Mazowsze serce Polski nr 1/18

Co robimy zimą na wsi

2018.01.24 08:50 , aktualizacja: 2018.01.30 13:48

Autor: Piotr Marzec, Marcin Rzońca, Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

zimowy krajobraz wiejski - przykryte śniegiem polna droga, płot, chata w oddali, niebo pomarańczowe od zachodzącego słońca zima na wsi (fot....

Na wsi mazowieckiej – działamy! Nie ma czasu na nudę. Za to jest sporo okazji do pracy, pochwalenia się wyrobami i sukcesami czy wreszcie pozyskania środków unijnych. Bądźmy czujni, śledźmy terminy i próbujmy sił!

 

Konkurs dla partnerów KSOW

Ruszył konkurs KSOW[1] na wybór operacji, które będą realizowane w 2018 r. Ogłosił go Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi[2]. Dotyczy operacji, które związane są z działaniami określonymi w Planie działania KSOW na lata 2014–2020, czyli:

 • gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu (działanie 3) – w województwie mazowieckim MRiRW nie przewidziało żadnych środków,
 • szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej (działanie 4) – na zadanie przeznaczono 250 tys. zł,
 • poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014–2020 oraz ułatwianie tej współpracy (działanie 5) – rozliczane przez WORD-y,
 • ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju (działanie 6) – 200 tys. zł,
 • wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji (działanie 9) – 250 tys. zł,
 • organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju 
i za granicą (działanie 10) – 125 tys. zł,
 • aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie (działanie 11) – 125 tys. zł,
 • identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich (działanie 12) – 125 tys. zł,
 • promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich (działanie 13) – 75 tys. zł.

Wnioski można składać do 6 lutego br. w wyznaczonych punktach, w zależności czy są to operacje na poziomie krajowym (Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie) czy wojewódzkim (16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego lub 16 urzędów marszałkowskich).

Realizacja operacji wybranych w ramach konkursu powinna zakończyć się 31 października br. Szczegółowe informacje wraz z wymaganymi drukami i załącznikami dostępne są na stronie internetowej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na Mazowszu (www.mazowieckie.ksow.pl ).

 

 

Wkrótce kolejne konkursy

Mimo mniejszych funduszy KSOW, będziemy się starać, by w 2018 r. zorganizować ponownie m.in. konkursy dla liderek wiejskich, orkiestr dętych i sołectw. Spróbujemy też zaproponować partnerom (samorządomi lokalnym grupom działania) kolejny Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich, wyjazdy targowe i studyjne  czy kontynuację projektu „Pociągiem do natury – koleją do kultury”.

 

KSOW w liczbach

 • 1 150 000 zł Są to środki na operacje partnerów, decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o 450 tys. zł niższe od kwoty pierwotnie planowanej i przydzielonej województwu mazowieckiemu.
 • 650 000 zł Tyle przyznano nam na tzw. projekty własne (np. konkursy, imprezy targowe czy wyjazdy studyjne). Pierwotnie miały to być blisko 2 mln zł.
 • 90 000 zł Największe cięcie środków dotyczyło tzw. planu komunikacyjnego PROW 2014–2020 (szkolenia dla beneficjentów, publikacje, audycje) – tutaj zaplanowany był 1 mln zł.

 

Ważne terminy

 • 6 lutego zakończenie przyjmowania wniosków w konkursie z zastrzeżeniem, że liczy się data stempla pocztowego,
 • 7 dni od doręczenia wezwania – uzupełnienie  wniosków niekompletnych pod względem formalnym,
 • do 25 dni od zakończenia naboru – ocena formalna,
 • do 75 dni od zakończenia naboru – ocena merytoryczna,
 • 9 marca* zakończenie oceny formalnej wniosków w konkursie,
 • 29 kwietnia*zakończenie oceny merytorycznej wniosków w konkursie i stworzenie wojewódzkiej listy rankingowej operacji KSOW 2018,
 • 31 października zakończenie operacji w ramach konkursu KSOW 2018.

 

Konkurs kulinarny O Laur marszałka

Już po raz 11. zachęcamy do zgłaszania smacznych mazowieckich produktów żywnościowych. Ruszyła kolejna edycja konkursu samorządu województwa o Laur Marszałka. W poprzedniej edycji serca jurorów zdobyły m.in. pączki BIO, kiełbasa krucha, faszerowany szczupak znad Plewki, chrzan na occie jabłkowym czy syrop z pigwowca. Komisja konkursowa, ze 150 zgłoszonych produktów, wyłoniła 15 laureatów i przyznała 7 wyróżnień. Czym Mazowszanie zaskoczą nas tym razem? Zachęcamy do udziału nie tylko firmy komercyjne, ale także podmioty i organizacje zajmujące się wytwarzaniem żywności na mniejszą skalę – koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa ekologiczne, osoby fizyczne, które mogą udokumentować swoją działalność posiadanymi certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami (np. potwierdzającymi prezentację produktu na targach, wystawach, imprezach lokalnych i regionalnych). Zgłoszony produkt powinien być powtarzalny, by można go było promować przy różnych okazjach. Na zgłoszenia czekamy do 28 lutego, a po więcej informacji zapraszamy na stronę Samorządu Województwa Mazowieckiego (www.mazovia.pl ).

 

 

[1] Pełna nazwa: Konkurs nr 2/2018 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2018 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019.

[2] Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest instytucją zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Biuro Regionalne KSOW nie decyduje o kształcie umowy. procedurach czy warunkach realizacji i końcowym rozliczeniu – pełną dokumentację opracowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Liczba wyświetleń: 348

powrót