Z posiedzeń zarządu

179. posiedzenie zarządu, 3 listopada 2020 r.

2020.11.04 09:30 , aktualizacja: 2020.11.13 11:38

Autor: Piotr Szychowski (OR), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

We wtorek, 3 listopada, odbyło się 179. posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

 

Wykaz skrótów:

OSP – Ochotnicza Straż Pożarna,

RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego.

S.A. – spółka akcyjna,

ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne,

Sp. z o.o. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu 176. posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 20 października 2020 r.
 2. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na ulepszenie środków trwałych stanowiących własność Województwa Mazowieckiego oddanych w bezpłatne używanie niektórym wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym.
 3. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2019 rok kierownikowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
 4. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.
 5. Informacja w sprawie nagród rocznych za 2019 rok dla kierowników instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
 6. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyznania nagród rocznych za 2019 rok kierownikom instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
 7. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia wsparcia finansowego Gminie Sobolew na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ostrożeń.
 8. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla gmin na doposażenie jednostek OSP.
 9. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru ofert na realizację zadań publicznych w celu przeciwdziałania COVID-19 w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”.
 10. Informacja w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przemyskiemu (woj. podkarpackie) na usuwanie szkód w powiatowej infrastrukturze drogowej wyrządzonych przez żywioł.
 11. Informacja w sprawie ofert złożonych na realizację zadań publicznych w celu zwalczania, przeciwdziałania lub usuwania skutków epidemii COVID-19 dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”.
 12. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na wsparcie realizacji zadań publicznych mających na celu zwalczanie, przeciwdziałanie lub usuwanie skutków epidemii COVID-19 w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”.
 13. Informacja w sprawie aneksu do umowy w ramach zadania polegającego na udzieleniu pomocy finansowej Miastu Jasło na usuwanie skutków klęski żywiołowej w miejskiej infrastrukturze drogowej.
 14. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu audytu ochrony danych osobowych, których administratorem jest Województwo Mazowieckie lub Zarząd Województwa Mazowieckiego.
 15. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.
 16. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.
 17. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zasad ubiegania się przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne i Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego wkładu własnego przy realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 18. Informacja z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za III kwartały 2020 roku.
 19. Informacja z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych wykonywanych przez samorząd województwa w III kwartałach 2020 roku.
 20. Informacja w sprawie analizy wynagrodzeń w jednostkach budżetowych Województwa Mazowieckiego za III kwartały 2020 roku.
 21. Informacja dotycząca III posiedzenia Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego.
 22. Informacja w sprawie prac nad Wieloletnią Prognozą Finansową Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2038.
 23. Informacja w sprawie prac nad projektem budżetu Województwa Mazowieckiego na 2021 rok.
 24. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania interesów Województwa Mazowieckiego – Zamawiającego – przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawie odwołania złożonego przez firmę Secure-Soft A. M. Wytwórnia Cukierków „Mleczna Krówka” w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 25. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie limitu kwoty planowanego średniego miesięcznego wynagrodzenia osobowego na etat dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych w 2020 roku.
 26. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do podpisywania umów oraz podejmowania innych czynności prawnych związanych z realizacją zadania pn.: „Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej”.
 27. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozwiązania umowy najmu powierzchni biurowej przeznaczonej dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, zlokalizowanej przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie.
 28. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozwiązania umów najmu powierzchni biurowej oraz placu utwardzonego przeznaczonych dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, zlokalizowanych przy ul. Nowogrodzkiej 62a w Warszawie.
 29. Informacja w sprawie Mazowieckiej Karty dla Rodzin z Dzieckiem z Niepełnosprawnością.
 30. Informacja w sprawie propozycji zmian do projektu „Programu polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII–VIII z województwa mazowieckiego”.
 31. Informacja w sprawie rezygnacji z uczestnictwa w organizacji zagranicznej Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku.
 32. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu pn. „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014–2020 w 2021 r. oraz zwiększenia środków finansowych na jego realizację.
