Mazowsze serce Polski nr 1/18

Światełko na nowy rok

2018.01.24 10:00 , aktualizacja: 2018.01.25 14:33

Autor: Justyna Michniewicz, Wprowadzenie: Agnieszka Bogucka

Harcmistrz Michał Bagiński przekazuje lampion ze światełkiem pokoju na ręce ludwika Rakowskiego przewodniczącego sejmiku Fot. Michał Słaby

Sejmik uchwalił budżet województwa na 2018 r. i przyjął stanowisko dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego. Ogłosił również Patrona Roku 2018 i nadał Odznakę Honorową  „Zasłużony dla Mazowsza”. Obrady rozpoczęły się od przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju.

Betlejemskie Światło Pokoju

Z hasłem „W Tobie jest światło” mazowieccy harcerze przekazali na ręce przewodniczącego sejmiku Ludwika Rakowskiego i wicemarszałka Wiesława Raboszuka Betlejemskie Światło Pokoju.

– To światło symbolizuje miłość, braterstwo, pokój i przyjaźń i tego życzymy Państwu (…), aby to światło każdy z nas znalazł wewnątrz siebie, aby je wskrzeszał i pielęgnował, ale także, żeby tę iskierkę Betlejemskiego Światła zaszczepić w nas wszystkich, nie tylko w naszej ziemi mazowieckiej, ale także i ziemi naszej polskiej

–  życzył radnym w imieniu harcerzy i instruktorów Chorągwi Mazowieckiej i Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego harcmistrz Michał Bagiński.

 

Budżet 2018

Sejmik uchwalił budżet województwa na 2018 r. Plan dochodów osiągnie blisko 2,94 mld zł.
Wydatki zaplanowano na 3,053 mld zł. W kwocie tej zawiera się również 50 mln zł na Mazowiecki Instrument Rozwoju Dróg Powiatowych. W budżecie na 2018 r. przewidziano też znaczne środki na doposażenie i remonty w mazowieckich szpitalach (170 mln zł) i instytucjach kultury (67 mln zł). Dla Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej zagwarantowano 286,6 mln zł. Znaczna kwota – 34,4 mln zł – przeznaczona będzie dla organizacji pozarządowych. Ponad 7 mln zł trafi na organizację różnych imprez sportowych, a 9,3 mln zł na modernizację obiektów sportowych, budowę siłowni, sprzęt sportowy.  
O 1 mln zł wzrośnie też budżet Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Pieniądze te przeznaczone będą na aktywizację osób niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie oraz na zakłady aktywizacji zawodowej. Radni zmienili ponadto uchwałę dotyczącą zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 300 mln zł. Ostatnia nowelizacja tej uchwały zakładała zaciągnięcie w 2018 r. kredytu w wysokości blisko 275 mln zł, a w 2019 r. 
– 25 mln zł. Z analiz przeprowadzonych w związku z opracowywaniem budżetu na 2018 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że w 2018 r. zapotrzebowanie na dodatkowe środki finansowe wyniesie 220 mln zł, a w 2019 r. – 80 mln zł. Dzięki tym pieniądzom – jak podkreślał członek zarządu Rafał Rajkowski – możliwe będzie sfinansowanie wielu projektów inwestycyjnych. Za nieprzyjmowaniem uchwały w tej sprawie był Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości, który głosował przeciwko zaciąganiu kredytu.

Sejmik przyjął również listę wydatków niewygasających z upływem 2017 r. Są to projekty inwestycyjne, których wykonanie opóźniło się z różnych powodów. W sumie kwota wydatków wynosi przeszło 49,7 mln zł.

