Z posiedzeń zarządu

176. posiedzenie zarządu, 20 października 2020 r.

2020.10.21 10:30 , aktualizacja: 2020.11.13 11:39

Autor: Piotr Szychowski (OR), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

176. posiedzenie zarządu, 20 października 2020 r.

 

We wtorek, 20 października, odbyło się 176. posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

 

Wykaz skrótów:

SPZOZ – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,

S.A. – Spółka akcyjna,

Sp. z o.o. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

PL-BY-UA – Polska-Białoruś-Ukraina,

RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego.

 

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołów:
 • 170 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 6 października 2020 r.,
 • 173 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 13 października 2020 r. (w trybie obiegowym),
 • 174 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 14 października 2020 r. (w trybie obiegowym).
 1. Informacja w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych, dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały w czasie panującej sytuacji epidemiologicznej związanej z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.
 2. Informacja ustna dotycząca realizacji projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.
 3. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 4. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 5. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 6. Informacja w sprawie realizacji zadania pn.: „Remont pomieszczeń Stacji Transportu Sanitarnego w Makowie Mazowieckim” w SPZOZ „Meditrans Ostrołęka” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce.
 7. Informacja dotycząca realizacji zadania pn.: „Zakup koncentratora tlenu dla Szpitala św. Anny w Warszawie”.
 8. Informacja w sprawie wsparcia podmiotów leczniczych o profilu psychiatrycznym, dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały, w czasie epidemii COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2.
 9. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu obrotowego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku.
 10. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
 11. Informacja w sprawie dofinansowania ze środków Województwa Mazowieckiego wkładu własnego na realizację przez podmioty lecznicze i instytucje kultury projektów w ramach RPO WM na lata 2014–2020.
 12. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisania umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu na realizację zadania pod nazwą: „Modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno – historycznej”.
 13. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wskazania przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu Komisji Konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „RM-MEDITRANS” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach.
 14. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie konkursu ofert na realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2” na lata 2021–2023.
 15. Informacja w sprawie przyznania wsparcia finansowego przez Województwo Mazowieckie na realizację zadań z zakresu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w ramach endowaskularnego leczenia ostrego udaru niedokrwiennego mózgu.
 16. Spotkanie dotyczące projektu pn.: „Budowa nowoczesnego Ośrodka Radioterapii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku”.
 17. Informacja w sprawie zmiany wysokości dotacji na rok 2020 w zakresie realizacji zadania publicznego pn. Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego przez podmiot niepubliczny, tj. Fundację Rodzin Adopcyjnych.
 18. Informacja w sprawie możliwości zrzeczenia się, przez Województwo Mazowieckie, zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, w przypadku wycofania sprawy sądowej przez Powoda Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. oraz przedsiębiorcę M. S. i zrzeczenie się przez Powoda wszelkich roszczeń w stosunku do Pozwanego związanych z realizacją umowy.
 19. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na nawiązanie stosunku pracy na stanowisku Zastępcy Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku ds. Lecznictwa.
 20. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na stanowisku Dyrektora Rejonu Drogowego Garwolin Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
 21. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na nawiązanie stosunku pracy na stanowisku pełniącej obowiązki Zastępcy Dyrektora Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie ds. Lecznictwa.
 22. Spotkanie dotyczące wniosku Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o. o zwiększenie rekompensaty na realizację Umowy Ramowej o świadczenie usług publicznych w latach 2020–2031.
 23. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie na zawarcie kolejnej umowy najmu.
 24. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na nieruchomości położonej w Nasielsku przy ul. Płońskiej.
 25. Informacja w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Sienkiewicza 54 w Ostrołęce.
 26. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Ciechanowie przy ulicy Niechodzkiej.
 27. Informacja w sprawie opracowania Regionalnego Planu Transportowego Województwa Mazowieckiego, spełniającego warunek podstawowy Celu Polityki 3 w perspektywie finansowej 2021-2027.