 33. Informacja w sprawie dokonania zmian w zakresie planu rzeczowo-finansowego dotacji podmiotowej w 2020 r. w części dotyczącej: „Wykonanie dotacji na realizację zadań z zakresu medycyny pracy”.
 34. Spotkanie w sprawie realizacji projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 35. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
 36. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie projektu pn.: „Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin”.
 37. Informacja dotycząca zmian dofinansowania projektu realizowanego przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego.
 38. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 39. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezesowi Zarządu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 40. Informacja dotycząca propozycji obniżenia oprocentowania dla pożyczek rewitalizacyjnych wdrażanych w ramach działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych RPO WM 2014–2020.
 41. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 14/2020/RF-I-SE.433.4.6.2020.AD z dnia 28 sierpnia 2020 r.
 42. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 15/2020/RF-I-SE.433.3.7.2020.MJ z dnia 8 września 2020 r.
 43. Informacja w sprawie przyjęcia Wskazań dla naboru konkursowego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20, w ramach Poddziałania 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT.
 44. Informacja dotycząca oceny wniosku w projekcie pt. „Mazowsze liderem transformacji cyfrowej przemysłu” w III konkursie w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.
 45. Informacja w sprawie wysokości niezaangażowanych środków w ramach Osi priorytetowe III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 46. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach naboru RPMA.03.03.00-IP.01-14-111/20, Oś priorytetowa III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” dla Działania 3.3 „Innowacje w MŚP”, Typ projektów: „Finansowanie wydatków MŚP, których sytuacja pogorszyła się w związku z pandemią COVID-19, dotyczących utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewnienia jej płynności finansowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 47. Informacja w sprawie wydłużenia terminu realizacji dla projektu Miasta Pruszków zatwierdzonego do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-006/15, Oś Priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 48. Informacja w sprawie stanu realizacji projektów znajdujących się na liście projektów, które uzyskały kolejno największą liczbę punktów, jednak ze względu na ustaloną kwotę alokacji nie zostały skierowane do dofinansowania z Działania 4.1 Odnawialne źródła energii, w ramach konkursu nr RPMA.04.01.00-IP.01-14-017/16 oraz z Działania 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu, w ramach konkursu nr RPMA.05.01.00-IP.01-14-008/16.
 49. Informacja w sprawie wydłużenia terminu na złożenie prawomocnego pozwolenia na budowę/kopii zgłoszenia budowy lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla projektu „Zakup specjalistycznej aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń” nr RPMA.06.01.00-14-a258/18 realizowanego przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie w ramach konkursu RPMA.06.01.00-IP.01-14-065/17 Oś Priorytetowa VI „Jakość życia” Działanie 6.1. „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 50. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyznania dofinansowania oraz zatwierdzenia zasad realizacji projektu nr RPMA.10.01.03-14-e207/20 pt.: „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” realizowanego w ramach  Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.3 „Programy stypendialne” RPO WM 2014–2020.
 51. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zmiany projektu pozakonkursowego pn.: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)” Oś Priorytetowa II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 52. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.02.01.02-IP.01-14-106/20, Oś priorytetowa II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” dla Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.2 „E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT”, Typ projektów: „Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 53. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-087/19 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.2 „Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych” RPO WM 2014–2020.
 54. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2020 r.
 55. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Stupsk destruktu asfaltowego.
 56. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Sarnaki destruktu asfaltowego.
 57. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Powiatowi Gostynińskiemu materiałów rozbiórkowych.
 58. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Radzanowo materiałów rozbiórkowych.
 59. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Jaktorów destruktu asfaltowego.
 60. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Sierpc destruktu asfaltowego.
 61. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Dobre destruktu asfaltowego.
 62. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Tczów materiałów rozbiórkowych.
 63. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Mochowo destruktu asfaltowego.
 64. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Stara Biała materiałów rozbiórkowych oraz destruktu asfaltowego.
 65. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania w formie darowizny Fundacji „Serce Marka” drewna.
 66. Informacja w sprawie złożenia wniosku w ramach konkursu GOSPOSTRATEG III.
