Z posiedzeń zarządu

156. posiedzenie zarządu, 24 sierpnia 2020 r.

2020.08.25 11:10 , aktualizacja: 2020.09.02 15:17

Autor: Katarzyna Grochocka (OR), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

W poniedziałek, 24 sierpnia, odbyło się 156. posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

 

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu 153. posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 11 sierpnia 2020 roku.
 2. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na nawiązanie stosunku pracy na stanowisku pełniącej obowiązki Zastępcy Dyrektora Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce ds. Pielęgniarstwa.
 3. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie dodatkowych zajęć o charakterze artystycznym w tym Zespole.
 4. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie zajęć na rzecz innego podmiotu.
 5. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku.
 6. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacji z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2020 roku.
 7. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2020 r.
 8. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Województwo Mazowieckie na 2020 rok.
 9. Informacja z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych wykonywanych przez samorząd województwa w I półroczu 2020 roku.
 10. Informacja w sprawie analizy wynagrodzeń w jednostkach budżetowych Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2020 roku oraz propozycji wzrostu wynagrodzeń w 2021 roku.
 11. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wykonywania obowiązków dokumentacyjnych i ewidencyjnych w zakresie podatku od towarów i usług w jednostkach organizacyjnych Województwa Mazowieckiego.
 12. Informacja w sprawie skierowania do Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Mazowieckiego Informacji w sprawie wniosków Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w przedmiocie umorzenia należności z tytułu pożyczki udzielonej z budżetu Województwa Mazowieckiego w celu zasięgnięcia opinii Komisji.
 13. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umorzenia należności Województwa Mazowieckiego przysługującej od Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.
 14. Informacja w sprawie terminu udzielania pożyczek/poręczeń w ramach projektów realizowanych na podstawie Aneksów Strategie Wyjścia (środki zaangażowane wcześniej w Instrumenty Inżynierii Finansowej w ramach Działania 1.4 RPO WM 2007–2013).
 15. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastom/gminom na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP.
 16. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla gmin na doposażenie jednostek OSP.
 17. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbrówka na remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Kołaków.
 18. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Węgrów na remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Węgrów.
 19. Informacja w sprawie ofert złożonych na realizację zadań publicznych w celu zwalczania, przeciwdziałania lub usuwania skutków epidemii COVID-19 dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”.
 20. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na wsparcie realizacji zadań publicznych mających na celu zwalczanie, przeciwdziałanie lub usuwanie skutków epidemii COVID-19 w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”.
 21. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowanie interesów Województwa Mazowieckiego – Zamawiającego – przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawie odwołania złożonego przez firmę Immitis Sp. z o.o. z Bydgoszczy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 22. Informacja w sprawie funkcjonowania platformy regionalnej wdrożonej w ramach projektu pod nazwą „E-zdrowie dla Mazowsza” oraz modelu przetwarzania danych osobowych na tej platformie.
 23. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia Mazowieckiemu Szpitalowi Bródnowskiemu w Warszawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pełnomocnictwa do wykonania w imieniu i na rzecz Województwa Mazowieckiego usługi administrowania Warstwą regionalną systemu wdrożonego w ramach projektu pod nazwą „E-zdrowie dla Mazowsza” zrealizowanego w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza” dla Działania 2.1. „Przeciwdziałania wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013.
 24. Informacja w sprawie wniosku Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie o przyznanie środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w roku 2020 na podniesienie systemu HIS Optimed Standard.
 25. Informacja w sprawie rozmów przeprowadzonych przed podpisaniem próby ugodowej, pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą - firmą Maxto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S. K. A., w sprawie zapłaty kar umownych z tytułu niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji umowy.
 26. Informacja w sprawie zawarcia aneksu do polisy ubezpieczeniowej mienia w ramach realizacji projektu „Internet dla Mazowsza” (IDM).
 27. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”: zadanie 2.
 28. Informacja w sprawie udzielenia zgody na zmianę zakresu inwestycji dofinansowanej z budżetu Województwa Mazowieckiego, dotyczącej budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
 29. Informacja w sprawie odwołania przedsięwzięć, których organizatorem lub współorganizatorem jest Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 30. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji zadań dofinansowywanych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.
 31. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich odcinka drogi powiatowej położonego w miejscowości Kosów Lacki.
 32. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich i pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich drogi oraz niektórych odcinków dróg położonych na terenie powiatu piaseczyńskiego.
 33. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniosku dotyczącego pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej nr 4130W położonego na terenie powiatu warszawskiego zachodniego.
 34. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Karczew destruktu asfaltowego.
 35. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Goszczyn destruktu asfaltowego.
 36. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Celestynów destruktu asfaltowego.
 37. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Miastu i Gminie Kosów Lacki destruktu asfaltowego.
 38. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Miastu i Gminie Sanniki destruktu asfaltowego.
 39. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Izabelin destruktu asfaltowego.
 40. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Jakubów destruktu asfaltowego.
 41. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Wieliszew destruktu asfaltowego.
 42. Informacja w sprawie korekty rzeczowej i finansowej planu zadań remontowych dróg i mostów MZDW na rok 2020.
 43. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zbycia w drodze darowizny nieruchomości położonej w Zagórzu, gmina Wiązowna wraz z oczyszczalnią ścieków i infrastrukturą techniczną stanowiącą sieć kanalizacyjną oraz ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej i służebności przesyłu.
 44. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie odszkodowania za nieruchomość przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę wojewódzką.
 45. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach na zawarcie kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej.