 28. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do opracowania projektu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Mazowieckiego.
 29. Informacja w sprawie wniosku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie o wyrażenie zgody na wykonanie fundamentu betonowego koniecznego do zainstalowania zbiornika ciekłego tlenu medycznego.
 30. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. na wejście i tymczasowe zajęcie nieruchomości w celu prowadzenia robót budowlanych.
 31. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2020 r.
 32. Informacja w sprawie propozycji Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna dotyczącej wprowadzenia zmiany w Umowie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Województwa Mazowieckiego, jednostek budżetowych i instytucji kultury.
 33. Informacja w sprawie warunków przedłużenia dostępności kredytu długoterminowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
 34. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru banku do bankowej obsługi budżetu Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego, w tym instytucji kultury.
 35. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zaopiniowania projektu „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Przysuskiego na lata 2020–2025 z perspektywą do roku 2028 – aktualizacja”.
 36. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i realizacją projektu pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie”.
 37. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozwiązania umowy Nr W/UMWM-UU/UM/ES/3417/2020 z dnia 7 września 2020 roku zawartej z Polskim Związkiem Unihokeja.
 38. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie etatu referenta ds. słuchaczy w Medycznej Szkole Policealnej nr 2 w Warszawie.
 39. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie pracownika obsługi z obowiązkami konserwatora w ¼ etatu w Medycznej Szkole Policealnej w Płocku.
 40. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w ramach projektu pozakonkursowego Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka, realizowanego w roku szkolnym 2020/2021.
 41. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w Zespole Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu na czas oznaczony, ze względu na sytuację epidemiologiczną zagrażającą zdrowiu uczniów – w okresie od 20 października br. do 23 października br.
 42. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania członków Rady przy Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie.
 43. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez dyrektora Warszawskiej Opery Kameralnej dodatkowych zajęć o charakterze artystycznym w tej Operze.
 44. Informacja w sprawie zamiaru utworzenia naukowego kolegium doradczego ds. Czarnoleskiego Ośrodka Informacji, Dokumentacji i Badań nad Życiem i Twórczością Jana Kochanowskiego, w ramach struktury Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie.
 45. Informacja w sprawie dodatkowych środków na rok 2020 dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego.
 46. Informacja w sprawie współorganizacji przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu.
 47. Informacja w sprawie dotacji celowych dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.
 48. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umorzenia należności Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie przysługujących od Spółki Klub Mazowiecka Sp. z o.o.
 49. Informacja w sprawie propozycji zgłoszenia projektu budowy Obiektu Wystawienniczo-Edukacyjnego Muzeum Treblinka. Niemiecki Nazistowski Obóz Zagłady i Obóz Pracy (1941-1944) do Dużych Projektów Infrastrukturalnych (DPI) w ramach Interreg NEXT Program PL-BY-UA 2021-2027.
 50. Informacja w sprawie udzielenia zgody na zmianę zakresu inwestycji dofinansowanych z budżetu Województwa Mazowieckiego, dotyczących budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
 51. Informacja w sprawie udzielenia zgody na przeniesienie części przyznanych środków finansowych dla Gminy Krasne oraz Gminy Mochowo oraz udzielenie zgody na zmianę zakresu inwestycji Gminy Mochowo dofinansowanych z budżetu Województwa Mazowieckiego, dotyczących budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych po terminie wynikającym z „Zasad i trybu postępowania w zakresie finansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych”.
 52. Informacja w sprawie projektu pozakonkursowego „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” w ramach Poddziałania 3.1.2 RPO WM 2014–2020.
 53. Informacja w sprawie zmian w budżecie Zadania „Regiony Rewitalizacji”, polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.
 54. Informacja w sprawie akceptacji półrocznego Sprawozdania z Postępu za okres od 01/01/2020 do 30/06/2020 z realizacji Umowy o Finansowaniu podpisanej między Województwem Mazowieckim a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w dniu 9 grudnia 2016 r.
 55. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.01.01.00-IP.01-14-099/19, Oś priorytetowa I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” dla Działania 1.1 „Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych”, Typ projektów: „Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 56. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania Komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.
 57. Sprawy różne.

Liczba wyświetleń: 260

powrót