 67. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 16/2020/RF-I-SE.433.3.8.2020.MJ z dnia 8 września 2020 r.
 68. Informacja w sprawie przesunięcia środków finansowych w roku 2020 w ramach inwestycji drogowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2020–2038 oraz w planie wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w roku 2020.
 69. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2020 r. nr WNP-I.4131.157.2020.MPZ.
 70. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie przy ul. Siennej 60/ul. Śliskiej 51.
 71. Informacja w sprawie ponownego wniosku Gminy Żabia Wola dotyczącego zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Grzmiącej przy Al. Lipowej 11A.
 72. Informacja w sprawie aktualizacji sposobu procedowania złożonych wniosków w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 roku.
 73. Informacja w sprawie Rocznego Rozkładu Jazdy Pociągów edycji 2020/2021 Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.
 74. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisania umowy sprzedaży nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Siennej 60/ul. Śliskiej 51.
 75. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie odszkodowania za nieruchomość przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę wojewódzką.
 76. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie odszkodowania za nieruchomość przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę wojewódzką.
 77. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie odszkodowania za nieruchomość przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę wojewódzką.
 78. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ul. Zalesie 8 w Gostyninie-Zalesiu.
 79. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie aneksu nr 1 do umowy nr W/UMWM-UU/UM/NI/57/2020 w sprawie powierzenia spółce „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o., jako zarządcy, prowadzenia parkingu w systemie „Parkuj i Jedź”- w miejscowości Żyrardów w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
 80. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie aneksu nr 1 do umowy nr W/UMWM-UU/UM/NI/61/2020 w sprawie powierzenia spółce „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o., jako zarządcy, prowadzenia parkingu w systemie „Parkuj i Jedź”- w miejscowości Mińsk Mazowiecki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
 81. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie aneksu nr 1 do umowy nr W/UMWM-UU/UM/NI/63/2020 w sprawie powierzenia spółce „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o., jako zarządcy, prowadzenia parkingu w systemie „Parkuj i Jedź”- w miejscowości Błonie w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
 82. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie aneksu nr 1 do umowy nr W/UMWM-UU/UM/NI/59/2020 w sprawie powierzenia spółce „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o., jako zarządcy, prowadzenia parkingu w systemie „Parkuj i Jedź” – w miejscowości Brwinów w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
 83. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie aneksu nr 1 do umowy nr W/UMWM-UU/UM/NI/40/2020 w sprawie powierzenia spółce „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o., jako zarządcy, prowadzenia parkingu w systemie „Parkuj i Jedź” – w miejscowości Celestynów w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
 84. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie aneksu nr 1 do umowy nr W/UMWM-UU/UM/NI/58/2020 w sprawie powierzenia spółce „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o., jako zarządcy, prowadzenia parkingu w systemie „Parkuj i Jedź” – w miejscowości Ożarów Mazowiecki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
 85. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie aneksu nr 1 do umowy nr W/UMWM-UU/UM/NI/64/2020 w sprawie powierzenia spółce „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o., jako zarządcy, prowadzenia parkingu w systemie „Parkuj i Jedź” – w miejscowości Siedlce w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
 86. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie aneksu nr 1 do umowy nr W/UMWM-UU/UM/NI/62/2020 w sprawie powierzenia spółce „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o., jako zarządcy, prowadzenia parkingu w systemie „Parkuj i Jedź” – w miejscowości Teresin w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
 87. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 47/1, nr 47/3, nr 50 z obrębu 3-11-47.
 88. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie składu osobowego Komisji konkursowej „Edukreator na Mazowszu”.
 89. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie składu osobowego Komisji do spraw stypendiów wojewódzkich dla studentów uczelni artystycznych, zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.
 90. Informacja w sprawie dodatkowych środków na rok 2020 dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego.
 91. Informacja w sprawie realizacji zadań: „Kreowanie Marki Mazowsze Serce Polski” oraz „Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze”.
 92. Informacja w sprawie współorganizacji przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu.
 93. Informacja w sprawie wystąpienia Burmistrza Gminy i Miasta Gąbin do Marszałka Województwa Mazowieckiego z prośbą o podjęcie wspólnej inicjatywy zmierzającej do uratowania śladów historycznych kultury olenderskiej i mennoickiej doliny Iłowsko-Dobrzykowskiej.
 94. Informacja w sprawie w sprawie udzielenia zgody na zmianę zakresu inwestycji dofinansowanych z budżetu Województwa Mazowieckiego, dotyczących budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
 95. Sprawy różne.

Liczba wyświetleń: 243

powrót