 

Adam Orliński

Przewodniczący Komisji Budżetu  i Finansów (PSL)

Wydatki inwestycyjne w 2018 r. wyniosą blisko 40 proc. całego budżetu, co pokazuje, jak bardzo nam wszystkim, jako radnym województwa mazowieckiego, zależy na jego rozwoju. Planujemy wiele inwestycji, w tym jak zawsze najbardziej oczekiwanych, czyli inwestycji drogowych. Na ten cel, przy sprzyjających okolicznościach i dobrym wyłanianiu wykonawców, planujemy wydać ponad 550 mln zł, uwzględniając również wsparcie w przebudowie dróg lokalnych – powiatowych. Budżet województwa mazowieckiego na 2018 r. to prawie 200 mln zł na inwestycje w szpitalach wojewódzkich, w instytucjach kultury, transporcie, edukacji itp. Ważnym punktem jest przekazywane blisko 300 mln zł na dotację dla spółek kolejowych, czyli Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Jestem przekonany, że racjonalna polityka władz województwa mazowieckiego, czyli sejmiku i zarządu województwa, pozwoli zrealizować wszystkie zaplanowane inwestycje, które w znaczący sposób poprawią komfort życia mieszkańców Mazowsza.

Stanowisko

Mając na uwadze planowaną budowę linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice–Ołtarzew, sejmik przyjął stanowisko, w którym zwrócił się do zarządu województwa o zobowiązanie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego „do niezwłocznej oceny wniosków złożonych do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego”. Radni oczekują również przedłożenia projektu planu do „konsultacji społecznych na przełomie czerwca i lipca 2018 r., tak aby mógł on być uchwalony przez sejmik jeszcze w 2018 r.”.

 

Jan Rejczak

Radny województwa mazowieckiego (PiS)

Po różnych konsultacjach – w trakcie których wielką pracę wykonał również zarząd województwa – mamy propozycję stanowiska w sprawie planowanej budowy linii 2x400 kilowoltów, łączącej Kozienice z Ołtarzewem. Cieszę się, że tak ważny dokument został przyjęty. Istotne, aby jak najszybciej wprowadzić zmiany, o którychjest w nim mowa. Kalendarz sprawił, że właśnie dziś uroczyście uruchomiono w Elektrowni Kozienice nowy, ponad tysiącmegawatowy blok energetyczny.  Ponieważ on już działa i produkuje energię – trzeba ją jak najszybciej, nowymi liniami energetycznymi, przede wszystkim na Mazowszu, odprowadzać do sieci krajowej.

 

Zasłużony dla Mazowsza

Sejmik zdecydował o nadaniu Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy. Jednostka odpowiada za realizację regionalnej polityki rynku pracy, za co wielokrotnie była nagradzana.

 

Patroni roku 2018

Rok 2018 na Mazowszu będzie „Rokiem Pięciu Ojców Odnowicieli Rzeczpospolitej Polskiej: Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Józefa Piłsudskiego, Macieja Rataja i Wincentego Witosa”. Wybór ten związany jest z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i wielkimi zasługami tych osób w walce o wolność i odbudowywanie suwerenności kraju. Byli oni też w różny sposób związani z Mazowszem i Warszawą.

 

Muzeum Wisły Środkowej

Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej zostanie połączone z Muzeum Mazowieckim w Płocku. Prowadzenie tej instytucji przekraczało możliwości finansowe miasta i gminy Wyszogród. Dlatego też będzie współprowadzone przez województwo mazowieckie, które sfinansuje 60 proc. kosztów jej działania. W 2018 r. całkowity koszt utrzymania placówki wyniesie 286 tys. zł.

 

Muzeum Żydów Mazowieckich

Radni zgodzili się na wydłużenie okresu współfinansowania Muzeum Żydów Mazowieckich. Jest to placówka, która powstała w odrestaurowanej Małej Synagodze w Płocku. Projekt realizowany jest od 2013 r. we współpracy z Płockiem, stowarzyszeniem Synagoga Płocka i przy udziale Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Zakończony będzie w 2020 r. Mazowsze przeznaczy na ten cel w sumie 750 tys. zł.

 

OSP

Gminy Błędów i Czerwin zrezygnowały z przyznanej dotacji na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe 
z powodu problemów z pozyskaniem dodatkowych środków finansowych. Radni wprowadzili w związku z tym zmiany do uchwały dotyczącej zadania „OSP-2017”, zmniejszając łączną kwotę pomocy finansowej o 200 tys. zł. 
Zaoszczędzoną kwotę sejmik zgodził się przeznaczyć na dofinansowanie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pułtusk.

