Z posiedzeń zarządu

182. posiedzenie zarządu, 10 listopada 2020 r.

2020.11.12 13:15 , aktualizacja: 2020.11.18 13:03

Autor: Katarzyna Krupowicz (OR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

We wtorek, 10 listopada, odbyło się 182. posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

 

 

OSP – Ochotnicza Straż Pożarna

PUP – powiatowy urząd pracy

RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Sp. z o.o. – spółka z ograniczona odpowiedzialnością

 

 

Porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie protokołów:
 1. 177 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 27 października 2020 r.,
 2. 178 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 30 października 2020 r. (w trybie obiegowym),
 3. 180 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 5 listopada 2020 r. (w trybie obiegowym).

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej Dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej w Płocku podczas jego nieobecności,
 2. Informacja w sprawie konieczności podjęcia działań mających na celu obsadę stanowiska dyrektora instytucji kultury, dla której organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, 
 3. Informacja w sprawie podwyższenia średniego miesięcznego wynagrodzenia na etat dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w 2020 r. ,
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia Powiatowi Przemyskiemu (woj. podkarpackie) pomocy finansowej na usuwanie szkód w powiatowej infrastrukturze drogowej wyrządzonych przez żywioł.
 1. Informacja w sprawie ofert złożonych na realizację zadań publicznych w celu zwalczania, przeciwdziałania lub usuwania skutków epidemii COVID-19 dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na wsparcie realizacji zadań publicznych mających na celu zwalczanie, przeciwdziałanie lub usuwanie skutków epidemii COVID-19 w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”.
 1. Informacja w sprawie aneksowania umowy Gminy Raszyn na doposażenie jednostki OSP Dawidy.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla gmin na doposażenie jednostek OSP.
 2. Projekt 

  uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

 3.  

  Informacja w sprawie zmian w przepisach w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.

 4. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2020 r.

 1. Informacja w sprawie kontroli w zakresie prawidłowości realizacji umów - Aneksów „Strategii Wyjścia” zawartych pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Regionalnym Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o.
 1. Informacja w sprawie zakresu i wysokości wsparcia finansowego przeznaczonego dla podmiotów leczniczych Województwa Mazowieckiego na realizację zadań dotyczących kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.
 1. Informacja w sprawie realizacji programu polityki zdrowotnej badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C wśród mieszkańców województwa mazowieckiego na lata 2020–2022.
 2. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umowy dotyczącej pokrycia kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w „Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica” Sp. z o.o.
 3. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie aneksu nr 1 do umowy dotyczącej pokrycia kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie aneksu nr 1 do umowy dotyczącej pokrycia kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „RM-MEDITRANS” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach.
 1. Informacja w sprawie wstrzymania przyjęć mieszkańców na turnusy rehabilitacyjne w Krajowym Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym dla Osób Chorych na SM w Dąbku.
 1. Informacja w sprawie wsparcia podmiotów leczniczych o profilu psychiatrycznym, dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały, w czasie epidemii COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2.
 2. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku 
 3. Informacja 
 4. w sprawie operowania Regionalną Siecią Szerokopasmową „Internet dla Mazowsza”.
 1. Informacja w sprawie utrzymania projektu „Internet dla Mazowsza” (IdM).
 1. Informacja w sprawie podpisania, z Gminą Błędów oraz Klastrem „Polska Natura”, Listu Intencyjnego w związku z realizacją przez Województwo Mazowieckie przedsięwzięcia mającego na celu identyfikację i opracowanie metod neutralizacji czynników, które mają negatywny wpływ na obniżenie jakości plonów oraz niszczenie walorów ekologicznych i estetycznych szaty roślinnej Mazows w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.
 2. Informacja ustna dotycząca realizacji projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.
 3. Informacja dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniosków gmin o możliwość przesunięcia terminu realizacji zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020 („MIWOP MAZOWSZE 2020”) na 2021 rok.
 1. Informacja w sprawie realizacji w 2021 r. zadania pn.: „Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej”.
 1. Informacja w sprawie rozliczenia kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia pomocy dla osób z niepełnosprawnościami „Drzewo Marzeń” w 2019 r.
 1. Informacja w sprawie rozliczenia kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia „Gmina Klwów – Wspólne Marzenia” w 2019 r
 1. Informacja w sprawie rozliczenia kosztów działania Rolniczego Zakładu Aktywności Zawodowej Fundacji „Praca dla Niewidomych” w 2019 r.
 1. Informacja w sprawie rozliczenia kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej Fundacji Ekonomii Społecznej Przystań w 2019 r.
 1. Informacja w sprawie rozliczenia kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Aktywnej Innowacji Społecznej w 2019 r.
 2. Projekt  uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie dotacji dla Fundacji Dobro Wspólne na pierwsze wyposażenie centrum integracji społecznej.
 3. Informacja w sprawie zmniejszenia w 2020 r. zakresu zadania pn.: „Zadania związane z realizacją Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych w Województwie Mazowieckim na lata 2017–2021".
 4. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozwiązania umowy Nr W/UMWM-UU/UM/ES/2606/2020 z dnia 20 lipca 2020 r. zawartej z Mazowieckim Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zaopiniowania projektu „Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021–2024”.
 1. Informacja w sprawie udzielenia zgody na przeniesienie części przyznanych środków finansowych dla Gminy Czernice Borowe po terminie wynikającym
  z „Zasad i trybu postępowania w zakresie finansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie rozdysponowania środków finansowych z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
 1. Informacja w sprawie odwołania przedsięwzięć promujących rolnictwo w 2020 roku.
 1. Informacja w sprawie udzielenia zgody na wycofanie wniosków gminy Mała Wieś oraz gminy Szczawin Kościelny o zmianę zakresu inwestycji dotyczącej budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dofinansowanej z budżetu Województwa Mazowieckiego.
 1. Informacja w sprawie realizacji przez Gminę Różan zadań dofinansowywanych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.
 1. Informacja w sprawie odwołania tegorocznej edycji konkursu na najlepszą orkiestrę dętą.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.
 1. Informacja w sprawie aneksu do umowy zawartej z firmą InSitu Pracownia Dokumentacji i Konserwacji Zabytków Iwona Bartnik na przeprowadzenie audytu tradycyjnego budownictwa drewnianego w ramach Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim 2018–2021.
 2. Informacja w sprawie zamknięcia Instytucji Kultury dla publiczności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 7–29 listopada 2020 r. w związku z drugą falą pandemii i podejmowanymi działaniami ograniczającymi rozprzestrzenianie się wirusa wywołującego chorobę COVID-19.
 1. Informacja w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadanie realizowane przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.
 1. Informacja w sprawie zmiany przeznaczenia środków w ramach zadań statutowych dotacji podmiotowej na rok 2020 dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
 1. Informacja w sprawie współorganizacji przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących im. Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Radomiu na wynajem sali basenowej na rzecz spółki LAVORI Sp. z o.o.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących im. Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Radomiu na wynajem sali basenowej na rzecz Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej Katarzyna Sułecka-Skuza.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących im. Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Radomiu na wynajem sali basenowej na rzecz podmiotu „Kropla Zdrowia” Usługi Rehabilitacyjne Dorota Izbicka.
 1. Informacja w sprawie wniosku Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu o użyczenie pomieszczeń położonych w budynku położonym w Radomiu przy ulicy Pułaskiego 9.
 2. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na nadanie nazw stacjom drugiej linii metra w Warszawie.
 3. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyboru oferty na Opracowanie Wstępnego Studium Wykonalności rewitalizacji obiektu „Izba Tradycji EKD/WKD” w Grodzisku Mazowieckim na cele edukacyjno-kulturalne promujące transport publiczny wśród dzieci i młodzieży.

