Z posiedzeń zarządu

142. posiedzenie zarządu, 6 lipca 2020 r.

2020.07.07 08:45 , aktualizacja: 2020.07.07 08:49

Autor: Piotr Szychowski (OR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

W poniedziałek, 6 lipca, odbyło się 142 posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego

 

Wykaz skrótów:

EFS – Europejski Fundusz Społeczny,

MJWPU – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych,

RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego,

PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych,

CIT – podatek dochodowy od osób prawnych,

Sp. z o.o. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

S.A. – spółka akcyjna.

 

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu 141 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 30 czerwca 2020 r.
 2. Informacja w sprawie zadania polegającego na udzieleniu pomocy finansowej Miastu Jasło na usuwanie skutków klęski żywiołowej w miejskiej infrastrukturze drogowej.
 3. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Jasło na usuwanie skutków klęski żywiołowej w miejskiej infrastrukturze drogowej.
 4. Informacja w sprawie ofert złożonych na realizację zadań publicznych w celu zwalczania, przeciwdziałania lub usuwania skutków epidemii COVID-19 dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie powierzenia realizacji zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”.
 5. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie oraz dofinansowanie realizacji zadań publicznych mających na celu zwalczanie, przeciwdziałanie lub usuwanie skutków epidemii COVID-19 w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”.
 6. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do podpisywania umów zawieranych z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego, na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych, asortymentu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz remontów strażnic.
 7. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Skarbem Państwa - Urzędem Statystycznym w Warszawie w zakresie przygotowania wspólnej publikacji prezentującej wyniki badania inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego w 2019 r.
 8. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 9. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru porozumienia z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych dotyczącego powierzenia Instytucji Pośredniczącej przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 10. Informacja w sprawie dokonywania koniecznych zmian w projektach realizowanych w ramach EFS na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.
 11. Informacja dotycząca propozycji MJWPU z dnia 24.06.2020 r. oraz 29.06.2020 r., wprowadzenia zmian do Zasad Realizacji Projektu Własnego Województwa Mazowieckiego  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” dla projektu RPMA.10.03.01-14-9213/17 pt. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”.
 12. Informacja w sprawie propozycji ogłoszenia konkursu w ramach Działania 3.3 Innowacje w MŚP RPO WM 2014–2020, w formie dotacji celowej na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw, dotkniętych skutkami epidemii COVID-19.
 13. Informacja w sprawie prac nad przygotowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2027.
 14. Informacja w sprawie założeń do wymiaru terytorialnego w ramach RPO WM 2021–2027.
 15. Informacja dotycząca aktualizacji i konsultacji inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego.
 16. Informacja (wraz z uzupełnieniem) w sprawie potencjalnych przedsięwzięć do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego.
 17. Informacja w sprawie sprawozdania z prac komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w Województwie Mazowieckim w 2020 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”.
 18. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”.
 19. Informacja w sprawie sprawozdania z prac komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2020 r. zadań publicznych w obszarze „Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów”.
 20. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów”.
 21. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Powiatowi Mińskiemu mienia ruchomego.
 22. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do wykonywania niektórych czynności w ramach realizacji projektów Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020.
 23. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do wykonywania niektórych czynności w ramach realizacji projektów Pomocy Technicznej objętej Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014–2020).
 24. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zadanie: Realizacja działań z zakresu wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej.
 25. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie zajęć na rzecz innego podmiotu.
 26. Informacja w sprawie zaciągania zobowiązań w I półroczu 2020 r. w imieniu Województwa Mazowieckiego przewidzianych w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dany rok w części, której dysponentem jest Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 27. Informacja w sprawie udzielenia zgody na zmianę zakresu inwestycji dofinansowanej z budżetu Województwa Mazowieckiego, dotyczącej budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz uwzględnienie nowego wniosku złożonego przez Gminę Rząśnik.
 28. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniająca uchwałę w sprawie rozdysponowania środków finansowych z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
 29. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia Wspólnego Zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz udzielenia zamówień publicznych na rzecz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.
 30. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie dokonywania zakupów na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.
 31. Informacja w sprawie zmian w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2020–2038.
 32. Informacja w sprawie zakresu podmiotowego, przedmiotowego i ilościowego zakupów realizowanych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych w 2020 r.
 33. Informacja w sprawie przesunięcia środków finansowych na lata 2021–2022 zabezpieczonych obecnie w budżecie Województwa Mazowieckiego w roku 2020.
 34. Informacja w sprawie przystąpienia do ugody sądowej z Wykonawcą umowy na „Cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych” dla powiatu ostrowskiego, tura III, projekt ASI.
 35. Informacja w sprawie przyjęcia Założeń do Programu Transformacji Cyfrowej Województwa Mazowieckiego na lata 2020–2022.
 36. Informacja w sprawie propozycji udziału w europejskim projekcie z zakresu rozwoju warunków pracy zdalnej jako elementu idei Smart City.
 37. Informacja w sprawie zaciągania zobowiązań w I półroczu 2020 r. w imieniu Województwa Mazowieckiego przewidzianych w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dany rok w części, której dysponentem jest Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 38. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej MAZOWSZE 2020”.
