Z posiedzeń zarządu

141. posiedzenie zarządu, 30 czerwca 2020 r.

2020.07.01 14:45 , aktualizacja: 2020.07.01 14:55

Autor: Katarzyna Krupowicz (OR), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

We wtorek, 30 czerwca, odbyło się 141. posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

 

B+R – badania i rozwój

JST – jednostka samorządu terytorialnego

KSOW – Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

S.A. – spółka akcyjna

Sp. z o.o. – spółka z ograniczona odpowiedzialnością

SZPZOZ – samodzielny zespół publicznych zakładów opieki zdrowotnej

 

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołów:
 1. 136 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 16 czerwca 2020 r.,
 2. 138 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 22 czerwca 2020 r.,
 3. 139 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 24 czerwca 2020 r. (w trybie obiegowym),
 4. 140 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 25 czerwca 2020 r. (w trybie obiegowym).
 1. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.
 2. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie.
 3. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie.
 4. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu.
 5. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego uchylającej uchwałę
  w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej w Przasnyszu.
 6. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej w Przasnyszu.
 7. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Sportu i Turystki w Warszawie.
 8. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie zajęć na rzecz innego podmiotu.
 9. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku zajęć na rzecz innego podmiotu.
 10. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne.
 11. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2020 r.
 12. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Województwo Mazowieckie na 2020 rok.
 13. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2020–2038.
 14. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2020 rok.
 15. Informacja w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Strategii Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego, Rocznego Planu Działania Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. na 2020 r. oraz wyboru Pośrednika Finansowego wdrażającego produkt Pożyczka obrotowa.
 16. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wykonywania obowiązków dokumentacyjnych i ewidencyjnych w zakresie podatku od towarów i usług w jednostkach organizacyjnych Województwa Mazowieckiego.
 17. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 4 do umowy pożyczki z budżetu państwa w wysokości 246.527.895 zł, zawartej w dniu 4 września 2014 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Finansów a Województwem Mazowieckim.
 18. Informacja w sprawie przeznaczenia kwoty 200.000 zł na zlecenie realizacji zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2020 r. w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie określonym w art. 19a ww. ustawy.
 19. Informacja w sprawie pilotażowego programu wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki.
 20. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w województwie mazowieckim w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych tych gmin związanych z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki w 2020 r.
 21. Informacja w sprawie stopniowego znoszenia ograniczeń dotyczących liczby osób przyjmowanych na rehabilitację do Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku.
 22. Informacja w sprawie laboratoriów w podmiotach leczniczych biorących udział w projekcie „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 23. Informacja w sprawie wysokości zobowiązań zaciągniętych w roku 2020, w ramach planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na rok 2020 w części, której dysponentem jest Departament Zdrowia i Polityki Społecznej.
 24. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020”.
 25. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umów o udzielenie pomocy finansowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020”.
 26. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”.
 27. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku na ubieganie się o udzielenie grantów w ramach projektu pn. „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych dla branż obszaru II” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 Oś Priorytetowa 2, Działanie 2.14.
 28. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji w 2020 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” i udzielenia dotacji podmiotom, których oferta została wybrana.
 29. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji w 2020 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” i udzielenia dotacji podmiotom, których oferta została wybrana.
 30. Informacja w sprawie zaktualizowania limitu etatów administracji i obsługi zatwierdzonego w budżecie na 2020 r. w związku z przejęciem Zespołu Szkół Specjalnych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.
 31. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020”.
 32. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Powiatowi Żuromińskiemu zużytych znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 33. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Tczów 34 sztuk drzew rosnących w pasie drogi wojewódzkiej nr 733 w miejscowości Rawica.
 34. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Warka drewna oraz destruktu asfaltowego.
 35. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Rybno destruktu asfaltowego.
 36. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy na zawarcie umowy użyczenia.
 37. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody instytucji kultury pn. „Muzeum Treblinka. Niemiecki Nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944)” na zawarcie umowy najmu.
 38. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Muzeum Mazowieckiemu w Płocku na wynajęcie części nieruchomości gruntowej położonej w Płocku przy Al. Jachowicza 30.
 39. Informacja w sprawie ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Systemu Dziedzinowego do konsultacji społecznych oraz opracowanie i wdrożenie Systemu Informacji o Pracowniku i Systemu Dziedzinowego do zarządzania informacją i promocją JST.
 40. Informacja w sprawie przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą za prace wykonane w ramach umowy na identyfikację zasobów i analizę procesów biznesowych instytucji świadczących usługi w zakresie kultury – mapowanie i modelowanie procesów biznesowych wchodzących w zakres Projektu zgodnie ze standardem BPMN w ramach projektu pt.: „Regionalna Platforma Informacyjna – Kultura na Mazowszu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.
 41. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie Zespołu ds. oceny ryzyka nadużyć finansowych.
 42. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie rozdysponowania środków finansowych z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
 43. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji Partnerów KSOW w konkursie nr 4/2020 w ramach Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014–2020 dla Województwa Mazowieckiego na 2020 rok.
 44. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie organizacji konkursu pn. „Najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.
 45. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”: zadanie 2.
 46. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie planu wykorzystania zasobu nieruchomości Województwa Mazowieckiego w latach 2020–2022.
 47. Informacja w sprawie wniosku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin o przekazanie nieruchomości położonych w Żurominie.