 4. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umorzenia należności Województwa Mazowieckiego przysługujących od Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin sp. z o.o. z tytułu czynszu dzierżawnego za miesiąc październik 2020 r.
 1. Informacja w sprawie oceny wykonania umowy o świadczenie usług publicznych w transporcie kolejowym w III kwartale 2020 r. przez Warszawska Kolej Dojazdową Sp. z o.o.
 1. Informacja w sprawie wniosku spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o. o zwiększenie rekompensaty na realizację Umowy Ramowej o świadczenie usług publicznych w latach 2020–2031 (aktualizacja).
 1. Informacja w sprawie podwyższenia średniego miesięcznego wynagrodzenia na etat dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w 2020 r.
 1. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Koleje Mazowieckie” – KM Sp. z o.o.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Wspólnika - Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu odnawialnego przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.
 1. Iformacja w sprawie wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych złożonych przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne.
 2. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej  uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 3. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej  uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 1. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Spółka z o.o.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej IV kadencji spółki Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o.
 1. Informacja w sprawie przygotowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do pracy zdalnej w związku z wprowadzeniem kolejnych ograniczeń związanych z wystąpieniem stanu epidemii.
 1. Informacja w sprawie zgłoszenia Wnioskodawcy – Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach w ramach konkursu RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/20, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 4.1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 [kwoty ryczałtowe].
 1. Informacja w sprawie zmian w poszczególnych projektach niepowodujących zmian w budżecie Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
 1. Informacja w sprawie zwiększenia alokacji w naborze nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-092/20.
 1. Informacja w sprawie możliwości zwiększenia wartości dofinansowania projektu pozakonkursowego „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19” realizowanego w ramach Poddziałania 9.2.2 RPO WM 2014–2020.
 1. Informacja w sprawie procesu tworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce.
 1. Informacja w sprawie przyjęcia Wskazań dla planowanego do ogłoszenia w grudniu 2020 r. naboru pozakonkursowego w ramach działania 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP i przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19.
 2. Informacja w sprawie w sprawie nadkontraktacji w Działaniu 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w związku z zapobieganiem i zwalczaniem epidemii COVID-19.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 2. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.03.01-IP.01-14-090/20 dla Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałania 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów” RPO WM 2014–2020.
 3. Sprawy różne.

Liczba wyświetleń: 202

powrót