Aktualności

Styczniowe Posiedzenie Prezydium WRDS

2021.01.21 13:15 , aktualizacja: 2021.01.21 15:32

Autor: Ewelina Mikulska (KM), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim rozpoczęła swoją działalność w nowym roku pod przewodnictwem strony pracodawców. Robert Składowski – Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców wyraził nadzieję, że prace WRDS pomimo trudnej sytuacji wywołanej pandemią i ograniczeniami, jakie za sobą niesie, będą sprawne i owocne.

 

Podsumowanie działalności WRDS w roku 2020

Prezydium WRDS przyjęło sprawozdanie z działalności Rady za ubiegły rok. Przygotował i omówił je Jan Przywoźny. W sprawozdaniu znalazły się informacje na temat realizacji planu pracy, odbytych posiedzeń plenarnych, prezydiów oraz zespołów roboczych, a także wiadomości na temat omówionych zagadnień oraz przyjętych uchwał, stanowisk i opinii.

 

Fundusze unijne dla Mazowsza w nowej perspektywie finansowej

Członkowie prezydium pochylili się również nad problemami związanymi z podziałem środków unijnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2021–2027. Dyskutowano na temat doniesień medialnych dotyczących objęcia regionu Warszawskiego stołecznego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego. Do tej pory Minister Funduszy i Polityki Regionalnej stał na stanowisku, że region Warszawski stołeczny – czyli Warszawa i 9 otaczających ją powiatów – będzie jedynym regionem w Polsce zaliczanym do kategorii regionów lepiej rozwiniętych i nie zostanie objęty regionalnym programem operacyjnym, o czym w listopadzie ubiegłego roku poinformował marszałka województwa. Marcin Wajda – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego podkreślił, że niniejsze informacje nie są jeszcze potwierdzone ostatecznym stanowiskiem ministerstwa. Dodatkowo 18 stycznia br. oficjalnie został zaprezentowany i poddany konsultacjom projekt Umowy Partnerstwa. Anna Karaszewska reprezentująca Konfederację Lewiatan zaznaczyła, że środki finansowe na rozwój regionu to jedna z najważniejszych spraw, poza bieżącymi problemami, którymi powinna zająć się Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. Zarekomendowała, aby WRDS, a wcześniej prezydium, wypowiedziały się w sprawie przedłożonego przez rząd projektu Umowy Partnerstwa. Po odbytej dyskusji prezydium zdecydowało, że na najbliższym posiedzeniu przeanalizuje projekt Umowy Partnerstwa i na tej podstawie opracuje projekt stanowiska, będący pewnego rodzaju konsultacjami niniejszego dokumentu.

 

Projekt Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2021

Podczas spotkania, członkowie WRDS zapoznali się z projektem Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2021. Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, samorząd województwa na podstawie Krajowego Planu Działań, uwzględniając strategie rozwoju województwa, przygotowuje corocznie regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia określający priorytetowe grupy bezrobotnych i osób wymagających wsparcia. Projekt Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia wymaga zaopiniowania między innymi przez wojewódzkie rady dialogu społecznego. Artur Pozorek – Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie podkreślił, że głównym celem prezentowanego dokumentu jest wykonywanie regionalnej polityki w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej w województwie mazowieckim, a także wspieranie przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Poinformował, że realizacja tych zadań uwzględnia zmiany na rynku pracy, dokonujące się w wyniku procesów gospodarczych, społecznych i edukacyjnych oraz służy aktywizacji zawodowej mieszkańców regionu, rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji, a także zwiększeniu efektywności i jakości obsługi rynku pracy.

 

Plan Pracy WRDS na rok 2021

Prezydium ustaliło priorytetowe zadania, którymi w roku bieżącym powinna zająć się Rada. Zdecydowano, że poza bieżącymi sprawami, konieczna jest między innymi dyskusja na temat negocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2027, gospodarki w obiegu zamkniętym, przyjęcie sprawozdania z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 oraz realizacji uchwały antysmogowej, czy przywrócenie godności szkolnictwu zawodowemu. Niezbędna jest także dyskusja na temat stanu psychiatrii dzieci i młodzieży w województwie mazowieckim. WRDS powinna posiadać także bieżące sprawozdania z realizacji procesu szczepień na Mazowszu.

 

Liczba wyświetleń: 130

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.