Mazowsze serce Polski nr 12/20

O pieniądzach w sejmiku!

2020.12.07 10:20 , aktualizacja: 2020.12.17 10:51

Autor: Justyna Michniewicz, Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

  • uśmiechnięty mężczyzna w garniturze pozuje do zdjęcia (widok do pasa) Przewodniczący sejmiku...
  • mężczyzna w gatniturze pozuje do zdjęcia Marszałek Adam Struzik...
  • na tle flag Polski do zdjęcia pozuje mężczyzna w garniturze Radny Andrzej Bittel (PiS),...
  • zdjęcie portetowe, do pasa, mężczyzny w garniturze Radny Mirosław Augustyniak...
  • mężczyzna w okularach i garniturze pozuje do zdjęcia Radny Krzysztof...
  • zdjęcie portretowe mężczyzny w garniturze Radny Rafał Romanowski...

Sejmik mazowiecki wyraził sprzeciw wobec zamiarów rządu RP zmierzających do zawetowania budżetu Unii Europejskiej i rozpoczął prace nad budżetem na 2021 r. Radni dyskutowali też na temat wykluczenia regionu stołecznego ze wsparcia regionalnego w nowej perspektywie finansowania europejskiego.

 

Budżet 2021

– Ten budżet nie jest taki dobry, jak to się wydawało w zeszłym roku – powiedział skarbnik Marek Miesztalski.

Dochody województwa mazowieckiego oszacowano na 3,4 mld zł, to jest o przeszło 200 mln zł mniej niż w 2020 r. Spowodowane jest to mniejszymi wpływami z dotacji oraz udziału w podatku CIT. Prognozy Ministerstwa Finansów przewidują z jednej strony wzrost dochodów z podatku od osób fizycznych (PIT) o 10 proc. (w stosunku do planu na rok 2020), z drugiej spadek dochodów podatkowych od osób prawnych (CIT) o 2,3 proc.

 – Nasze główne źródło dochodów to udziały w podatkach. To jest prawie 80 proc. – zaznaczył skarbnik.

Sytuacja gospodarcza Polski będzie miała więc ogromny wpływ na finanse Mazowsza. Udziały budżetu województwa w tych podatkach mogą wynieść w sumie 2,7 mld zł – o 18 mln zł mniej niż w tym roku. Z CIT-u Mazowsze może uzyskać 2,3 mld zł (spadek o 55 mln zł), a z PIT-u 398 mln zł (wzrost o 37 mln zł). Wydatki zarząd zaplanował na 3,6 mld zł, w tym majątkowe na ponad 1 mld zł (29 proc. wydatków ogółem). Najwięcej środków inwestycyjnych skierowano na transport (478,6 mln zł).

– Strategicznym kierunkiem działań w przyszłym roku będzie ochrona zdrowia – podkreślił marszałek Adam Struzik.

Na ten cel zarząd chce przeznaczyć 280 mln zł. Znaczną pozycję w wydatkach stanowić będzie tzw. janosikowe. W przyszłym roku wpłata do budżetu państwa pochłonie aż 639 mln zł (wzrost o 46 mln zł). Deficyt wyniesie przeszło 212 mln zł i sfinansowany zostanie kredytem długoterminowym na rynku zagranicznym. Projekt budżetu na 2021 r. skierowano do dalszych prac w komisjach sejmikowych.

Sejmik przeciwko rządowemu weto

Sejmik, głosami koalicji KO/PSL, przyjął stanowisko, w którym zaapelował do rządu RP o niewykorzystywanie narzędzia, jakim jest weto wobec wieloletniego budżetu Unii Europejskiej. Radni zaznaczyli, że z niepokojem obserwują działania podejmowane przez stronę rządową w tej sprawie.

Podział funduszy europejskich

Marszałek Adam Struzik poinformował radnych o piśmie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej, przedstawiającym nową koncepcję wsparcia dla regionów statystycznych NUTS 2 w województwie mazowieckim w perspektywie finansowej 2021–2027. Nowa koncepcja zakłada wykluczenie regionu stołecznego ze wsparcia regionalnego. Cała alokacja środków unijnych dla regionu stołecznego zaprojektowana będzie w programach krajowych. Tym samym obszar ten – zdaniem marszałka – odcięty będzie od takich inwestycji jak: budowa dróg, zakup transportu publicznego niskoemisyjnego, mała retencja, rewitalizacja kultury i zabytków, wymiana pieców, wsparcie przedszkoli i szkół czy poprawa dostępności do usług zdrowotnych. Region mazowiecki włączony zostanie natomiast do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

 

Budżet 2021 – dyskusja radnych podczas obrad sejmiku

Ludwik Rakowski (KO)