 46. Informacja w sprawie organizacji kolejowego publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej przebiegających przez teren województwa mazowieckiego i łódzkiego.
 47. Informacja w sprawie organizacji regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku Sierpc - granica Województwa Mazowieckiego.
 48. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania finansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego pn.: „Wsparcie mazowieckiej ekonomii społecznej w minimalizacji skutków epidemii COVID-19” organizacjom pozarządowym z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 49. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”.
 50. Informacja w sprawie ofert dotyczących realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 51. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie oraz dofinansowanie realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, zadanie: Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach
 52. Informacja w sprawie szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych.
 53. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na przeprowadzeniu działań edukacyjnych z zakresu zapobiegania depresji u młodzieży z województwa mazowieckiego na lata 2020–2022.
 54. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizatora „Programu polityki zdrowotnej szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 3 z województwa mazowieckiego” na lata 2020–2022.
 55. Informacja podsumowująca realizację zadania pt.: „Program Szkoła Promocji Zdrowia”.
 56. Informacja w sprawie ambulansu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowcach.
 57. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o.o.
 58. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Wspólnika – Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o.o.
 59. Informacja w sprawie wyniku postępowania kwalifikacyjnego do składu Rady Nadzorczej spółki Instytucja Filmowa „MAX-FILM” SA z siedzibą w Warszawie.
 60. Informacja w sprawie wyniku postępowania kwalifikacyjnego do składu Rady Nadzorczej spółki Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.
 61. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.
 62. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu.
 63. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie.
 64. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 65. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego.
 66. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi  Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 67. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezesowi Zarządu Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 68. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 69. Informacja dotycząca dofinansowania, ze środków Województwa Mazowieckiego, wkładu własnego na realizację, przez instytucje kultury, projektów w ramach RPO WM na lata 2014–2020.
 70. Informacja dotycząca zadania inwestycyjnego pn.: ,,Zakup infrastruktury informatycznej’’ realizowanego przez Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS.
 71. Informacja w sprawie zadań inwestycyjnych rekomendowanych do ujęcia w budżecie na rok 2020.
 72. Informacja w sprawie lokalizacji teleinfrastruktury informatycznej Data Center dla projektów e-Kultura, e-Biblioteki, e-Zdrowie, ASI, EA oraz BW.
 73. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie organizacji I edycji konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”, w ramach realizacji Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim 2018–2021.
 74. Informacja w sprawie realizacji zadania „Kreowanie Marki Mazowsze Serce Polski”.
 75. Informacja w sprawie uruchomienia w 2020 r. Przedsięwzięcia A.2.3. Dziedzictwo niematerialne – na listę UNESCO w ramach Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim 2018–2021 oraz realizacji w ramach przedsięwzięcia wpisu wypieku byśków i nowych latek z Puszczy Zielonej oraz hafciarstwa wilanowskiego z nadwiślańskiego Urzecza na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
 76. Informacja w sprawie dodatkowych środków na rok 2020 dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego.
 77. Informacja w sprawie dotacji celowej dla Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie na realizację zadania pn.: „Stworzenie nowych miejsc pracy biurowej oraz dostosowanie jednego z pomieszczeń do warunków zalecanych dla pracowni digitalizacji”.
 78. Informacja w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej na rok 2020 dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury.
 79. Informacja w sprawie realizacji projektu Mazowieckie Granie.
 80. Informacja w sprawie wniosków o udzielenie dotacji złożonych w 2020 r. w ramach naboru wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego.
 81. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie X edycji konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.
 82. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” Działania 3.3 „Innowacje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 83. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru Zasad realizacji projektu pozakonkursowego dotyczącego przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 84. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie naboru grantowego w ramach projektu pozakonkursowego pn.: „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” nr rej. RPMA.03.01.02-14-b657/18.
 85. Informacja w sprawie udziału w konkursie „GOSPOSTRATEG” w ramach konsorcjum z udziałem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
 86. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udziału Województwa Mazowieckiego w projekcie pt.: „Mazowsze akceleratorem globalnych przedsiębiorstw” w III konkursie w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG oraz umowy konsorcjum niezbędnej do złożenia wniosku projektowego.
 87. Informacja w sprawie propozycji kryteriów wyboru projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014–2020.
 88. Informacja w sprawie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).
 89. Informacja dotycząca udziału w projekcie pt. „Mazowsze liderem transformacji cyfrowej przemysłu” w III konkursie w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.
 90. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udziału Województwa Mazowieckiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w projekcie pt. "Mazowsze liderem transformacji cyfrowej przemysłu” w III konkursie w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG oraz umowy konsorcjum niezbędnej do złożenia wniosku projektowego.
 91. Informacja w sprawie realizacji projektów znajdujących się w Wykazie Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020, zaktualizowanym Uchwałą Nr 1088/147/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 lipca 2020 r. (za okres: 01.07.2020 r. – 06.08.2020 r.).
 92. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie okresu spłaty należności rozłożonej na raty na okres dłuższy niż 18 miesięcy, licząc od terminu wymagalności, na rzecz dwóch podmiotów: Offshore Instruments sp. z o.o. sp.k. oraz Mała Akademia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z § 8 ust. 2 Uchwały nr 1214/263/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 sierpnia 2017 r.
 93. Informacja w sprawie zmiany terminu zakończenia naboru projektów do konkursu nr RPMA.05.03.00-IP.01-14-105/20 Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, typ projektów: Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 94. Sprawy różne.

Liczba wyświetleń: 237

powrót