Ogólne zadania

Ogólne zadania departamentów

2002.02.15 00:00 , aktualizacja: 2014.09.02 17:10

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

Departamenty, każdy w swoim zakresie ustalonym przez Regulamin, realizują zadania samorządu Województwa, należące do kompetencji Marszałka i Zarządu, a w szczególności dotyczące:

 1. współdziałania z:
  1. jednostkami samorządu terytorialnego;
  2. samorządem gospodarczym i zawodowym;
  3. administracją rządową;
  4. szkołami wyższymi i jednostkami naukowo-badawczymi;
  5. organizacjami pozarządowymi;
 2. inicjowania i udziału w procesie tworzenia, likwidacji i przekształcania wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek;
 3. sprawowania nadzoru nad wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi;
 4. przygotowywania projektów aktów prawnych Sejmiku, Zarządu i Marszałka oraz projektów innych dokumentów z zakresu działania departamentu;
 5. wykonywania aktów prawnych Sejmiku, Zarządu i Marszałka;
 6. przygotowywania materiałów informacyjnych związanych z opracowywaniem projektu uchwały budżetowej, w tym opracowywanie planów finansowych do projektu budżetu Województwa w części dotyczącej zadań departamentu;
 7. dysponowania środkami budżetowymi zgodnie z klasyfikacją budżetową na podstawie właściwych upoważnień;
 8. prowadzenia ewidencji zaangażowanych środków budżetowych i sporządzania sprawozdań miesięcznych w tym zakresie;
 9. przygotowywania i sporządzania sprawozdań, w tym statystycznych analiz i bieżącej informacji, o realizacji zadań, w szczególności dla potrzeb Sejmiku, Zarządu i Marszałka;
 10. przygotowywania projektów programów wojewódzkich;
 11. zapewnienia ochrony informacji niejawnych;
 12. opracowywania projektów porozumień w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Województwa innym województwom oraz jednostkom lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru Województwa;
 13. załatwiania spraw indywidualnych w ustalonym zakresie, w tym wydawania decyzji administracyjnych;
 14. zapewniania sprawnej obsługi interesantów;
 15. współdziałania z Rzecznikiem Prasowym;
 16. współdziałania z innymi departamentami w sprawach wymagających uzgodnień;
 17. wykonywania zadań wynikających ze współpracy zagranicznej i międzyregionalnej.

Liczba wyświetleń: 41576