Aktualności

WRDS przyjęła stanowsko w sprawie projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021–2027

2021.02.15 12:55 , aktualizacja: 2021.03.02 13:23

Autor: Ewelina Mikulska (KM), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

  • Kadr z monitora. Na głównym polu widać uczestniczącego w spotkaniu marszałka Adama Struzika. Pobierz: Kadr z monitora. Na głównym polu widać uczestniczącego w spotkaniu marszałka Adama Struzika. Strona społeczna WRDS...
  • Kadr z monitora, na którym wyświetla się dwunastu uczestników konferencji Pobierz: Kadr z monitora, na którym wyświetla się dwunastu uczestników konferencji Zaapelowano o udostępnienie...
  • Kadr z monitora,na którym widać siedmiu uczestników spotkania Pobierz: Kadr z monitora,na którym widać siedmiu uczestników spotkania Zwrócono uwagę na brak...

Pierwsze w tym roku plenarne posiedzenie WRDS poświęcone było dyskusji nad projektem Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021–2027 w Polsce. W przyjętym stanowisku m.in. zwrócono uwagę na brak wskazania algorytmu podziału środków UE na programy regionalne dla poszczególnych województw oraz braku dyskusji nad projektem umowy z zarządami poszczególnych województw oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi.

 

Umowa Partnerstwa to dokument określający strategię wykorzystania funduszy europejskich w ramach polityk unijnych w pespektywie 2021–2027. W dokumencie określono m.in. architekturę programów operacyjnych oraz podział alokacji pomiędzy poziom krajowy i regionalny, a także wysokość środków finansowych przydzielonych poszczególnym regionom.

 

Stanowisko WRDS w sprawie projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021–2027 w Polsce

Strona pracowników, strona pracodawców oraz strona samorządowa WRDS przyjęły stanowisko w sprawie projektu Umowy Partnerstwa. W stanowisku zwrócono uwagę przede wszystkim na brak wskazania algorytmu podziału środków UE na programy regionalne dla poszczególnych województw. Wyrażono także zaniepokojenie faktem nieopracowania projektu Umowy Partnerstwa i braku dyskusji w tym zakresie z udziałem wszystkich interesariuszy, w szczególności z zarządami poszczególnych województw oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi.

 

Strona pracowników, pracodawców oraz samorządowa zaapelowały o udostępnienie kryteriów podziału funduszy pomiędzy programy regionalne realizowane przez poszczególne województwa, zlikwidowanie rezerwy w wysokości 7 mld euro, która miałaby zostać rozdysponowana na późniejszym etapie i przydzielenie z tych środków 1 mld euro dla regionu Warszawskiego stołecznego, w tym 500 mln euro w ramach programu regionalnego i 500 mln euro w ramach programów krajowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, celem objęcia wsparciem możliwie szerokiego zakresu interwencji w regionie Warszawskim Stołecznym. Strony WRDS wskazały, że pozostałe środki ze zlikwidowanej rezerwy powinny zostać rozdysponowane pomiędzy regiony, na podstawie uzgodnionego algorytmu podziału wszystkich środków.

 

Ponadto zaapelowano o wprowadzenie dodatkowego współfinansowania z budżetu państwa w modelach finansowania projektów JST. To dodatkowe współfinansowanie zrekompensowałoby mniejsze wsparcie UE i umożliwiłoby realizację inwestycji, w tym kluczowych projektów dotyczących mobilności miejskiej (metro, kolej regionalna i metropolitalna, trasy tramwajowe, autobusy niskoemisyjne) na obszarze regionu Warszawskiego stołecznego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ).

 

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2021 dla województwa mazowieckiego

Strona społeczna WRDS pozytywnie zaopiniowała projekt Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2021 dla województwa mazowieckiego. Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy samorząd województwa na podstawie Krajowego Planu Działań, uwzględniając strategie rozwoju województwa, przygotowuje corocznie regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia określający priorytetowe grupy bezrobotnych i osób wymagających wsparcia. Projekt Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia wymaga zaopiniowania między innymi właśnie przez wojewódzkie rady dialogu społecznego. Celem głównym postawionym przez projektodawców dokumentu w roku bieżącym jest wzrost zatrudnienia oraz produktywność pracy.

 

Sytuacja pandemiczna w województwie

Informacje na temat pomocy rządowej udzielanej przedsiębiorcom w związku z zamknięciem gospodarki z powodu pandemii przekazali obecni na spotkaniu przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Natomiast o wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego opowiedział dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM Marcin Wajda. Wiceprzewodniczący WRDS, Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł zaprezentował zaś informacje związane z aktualną sytuacją epidemiczną na Mazowszu, z uwzględnieniem danych na temat liczby zachorowań, przeprowadzanych testów, zabezpieczenia łóżek szpitalnych dla chorych na COVID-19, a także przebiegu procesu szczepień.

 

Liczba wyświetleń: 207

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.