Z posiedzeń zarządu

177. posiedzenie zarządu, 27 października 2020 r.

2020.10.28 10:00 , aktualizacja: 2020.11.13 11:38

Autor: Piotr Szychowski (OR), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

We wtorek, 27 października, odbyło się 177. posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

 

Wykaz skrótów:

OSP – Ochotnicza Straż Pożarna,

S.A. – spółka akcyjna,

Sp. z o.o. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

SPZOZ – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,

PL-BY-UA – Polska-Białoruś-Ukraina,

EFS – Europejski Fundusz Społeczny,

RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego,

ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne,

B+R – badawczo-rozwojowy

 

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołów:
  1. 172 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 12 października 2020 r.,
  2. 175 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 16 października 2020 r. (w trybie obiegowym),
 2. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania Komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.
 3. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2019 rok kierownikowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
 4. Informacja w sprawie wyboru trybu obsadzenia stanowiska dyrektora instytucji kultury, dla której organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
 5. Informacja w sprawie złożonego oświadczenia majątkowego przez pełniącą obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie i prowadzenia przez nią działalności gospodarczej.
 6. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na nawiązanie stosunku pracy na stanowisku pełniącej obowiązki Zastępcy Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie ds. Medycznych.
 7. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie zajęć na rzecz innego podmiotu.
 8. Informacja w sprawie ofert złożonych na realizację zadań publicznych w celu zwalczania, przeciwdziałania lub usuwania skutków epidemii COVID-19 dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  w formie wsparcia realizacji zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”.
 9. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na wsparcie realizacji zadań publicznych mających na celu zwalczanie, przeciwdziałanie lub usuwanie skutków epidemii COVID-19 w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”.
 10. Informacja w sprawie realizacji zadania pn.: „Działania mające na celu zwalczanie, przeciwdziałanie lub usuwanie skutków epidemii COVID-19” w obszarze Porządek i bezpieczeństwo publiczne w 2021 r.
 11. Informacja w sprawie wsparcia finansowego w 2021 roku, dla Gminy Zatory na rozbudowę budynku strażnicy OSP w Drwałach.
 12. Informacja w sprawie wsparcia finansowego dla gmin na doposażenie jednostek OSP.
 13. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na indywidualny zakup towaru objętego zakupami realizowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 14. Informacja w sprawie przeniesienia środków finansowych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2020–2038.
 15. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2020 r.
 16. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Województwo Mazowieckie na 2020 rok.
 17. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. do składania oświadczeń dla towarzystw ubezpieczeniowych w celu uzyskiwania odszkodowań za szkody wyrządzone na sieci światłowodowej Internet dla Mazowsza oraz do wszelkich innych czynności dotyczących dopełniania formalności związanych z wypłatą tych odszkodowań.
 18. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania interesów Województwa Mazowieckiego – Zamawiającego – przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawie odwołania złożonego przez firmę FXGrail Sp. z o.o. w restrukturyzacji, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 19. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy zawartej z Gminą Trojanów o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
 20. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji w 2020 roku konkursu pn.: „Najlepsza orkiestra dęta Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim” oraz przyjęcia regulaminu tego konkursu.
 21. Informacja w sprawie wydłużenia przez Gminę Sochaczew okresu realizacji zadań dofinansowywanych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020”.
 22. Informacja w sprawie Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze.
 23. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie rozdysponowania środków finansowych z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
 24. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy zawartej z Gminą Krasnosielc o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
 25. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zaopiniowania projektu „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Garwolińskiego do roku 2030”.
 26. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie porozumienia dotyczącego powierzenia, Województwu Mazowieckiemu przez Powiat Wołomiński, zadania przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych i udzielenia dotacji celowej na ten cel.
 27. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie porozumienia dotyczącego powierzenia, Województwu Mazowieckiemu przez Miasto Ostrołękę, zadania przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych i udzielenia dotacji celowej na ten cel.
