zmienione [zgodnie z zaleceniem TK – red.], w związku z tym, jeżeli są jakiekolwiek prośby o wyłączenie działek czy zmiany w obwodach łowieckich, sprawę rozstrzygnąć może jedynie Wojewódzki Sąd Administracyjny

– wyjaśniła wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska. Pracę nad nowym Prawem łowieckim trwają obecnie w sejmie.

 

100 mln zł na drogi

Tyle pieniędzy samorząd województwa przeznaczy dla powiatów w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu” (więcej na str. 4–5).

 

Droga do parku wodnego

Mazowsze włączy się finansowo w budowę nowej drogi do powstającego we Wręczy parku wodnego. Na ten cel przekaże 10 mln zł – po 5 mln zł dla gmin Mszczonów i Radziejowice. Odcinek projektowanej trasy umożliwi, poprzez połączenie z drogą nr 50, skomunikowanie tych terenów z drogą ekspresową S8 Warszawa–Wrocław (węzeł Mszczonów), drogą wojewódzką nr 719 Warszawa–Skierniewice (węzeł Żyrardów) oraz autostradą A-2 Łódź–Warszawa (węzeł Grodzisk Mazowiecki). Wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa i warunków ruchu drogowego w tym rejonie.

 

Droga do Mazowsza

Radni zgodzili się na przekazanie gminie Brwinów 1,13 mln zł dotacji na budowę drogi dojazdowej do kompleksu obiektów Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Otrębusach. Projekt obejmuje przebudowę jezdni wraz z budową chodnika na całej długości, ścieżki rowerowej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 720 do bramy zabytkowego Pałacu Karolin i 99 miejsc postojowych wzdłuż ul. Piaseckiego przy Zespole Szkół w Otrębusach, 40 miejsc postojowych wzdłuż ul. Malinowej w rejonie Matecznika Mazowsze.

 

Konsultacje społeczne

Do 28 lutego br. potrwają konsultacje społeczne dotyczące sporządzenia uchwały sejmiku w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami. Dotyczy to obszarów dróg wojewódzkich, zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne.

 

Budżet

Sejmik znowelizował budżet województwa na 2018 r. Zwiększył dochody i wydatki o przeszło 22 mln zł. Związane jest to przede wszystkim z pozyskaniem funduszy europejskich na projekty: „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” oraz „Przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej  7 w Pionkach szansą na aktywizację i integrację społeczną”.

 

Przewozy kolejowe

Sejmik wyraził zgodę na podpisanie aneksu do porozumienia dotyczącego powierzenia województwu świętokrzyskiemu organizacji pasażerskich przewozów kolejowych na dwóch liniach:

 • Staszów–Opatów–Ostrowiec Świętokrzyski–Radom–Warszawa,
 • Kielce–Skarżysko Kamienna–Radom–Warszawa.

W porozumieniu zmianie ulegnie okres wykonywania przewozów oraz trwania porozumienia. Będzie wydłużony o rok, do 31 grudnia 2021 r.

 

Organizacje pozarządowe

Radni znowelizowali „Roczny program współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi (…) na 2018 r.” w części dotyczącej profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Jedna, spośród 46 umów w tym obszarze, dotycząca realizacji wakacyjnego programu profilaktycznego dla 1,5 tys. dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, zawarta zostanie na 3 lata. Pozostałe umowy będą jednoroczne.

 

Komisja Rewizyjna

Komisja postanowiła przeprowadzić w tym roku ocenę legalności, celowości, gospodarności, rzetelności i terminowości działania Warszawskiej Opery Kameralnej. Oceni też, jak co roku, wykonanie budżetu województwa mazowieckiego za 2017 r.

 

Dotacje dla bibliotek

Od 2013 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego przekazuje dotacje pięciu powiatom na prowadzenie działów pedagogicznych w należących do nich bibliotekach publicznych. W 2018 r. Mazowsze przekaże na ten cel w sumie 555 tys. zł powiatom: białobrzeskiemu (80 tys. zł), otwockiemu (110 tys. zł), przysuskiemu (100 tys. zł), sierpeckiemu (115 tys. zł) i wołomińskiemu (150 tys. zł).

 

Inne decyzje sejmiku

W związku z przeniesieniem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku do nowo wybudowanego obiektu, sejmik przyjął uchwałę o ich przekształceniu. Radni województwa zgodzili się też na przyznanie najemcy budynku mieszkalnego przy ul. Cieślewskich  58 w Warszawie prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości.