W ostatnich dniach widać, że problemem jest wyposażenie części zakładów opieki zdrowotnej. (…) Proponowałbym, byśmy utworzyli samorządowy instrument wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w celu poprawy wyposażenia zakładów opieki zdrowotnej (…) w sprzęt niezbędny, często ratujący życie [20 mln zł – red]. (…) Proponowałbym także utworzenie zadania o nazwie zakup sprzętu komputerowego dla uczniów w celu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu [10 mln zł – red]. Widać to w ostatnich miesiącach, że bardzo wiele rodzin ma problem z zapewnieniem dzieciom odpowiedniego sprzętu komputerowego. (…) Proponowałbym również, żebyśmy utworzyli instrument wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w celu (…) ratowania obiektów zabytkowych, ich rewitalizacji i odbudowy [10 mln zł – red]. (…) Ostatnia poprawka dotyczy rozważenia czy też utworzenia przez Samorząd Województwa Mazowieckiego podmiotu świadczącego usługi przewozów autobusowych [5 mln zł – red].
 (…) Skoro świadczymy usługi przewozów kolejowych, zapewnijmy możliwość dotarcia do stacji kolejowych pasażerom naszych firm przewozowych, tworząc firmę, która by świadczyła krajowe pasażerskie przewozy autobusowe. (…) Jako źródło pokrycia tych wydatków, proponuję zmniejszenie rekompensaty z tytułu przewozów dla Kolei Mazowieckich.

Krzysztof Strzałkowski (KO)

Budżet jest bardzo trudny. Niemniej jednak wydaje się, że w tych trudnych okolicznościach, nawet kosztem zwiększenia zadłużenia województwa mazowieckiego, które jest trzymane w ryzach i jeszcze na to pozwala, należy skoncentrować się, w opinii Klubu Koalicji Obywatelskiej, na wsparciu tych kluczowych obszarów związanych z ochroną zdrowia. (…) Już teraz widać, że kilka placówek Samorządu Województwa Mazowieckiego wymaga szczególnego wsparcia tak, by (…) dać szansę na bardziej zrównoważoną walkę z wirusem. (…) Uważamy, że konieczne jest przygotowanie infrastrukturalne trzech dużych mazowieckich placówek [szpitali wojewódzkich w Ciechanowie, Siedlcach i Międzyleskiego w Warszawie – red.] do walki z wirusem.

Andrzej Bittel (PiS)

Odniosę się do zdania, mówiącego o mocno teoretycznym Funduszu Autobusowym, bo do tego nawiązywał pan przewodniczący. (…) Można byłoby przeanalizować i skorzystać z doświadczeń sąsiedniego województwa łódzkiego, które w oparciu o Łódzką Kolej Aglomeracyjną zbudowało wiele linii autobusowych, które służą temu, aby łączyć te miasta, miasteczka, gminy, powiaty (które nie mają linii kolejowych na swoim terenie) ze stacjami kolejowymi po to, żeby budować dobrą ofertę transportu zbiorowego, opartą o kolej i przewóz autobusowy. (…) Fundusz Autobusowy z całą pewnością zadziałał i zadziała jeszcze lepiej, jeśli się samorząd różnych szczebli będzie chciał
w niego włączyć.

Rafał Romanowski (PiS)

Propozycje przedstawione przez pana przewodniczącego Rakowskiego (…) są godne do należytej dyskusji, jeśli chodzi o wszystkie instrumenty wsparcia finansowego, które by miały powstać w uchwale budżetowej w roku 2021. (…) O tyle jest to chyba uderzenie się w pierś, jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską, i naprawienie grzechów zaniechania sprzed wielu lat.

Adam Struzik (PSL)

Zarząd województwa zgłosił do Krajowego Planu Odbudowy pięć projektów, z których trzy wychodzą naprzeciw wnioskom państwa radnych. Pierwszym z nich jest transformacja cyfrowa województwa mazowieckiego, która ma elementy dostępu do usług elektronicznych,
w tym edukacja, zdalne nauczanie. (…) Drugi bardzo ciekawy projekt (…) to rozwój i integracja publicznego transportu zbiorowego, którego podstawowym założeniem jest transport (…) do stacji kolejowych. (…) Trzeci projekt dotyczy ochrony zdrowia. To jest jeden z większych programów, jaki złożyliśmy. (…)

Mirosław Augustyniak (PSL)

W pełni się zgadzam ze zgłaszanymi uwagami, jeśli chodzi o te działania w ochronie zdrowia. (…) Czas pandemii pokazał, że pieniądz wydatkowany w służbie zdrowia ma istotne znaczenie. To musi być dobrze zorganizowane. Bez inwestycji się zupełnie nie obejdzie. Czy zwiększenie budżetu na szpitale do 230 mln zł wystarczy? Wątpię.

 

Liczba wyświetleń: 97

powrót