 

„Parkuj i Jedź”

Mieszkańcy Mazowsza korzystają z dziewięciu parkingów typu „Parkuj i Jedź” (w Błoniu, Brwinowie, Celestynowie, Mińsku Mazowieckim, Ożarowie Mazowieckim, Radomiu, Siedlcach, Teresinie,  Żyrardowie), wybudowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i częściowo lokalne samorządy. Sejmik zgodził się na dalszą realizację systemu „Parkuj i Jedź”, ale na nowych zasadach. Obiekty będą mogły być budowane i zarządzane dodatkowo przez samorządy lokalne (samodzielnie) i prywatnych inwestorów na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego. Będą to parkingi „zamknięte” tylko dla pasażerów publicznego transportu lub „otwarte” – dostępne dla wszystkich. Inwestorzy będą mogli ponadto ubiegać się o dofinansowanie ze środków europejskich.

 

Piotr Strzembosz

Radny województwa mazowieckiego 
(Prawica Rzeczypospolitej)

Rozwój stref „Parkuj i Jedź” jest niezwykle potrzebny. Trzeba rozważyć wprowadzenie wspólnego biletu na różne środki komunikacji zbiorowej dla osób korzystających z tego rodzaju parkingów, by zwiększyć pakiet zachęt do korzystania z nich, a w konsekwencji do zmiany nawyków i wybierania transportu publicznego. Przy obecnym zanieczyszczeniu powietrza (smog) w centrach miast niezbędne jest, by zmniejszać natężenie indywidualnego ruchu kołowego, co oznacza dalsze nakłady na rozwój sieci transportu publicznego na terenie województwa oraz aglomeracji gminnych 
i miejskich.

Inne decyzje

Radni przyjęli również m.in. zmiany w budżecie województwa na 2017 r. oraz przekazali do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na uchwałę w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie”. Do Naczelnego Sądu Administracyjnego skierowali natomiast wniosek o rozpatrzenie sporu o właściwość pomiędzy Radą Powiatu Piaseczyńskiego a Sejmikiem Województwa Mazowieckiego w przedmiocie wskazania organu właściwego do zmiany uchwały nr XXI/1/2000 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 27 lipca 2000 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół składowiska odpadów komunalnych „Łubna”. Sejmik nadał też nowy statut Mazowieckiemu Centrum Polityki Społecznej oraz przyjął uchwały dotyczące aglomeracji.

 

2,94 mld zł takie dochody są zaplanowane w budżecie województwa

5 tylu patronów będzie miał rok 2018 na Mazowszu

 

 

Źródła dochodów województwa:

 • udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (CIT i PIT) – 80 proc. ogółu dochodów;
 • dotacje celowe z budżetu państwa i od jednostek samorządu terytorialnego;
 • dotacje celowe na programy operacyjne;
 • płatności z UE;
 • subwencja ogólna – część oświatowa;
 • pozostałe dochody celowe – np. z opłat celowych, zezwoleń na sprzedaż alkoholu, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, za wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej;
 • pozostałe dochody celowe – np. środki z Funduszu Kolejowego;
 • pozostałe – np. dochody z mienia, sprzedaży majątku, z tytułu zwrotu VAT przez Urzędy Skarbowe, zwroty dotacji od beneficjentów.

 

Budżet województwa

To podstawa samodzielnej gospodarki finansowej województwa, plan finansowy obejmujący:

 • planowane dochody i wydatki województwa,
=źródła sfinansowania  deficytu budżetowego,
 • przeznaczenie nadwyżki budżetowej,
 • wydatki związane z wieloletnimi programami, w tym w szczególności inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie każdego z programów.

 

Dochody województwa

1,60 proc. wysokość udziału województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze województwa

 

14,75 proc. wysokość udziału województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze województwa

Liczba wyświetleń: 160

powrót