 

 

Katarzyna Piekarska (niezrzeszona)

Jako radni powinniśmy zwrócić się do Parlamentu o jak najszybszą zmianę prawa łowieckiego w ogóle. W tej chwili mamy taką sytuację, że ludzie chcą wyłączyć swoje nieruchomości z obwodów łowieckich. Uważam, że jak najbardziej mają do tego prawo z różnych przyczyn: światopoglądowych, ale także gospodarczych. Do mnie, jako radnej, trafiają skargi od obywateli, którzy mają np. gospodarstwa agroturystyczne, gdzie ludzie przyjeżdżają odpocząć, a zdarzały się przypadki, że zostali wyrzuceni z danego terenu, idąc np. na spacer z dziećmi czy z psami (…), przez myśliwych, którzy polują, bo myśliwi też niestety mają do tego prawo. (…) Nie może być tak, że ja nie mogę przejść po swojej łące, bo na niej stoi ambona. Nie chcę, żeby ona tam stała, bo jestem weganką i mam do tego prawo. Taki jest mój światopogląd. Dlatego ustawę trzeba zmienić w takim kierunku, żeby moje prawa − i każdego właściciela nieruchomości − były przestrzegane. Nie może być też tak, że myśliwi są tak naprawdę poza wszelką kontrolą.

 

Marian Piłka (Prawica Rzeczpospolitej)

Nie ulegajmy jakiejś histerii ideologicznej. Myślistwo jest nie tylko jednym z ważnych działów gospodarki, ale także istotnym elementem ochrony środowiska i w gruncie rzeczy bez dobrego funkcjonowania myślistwa, bylibyśmy narażeni na znacznie większą liczbę różnego typu zagrożeń. Dlatego też ustawa wymaga pewnych zmian, ale to wcale nie powinno oznaczać okazji do tego, żeby ograniczyć prawa myśliwym.

 

Dorota  Stalińska (PSL)

Uważam, że my, jako radni, powinniśmy zaprotestować przeciwko aktualnym prawom do absolutnej samowoli myśliwych, choć w obliczu tej ustawy przestaje to być samowola. (…) Nie występuję przeciwko łowiectwu i myśliwym, tylko myślę, że zaburzone zostały pewne etyczne granice i łowiectwo zamieniło się po prostu w rzeź. Nie może być tak, że obywatele nie mogą korzystać z prawa do spacerowania po własnym polu. Nie może być tak, żeby gospodarz nie mógł iść z psem, bo myśliwy zastrzelił mu już dwa psy. (…) My chcemy uchronić normalnych ludzi od zawłaszczenia przez, nie wiem, czy myśliwych, czy pseudomyśliwych, bo nie postrzegam tych ludzi jako myśliwych. Może trzeba popracować nad etyką myślistwa i zasadami, które pozwolą przyjmować w kręgi myśliwych osoby o odpowiednim poziomie wykształcenia i empatii.

 

 

Słowniczek

Organy samorządu województwa:

 • sejmik województwa – organ stanowiący i kontrolny województwa, którego kadencja trwa 4 lata (od najbliższych wyborów trwać będzie 5 lat).
 • zarząd województwa – organ wykonawczy województwa. W skład zarządu województwa wchodzi marszałek województwa (jako jego przewodniczący), wicemarszałek lub 2 wicemarszałków i pozostali członkowie.
 • Marszałek województwa – organizuje pracę zarządu województwa i urzędu marszałkowskiego, kieruje bieżącymi sprawami województwa oraz reprezentuje województwo na zewnątrz. Jest kierownikiem urzędu marszałkowskiego, zwierzchnikiem służbowym pracowników tego urzędu i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.
 • Urząd marszałkowski – urząd administracji samorządowej, instytucja służąca do wykonywania zadań przez zarząd województwa.
 • Nadzór nad działalnością samorządu województwa sprawują prezes Rady Ministrów i wojewoda, a w zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa.

 

Ważne! Działalność samorządu województwa nie narusza samodzielności powiatu i gminy. Organy samorządu województwa nie stanowią wobec powiatu i gminy organów nadzoru lub kontroli oraz nie są organami wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym.

 • Celownik nałożony na zdjęcie jelenia na polanie leśnej Tematem obrad Sejmiku była...
 • Radna Katarzyna Piekarska (niezrzeszona) Radna Katarzyna Piekarska...
 • Radny Marian Piłka (Prawica Rzeczypospolitej) Radny Marian Piłka (Prawica...
 • Radna Dorota Stalińska (PSL) Radna Dorota Stalińska...

Liczba wyświetleń: 209

powrót