 28. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozwiązania umowy Nr W/UMWM-UU/UM/ES/3518/2020 z dnia 2 września 2020 roku zawartej ze Stowarzyszeniem Sportu Młodzieżowego Wisła Płock.
 29. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozwiązania umowy Nr W/UMWM-UU/UM/ES/2946/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r. zawartej z Uczniowskim Ludowym Klubem Sportowym "Ryś" Kampinos.
 30. Informacja w sprawie rozpatrzenia wniosku Fundacji Dobro Wspólne o dofinansowanie e środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej.
 31. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego w 2020 r., na realizację zadania pn.: „Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej”.
 32. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Żurominie na rzecz Gminy i Miasta Żuromin.
 33. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie odszkodowania za nieruchomość przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę wojewódzką.
 34. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Medycznej Szkoły Policealnej w Ciechanowie na zawarcie kolejnej umowy najmu.
 35. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości położonej w Liwie przy ul. Nowomiejskiej 69.
 36. Informacja w sprawie wniosku Gminy Brwinów.
 37. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Gminie Brwinów na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.
 38. Informacja w sprawie propozycji ewentualnego nabycia nieruchomości położonej we wsi Nowe Iganie gm. Siedlce.
 39. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Iganie, gmina Siedlce.
 40. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie na zawarcie umowy najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Poznańskiej 22.
 41. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce na zawarcie umowy najmu pomieszczeń użytkowych i magazynowych zlokalizowanych w budynku przy ul. Kościuszki 49 wraz z gruntem.
 42. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami w Departamencie Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do wykonania czynności technicznych.
 43. Informacja w sprawie Krajowego Planu Odbudowy w zakresie transportu.
 44. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na przeprowadzeniu działań edukacyjnych z zakresu zapobiegania depresji u młodzieży z województwa mazowieckiego na lata 2020–2022.
 45. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie.
 46. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania Rady Społecznej w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy.
 47. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce
 48. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania Rady Społecznej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.
 49. Informacja dotycząca możliwości ubiegania się przez podmioty lecznicze z podregionu ostrołęcko-siedleckiego o środki finansowe na realizację Dużych Projektów Infrastrukturalnych w ramach Interreg NEXT Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2021–2027.
 50. Informacja w sprawie możliwości wsparcia ze środków własnych podnoszenia kwalifikacji zawodowych dla kadr medycznych i studentów kierunków medycznych.
 51. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu stanowiska Sejmiku w sprawie działań i przedsięwzięć koordynacyjnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa mazowieckiego w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2.
 52. Informacja w sprawie działań podejmowanych przez dyrektorów podmiotów leczniczych oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego w związku z obecną sytuacją epidemiczną.
 53. Informacja dotycząca realizacji projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
 54. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki przez Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy.
 55. Informacja w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów prowadzących działalność leczniczą.
 56. Informacja dotycząca realizacji zadania pn.: „Zakup głowicy do aparatu do badania pojemności i objętości płuc metodą wypłukiwania gazów dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”.
 57. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Centrum Administracyjne Mazovia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
 58. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Wspólnika - Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Centrum Administracyjne MAZOVIA Sp. z o.o.
 59. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica” Sp. z o.o.
 60. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Wspólnika - Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica” Sp. z o.o.
 61. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 62. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Wspólnika - Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.
 63. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Mazowieckie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.
 64. Informacja w sprawie wniosku Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.
 65. Informacja dotycząca realizacji zadań w trybie awaryjnym.
 66. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego.