 48. Informacja w sprawie wniosku Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie o zgodę na posadowienie obiektu małej architektury - figury Matki Bożej Niepokalanej.
 49. Informacja w sprawie możliwości udziału Samorządu Województwa Mazowieckiego w Programie Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku.
 50. Informacja w sprawie planowanego wdrożenia oszczędności w spółkach „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o. oraz Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. w 2020 roku.
 51. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli na zawarcie kolejnej umowy najmu.
 52. Informacja w sprawie wniosków Wójta Gminy Przytyk oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zbycie nieruchomości położonej w Wólce Domaniowskiej gm. Przytyk nad Zbiornikiem Wodnym Domaniów.
 53. Informacja w sprawie odpowiedzi na pismo spółki PKP S.A. z 11 maja 2020 r. stanowiące odpowiedź  na Wniosek Województwa Mazowieckiego w sprawie przeprowadzenia koncyliacji doręczony w dniu 18 maja 2020 r. przy piśmie Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, znak KR-801-11/2-/PNW.
 54. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie porozumienia dotyczącego współorganizacji V edycji konkursu „Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie”.
 55. Informacja uzupełniająca w sprawie realizacji kampanii reklamowej „Odpocznij na Mazowszu”.
 56. Informacja w sprawie realizacji zadań „Kreowanie Marki Mazowsze Serce Polski”.
 57. Informacja w sprawie działań informacyjno-promocyjnych związanych z obchodami dwusetnej rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida.
 58. Informacja w sprawie współorganizacji przedsięwzięć społeczno-kulturalnych na Mazowszu.
 59. Informacja w sprawie dotacji celowej dla Państwowego Muzeum Archeologicznego na realizację publikacji książki „Ostbalticum. Lingua archaeologica”.
 60. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.
 61. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie umów o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej MAZOWSZE 2020” przez Województwo Mazowieckie oraz udzielenia pełnomocnictwa do ich podpisywania.
 62. Informacja w sprawie monitoringu za I kwartał 2020 r. wdrażania zapisów Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024.
 63. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej MAZOWSZE 2020”.
 64. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2020 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego i przyznania dotacji.
 65. Informacja w sprawie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
 66. Informacja w sprawie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica” Sp. z o.o.
 67. Informacja w sprawie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o.
 68. Informacja w sprawie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.
 69. Informacja w sprawie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu.
 70. Informacja w sprawie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.
 71. Informacja w sprawie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mazowiecka Agencja Energetyczna Spółka z o.o.
 72. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Wspólnika – Województwa Mazowieckiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Mazowiecka Agencja Energetyczna” Spółka z o.o.
 73. Informacja w sprawie organów spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały lub akcje.
 74. Informacja w sprawie wniosków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.
 75. Informacja w sprawie zabezpieczenie środków na współfinansowanie projektu pn.: „Ogród sensoryczny przy Hospicjum Stacjonarnym HCLCHPiG”, realizowanego przez Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy.
 76. Informacja w sprawie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach.
 77. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.
 78. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
 79. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie.
 80. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.
 81. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Muzeum Niepodległości w Warszawie.,
 82. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.
 83. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
 84. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.
 85. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.
 86. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Muzeum Treblinka. Niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady i obozu pracy (1941–1944)
 87. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.
 88. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do nabycia wyposażenia i sprzętu w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.
 89. Informacja dotycząca realizacji zadań w trybie awaryjnym.
 90. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wskazania osób do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 91. Informacja w sprawie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.
 92. Informacja w sprawie bezzałogowej platformy latającej – DRONA – dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.
 93. Informacja w sprawie zakupu oprogramowania ERDAS IMAGINE ADVANTAGE, NETWORK ANALYST dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.
 94. Informacja w sprawie sieci szkieletowej tras rowerowych województwa mazowieckiego.
 95. Informacja w sprawie zakupu modułu rejestracji czasu pracy do istniejącego systemu kontroli dostępu dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.
 96. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności związanych z odzyskiwaniem środków w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawach prowadzonych w ramach Priorytetu VIII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013 oraz Osi Priorytetowej XI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 97. Informacja w sprawie projektu pozakonkursowego „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” w ramach Poddziałania 3.1.2 RPO WM 2014–2020.
 98. Informacja w sprawie aktualizacji Strategii Inwestycyjnej dla Umowy o finansowaniu podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach RPO WM 2014–2020.
 99. Informacja w sprawie aktualizacji i konsultacji inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego.
 100. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 3.11) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 101. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 na 2020 rok.
 102. Informacja w sprawie nadkontraktacji w Działaniu 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, wynikającej ze zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 103. Informacja w sprawie realizacji projektów znajdujących się w Wykazie Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020, zaktualizowanym Uchwałą Nr 643/130/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 maja 2020 r. (za okres: 01.05.2020 r. – 31.05.2020 r.).
 104. Informacja w sprawie przedłużenia terminów oceny formalnej projektów złożonych w ramach konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020: RPMA.10.01.04-IP.01-14-091/20 z Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna oraz RPMA.09.02.01-IP.01-14-092/20 z Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.
 105. Informacja w sprawie wniosku dot. możliwości zarejestrowania, w systemie LSI, wniosku o dofinasowanie w ramach naboru RPMA.10.01.04-IP.01-14-091/20.
 106. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.01.02.00-IP.01-14-100/19, Oś priorytetowa I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” dla Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”, Typ projektów: „Projekty badawczo-rozwojowe (dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 107. Sprawy różne.

Liczba wyświetleń: 440

powrót