 39. Informacja w sprawie zaciągania zobowiązań w I półroczu 2020 r. w imieniu Województwa Mazowieckiego przewidzianych w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dany rok w części, której dysponentem jest Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych.
 40. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2020–2038.
 41. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2020 rok.
 42. Informacja w sprawie szacowanych wpływów z udziałów w PIT i CIT w 2020 r.
 43. Informacja w sprawie rozliczenia kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej Fundacji SYNAPSIS w 2019 r.
 44. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”.
 45. Informacja w sprawie zmian w ofercie Caritas Diecezji Radomskiej na realizację zadania publicznego: Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”.
 46. Informacja w sprawie projektu pn.: „Poprawa warunków retencyjnych i zwiększenie potencjału przyrodniczego obszaru poprzez budowę zbiornika wodnego Kraszewo na rzece Raciążnica wraz z renaturyzacyjnymi działaniami towarzyszącymi” w ramach Programu LIFE.
 47. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie porozumienia dotyczącego powierzenia, Województwu Mazowieckiemu przez Powiat Wołomiński, zadania przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych i udzielenia dotacji celowej na ten cel.
 48. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie porozumienia dotyczącego powierzenia, Województwu Mazowieckiemu przez Miasto Ostrołękę, zadania przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych i udzielenia dotacji celowej na ten cel.
 49. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie porozumienia dotyczącego powierzenia, Województwu Mazowieckiemu przez Powiat Ostrowski, zadania przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych i udzielenia dotacji celowej na ten cel.
 50. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie oraz dofinansowanie zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 51. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie oraz dofinansowanie zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 52. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie ustalenia dodatków dla Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.
 53. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeznaczenia do wynajęcia części dachu w budynku przy ul. Chopina 13 w Konstancinie–Jeziornie.
 54. Informacja w sprawie wniosku Związku Spółek Wodnych w Piasecznie o utrzymanie dotychczasowej stawki czynszu z tytułu najmu pomieszczeń na terenie nieruchomości przy ul. Kościuszki 22 w Piasecznie.
 55. Informacja w sprawie realizacji zadań „Kreowanie Marki Mazowsze Serce Polski”.
 56. Informacja w sprawie realizacji zadania pn.: „Remont obiektu teatru Warszawskiej Opery Kameralnej przy Alei Solidarności 76b w Warszawie”.
 57. Informacja w sprawie wydania zwycięskich scenariuszy IV edycji konkursu „Lekcje o Mazowszu” w formie zbiorczej publikacji.
 58. Informacja w sprawie zaciągania zobowiązań w I półroczu 2020 r. w imieniu Województwa Mazowieckiego przewidzianych w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dany rok w części, której dysponentem jest Departament Kultury, Promocji i Turystyki.
 59. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozwiązania umowy nr W/UMWM-UU/UM/KP/243/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. zawartej z Warszawską Operą Kameralną.
 60. Informacja w sprawie współorganizacji przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu.
 61. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku.
 62. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie.
 63. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury.
 64. Informacja dotycząca spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały lub akcje.
 65. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wskazania osoby na Prezesa Zarządu spółki Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Spółka z o.o.
 66. Informacja w sprawie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.
 67. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.
 68. Informacja w sprawie wyników prac analitycznych przeprowadzonych przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz akceptacji kluczowych zadań do realizacji w ramach projektu E-zdrowie dla Mazowsza 2, a także zadań proponowanych do realizacji ze środków Województwa Mazowieckiego.
 69. Informacja w sprawie procesu mediacji oraz zawarcia ugody w przedmiocie sporu pomiędzy Województwem Mazowieckim a KT Corporation S.A., w zakresie projektu „Internet dla Mazowsza”.
 70. Informacja w sprawie realizacji projektu Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem) w latach 2016–2020.
 71. Informacja w sprawie otwartego konkursu ofert pn.: „Przedsiębiorcza Młodzież – wspieranie myślenia przedsiębiorczego pierwszym krokiem do budowania ekosystemu start-upowego”.
 72. Informacja w sprawie realizacji polityki klastrowej w perspektywie 2021–2027.
 73. Informacja w sprawie zaciągania zobowiązań w I półroczu 2020 r. w imieniu Województwa Mazowieckiego przewidzianych w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dany rok w części, której dysponentem jest Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich.
 74. Informacja w sprawie sieci szkieletowej tras rowerowych województwa mazowieckiego.
 75. Informacja w sprawie zgłoszenia wnioskodawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Szkoleniowe ”KMP” M.P., dotyczącego pozostawienia bez rozpatrzenia na etapie weryfikacji warunków formalnych wniosku nr RPMA.10.03.01-14-e022/20.
 76. Informacja w sprawie zmiany Formularzy Projektów Pozakonkursowych Powiatu Przasnyskiego planowanych do realizacji w ramach VII Osi Priorytetowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2014–2020.
 77. Informacja dotycząca projektu pn.: „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” realizowanego w ramach Osi priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działania 5.2 „Gospodarka odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 78. Informacja o planach związanych ze zmianą koncepcji na organizację 11. Forum Rozwoju Mazowsza w 2020 roku.
 79. Informacja w sprawie zmiany terminu realizacji projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło – Łyse – Łączki na terenie gminy Łyse w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.
 80. Informacja w sprawie braku możliwości podpisania umowy o dofinansowanie dla projektu Gminy Platerów skierowanego do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-093/18 RPO WM na lata 2014-2020, typ projektów: Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych.
 81. Informacja dotycząca wydłużenia naboru konkursowego nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-095/20.
 82. Informacja w sprawie zmiany terminu kwalifikowalności wydatków w ramach projektu nr RPMA.01.02.00.14-5721/16, realizowanego w ramach konkursu RPMA.01.02.00-IP.01-14-015/16.
 83. Sprawy różne.

Liczba wyświetleń: 324

powrót