 67. Informacja w sprawie kontynuacji wdrażania w 2020 r. Programu B.2.2.: Kultura łączy pokolenia w ramach Strategii Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2015-2020.
 68. Informacja w sprawie uchwały nr 91/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie ustanowienia Flagi Województwa Mazowieckiego.
 69. Informacja w sprawie realizacji zadań: „Kreowanie Marki Mazowsze Serce Polski” oraz „Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze”.
 70. Informacja w sprawie zamiaru zawarcia umowy z Panem Sławomirem Majchrem, p.o. Dyrektora Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury.
 71. Informacja w sprawie możliwości przejęcia miesięcznika Stolica przez jedną z Instytucji Kultury dla której Organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
 72. Informacja w sprawie stanowiska Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wsparcia instytucji kultury Samorządu Województwa Mazowieckiego w czasie pandemii Covid-19.
 73. Informacja w sprawie propozycji zgłoszenia projektów Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego do Dużych Projektów Infrastrukturalnych (DPI) w ramach Interreg NEXT Program PL-BY-UA 2021–2027.
 74. Informacja w sprawie udzielenia umorzenia w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny od dłużnika APIA XXI I.A.K. Sp. z o.o.
 75. Informacja w sprawie korekty rzeczowej i finansowej planu zadań remontowych dróg i mostów MZDW na rok 2020.
 76. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.
 77. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach wojewódzkich Województwa Mazowieckiego.
 78. Informacja w sprawie zakupu czytników kart zbliżeniowych do systemu rejestracji czasu pracy oraz rzutnika multimedialnego dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego.
 79. Informacja w sprawie zmiany podziału limitu środków budżetu państwa przeznaczonego dla projektów EFS w ramach RPO WM na lata 2014–2020 pomiędzy Instytucje pośredniczące.
 80. Informacja w sprawie długości procesu weryfikacji wniosków o płatność w III kwartale 2020 r. przez Instytucje Pośredniczące w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 81. Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 według stanu na 30.09.2020 r.
 82. Informacja w sprawie decyzji administracyjnych wydanych w ramach RPO WM 2007-2013 i 2014–2020 w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego w III kwartale 2020 r.
 83. Informacja w sprawie propozycji kryteriów wyboru projektów dla konkursu planowanego w ramach Poddziałania 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020 oraz Aktualizacji analizy dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie mazowieckim według danych na 31 grudnia 2019 r.
 84. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 85. Informacja w sprawie wysokości niezaangażowanych środków w ramach Osi priorytetowej I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 86. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-074/18 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.2 „Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych” RPO WM 2014-2020.
 87. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.03.03.00-IP.01-14-102/19, Oś priorytetowa III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” dla Działania 3.3 „Innowacje w MŚP”, Typ projektów: „Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 88. Informacja w sprawie zmiany terminu zakończenia naboru projektów do konkursu nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20 Działania 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 89. Informacja w sprawie zmiany terminu zakończenia naboru projektów do konkursu nr RPMA.04.03.02-IP.01-14-107/20 z Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza–Typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 90. Informacja w sprawie realizacji projektów znajdujących się w Wykazie Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020, zaktualizowanym Uchwałą Nr 1088/147/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 lipca 2020 r.(za okres: 01.09.2020 r. – 02.10.2020 r.).
 91. Informacja w sprawie projektu pn.: „Poprawa funkcjonalności i efektywności kosztowej leczenia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia”, Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”, umieszczonego w Wykazie Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WM 2014-2020.
 92. Informacja w sprawie zmiany terminu realizacji projektu nr RPMA.04.03.01-14-9834/17 realizowanego przez Miasto Żyrardów w ramach konkursu nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-052/17, Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (projekty kompleksowe obejmujące: centra przesiadkowe, ścieżki rowerowe, autobusy niskoemisyjne, Inteligentne Systemy Transportu) RPO WM na lata 2014–2020.
 93. Informacja w sprawie rozbieżnych stanowisk pomiędzy ustaleniami Krajowej Administracji Skarbowej a Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – dotyczy projektu nr RPMA.05.03.00-14-6030/16, realizowanego przez Beneficjenta – Fundację Nasza Historia.
 94. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.01.01.00-IP.01-14-099/19, Oś priorytetowa I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” dla Działania 1.1 „Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych”, Typ projektów: „Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 95. Sprawy różne.

Liczba wyświetleń: 239

powrót