Sektorowy Program Operacyjny (SPO)

Informacje ogólne o programie SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich"

2005.01.27 00:00 , aktualizacja: 2010.05.18 08:41

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” stanowi jeden z elementów realizacji strategii rozwoju społeczno-gospodarczego określonej w Narodowym Planie Rozwoju. Program stanowi główny instrument realizacji zadań z zakresu przekształceń w obszarze rolnictwa i gospodarki żywnościowej, a także podejmuje (obok innych innych programów sektorowych oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZPORR) zadania związane z rozwojem obszarów wiejskich.

W strategii programu zdefiniowane zostały poniższe cele:

  1. Poprawa konkurencyjności oraz trwałego i zrównoważonego rozwoju sektora rolnego
  2. Wsparcie przemysłu przetwórczego w celu poprawy jego pozycji konkurencyjnej
  3. Wsparcie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich


Cele te realizowane będą w ramach działań Programu ujętych w następujących priorytetach:

Priorytet 1.
„Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno-żywnościowym”
W ramach priorytetu wdrażane będą następujące działania:
1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych
1.2 Ułatwienie startu młodym rolnikom
1.3 Szkolenia
1.4 Wsparcie doradztwa rolniczego
1.5 Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych

Priorytet 2.
„Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”
W ramach priorytetu realizowane będą następujące działania:
2.1 Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych.
2.2 Scalanie gruntów
2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego wsi
2.4 Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów
2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi
2.6 Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem
2.7 Pilotażowy Program Leader+

Program obejmuje lata 2004 – 2006 i będzie realizowany ze środków Unii Europejskiej, pochodzących z Sekcji Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, w połączeniu ze środkami krajowymi (budżet państwa, środki samorządów oraz środki własne beneficjentów)

Urzędy Marszałkowskie będą instytucją wdrażającą dla trzech działań w ramach drugiego priorytetu „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”:

działanie 2.2. - Scalanie gruntów
działanie 2.3. - Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
działanie 2.5. - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego określa szczegółowo zasady wdrażania działań, które będą realizowane w ramach programu.

Liczba wyświetleń: 11013

powrót