Z posiedzeń zarządu

138. posiedzenie zarządu, 22 czerwca 2020 r.

2020.06.23 14:15

Autor: Katarzyna Grochocka (KM), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

W poniedziałek, 22 czerwca br., odbyło się 138. posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

 

Przyjęto następujący porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie protokołów:
  1. 135 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 9 czerwca 2020 roku,
  2. 137 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 17 czerwca 2020 roku (w trybie obiegowym).
 2. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.
 3. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych.
 4. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie półrocznego planu audytów ochrony danych osobowych.
 5. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sekretarza Województwa – Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz niektórych zastępców Dyrektora Departamentu Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do przetwarzania danych osobowych z prawem do udzielania dalszych upoważnień.
 6. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Administracyjno-Gospodarczych, Zastępcy Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Bezpieczeństwa Publicznego oraz Zastępcy Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Zakupów Wspólnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do przetwarzania danych osobowych z prawem do udzielania dalszych upoważnień.
 7. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do podpisywania, rozwiązywania i kontrolowania realizacji umów i porozumień dotyczących współadministrowania, udostępniania lub powierzania przetwarzania danych osobowych, osobom lub podmiotom zewnętrznym – dla których Administratorem Danych Osobowych lub podmiotem przetwarzającym jest Województwo Mazowieckie lub Zarząd Województwa Mazowieckiego.
 8. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zadanie: Realizacja działań z zakresu wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej.
 9. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zadanie: Wspieranie rozwoju aktywnych społeczności lokalnych na Mazowszu – wyłonienie operatora projektu.
 10. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przekazania skargi Wojewody Mazowieckiego na uchwałę nr 54/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej drogi nr 624 stacja kolejowa Beniaminów–Dąbkowizna–Wólka Radzymińska /droga 631/ na terenie gminy Nieporęt.
 11. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku zajęć na rzecz innego podmiotu.
 12. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla gmin na doposażenie jednostek OSP.
 13. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Liw na remont dachu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Ruchna.
 14. Informacja w sprawie rekomendowania udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności” realizowanego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 15. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej miastom/gminom na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP.
 16. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na obsługę bankową wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego, w tym instytucji kultury.
 17. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2020–2038.
 18. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2020 rok.
 19. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie konkursu „Edukreator na Mazowszu”.
 20. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.
 21. Informacja w sprawie przedstawienia protokołu z posiedzenia Komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji w 2020 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego.
 22. Informacja w sprawie zmiany terminu realizacji projektu pn.: „Stolica Kultury Mazowsza” w roku 2020.
 23. Informacja w sprawie współorganizacji przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu.
 24. Informacja w sprawie kontynuacji w latach 2021–2023 realizacji projektu pn.: „Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy” realizowanego przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie.
 25. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie stypendiów wojewódzkich dla studentów uczelni artystycznych zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.
 26. Informacja w sprawie dotacji celowej dla Państwowego Muzeum Archeologicznego na realizację wystawy „Nad Wisłą, na Urzeczu” i zakup kopii szkuty z Czerska.
 27. Informacja w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu na rok 2020.
 28. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie „Oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o sytuację społeczną i demograficzną Województwa Mazowieckiego za 2019 rok”.
 29. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
 30. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach2020–2022 niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”.
 31. Informacja w sprawie zmian organizacyjnych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu.
 32. Informacja w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wpływaniu na poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu ze środków finansowych zarezerwowanych w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2020 rok.
 33. Informacja w sprawie ambulansu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Giżycach.
 34. Informacja w sprawie projektu aktualizacji „Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa mazowieckiego”.
 35. Informacja w sprawie zadań inwestycyjnych rekomendowanych do ujęcia w budżecie Województwa Mazowieckiego w 2020 r.
 36. Informacja dotycząca realizacji projektu pod nazwą: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
 37. Informacja w sprawie umowy z Genoscope Sp. z o.o. Sp. k. na zakup i dostawę 200 000 sztuk kombinezonów ochronnych oraz 200.000 par ochraniaczy na obuwie.
 38. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie organizacji w 2020 roku konkursu pn.: „Koła Gospodyń Wiejskich – wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie” oraz przyjęcia regulaminu tego konkursu.
 39. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020”.
 40. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie umów o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020”.
 41. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim i Powiatem Otwockim o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku.
 42. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim i Powiatem Wołomińskim o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie.
 43. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.
 44. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie konkursu „Opiekun Stypendysty Roku 2019/2020” w ramach projektów: „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” oraz „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”.
 45. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dziennika lekcyjnego oraz księgi słuchaczy w Medycznej Szkole Policealnej w Otwocku wyłącznie w formie elektronicznej,
 46. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie uchwały Wspólników spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o.o. i upoważnienia do jej podpisania.
 47. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wskazania osób do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki Warszawska Kolej Dojazdowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim.
 48. Informacja w sprawie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
 49. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Wspólnika - Województwa Mazowieckiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
 50. Informacja w sprawie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew” Sp. z o.o. zwołanego na dzień 24 czerwca 2020 r.
 51. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Wspólnika - Województwa Mazowieckiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew” Sp. z o.o.
 52. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica” Sp. z o.o.
 53. Informacja dotycząca organów spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały lub akcje.
 54. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.
 55. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
 56. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.
 57. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.
 58. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy.
 59. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.
 60. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie.
 61. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „RM – MEDITRANS” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach.
 62. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie.
 63. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu.
 64. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Warszawskiej Opery Kameralnej.
 65. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.
 66. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Muzeum Mazowieckiego w Płocku.
 67. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Instytutu Papieża Jana Pawła II.
 68. Informacja w sprawie Raportu Cząstkowego za rok 2019 z rozliczenia rekompensaty przyznanej Spółce „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.
 69. Informacja w sprawie wcześniejszej wypłaty środków na poczet rekompensaty wynikających z Umowy Rocznej W/UMWM-UU/UM/NI/96/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.
 70. Informacja w sprawie wprowadzenia nowego zadania i przesunięcia środków w ramach inwestycji drogowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego 2020 – 203, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową 4311W w miejscowości Wola Rasztowska.
 71. Informacja w sprawie realizacji porozumień zawartych w dniu 31.05.2017 r. z Zarządem Powiatu Przasnyskiego w zakresie przekazania zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 614 i częścią drogi wojewódzkiej nr 544.
 72. Aktualizacja informacji dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020 („MIWOP MAZOWSZE 2020”).
 73. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie organizacji szczytu Klimatycznego TOGETAIR2020, objętego honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.
 74. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia w sprawie wsparcia finansowego Szczytu Klimatycznego TOGETAIR2020.
 75. Informacja dotycząca zgłoszenia nowego projektu z obszaru B+R do załącznika 5b do Kontraktu Terytorialnego.
 76. Informacja w sprawie podziału wygospodarowanych środków finansowych na poszczególne powiaty województwa mazowieckiego przeznaczonych na dofinansowanie do wynagrodzeń ze środków Funduszu Pracy w związku z epidemią COVID-19 w ramach projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy realizowanych w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 77. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia podziału środków na lata 2019–2023 dla kategorii interwencji nr 121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola, stanowiących dofinansowanie realizacji projektów w ramach XI Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 78. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia podziału środków na lata 2019–2023 dla kategorii interwencji nr 122 Ewaluacja i badania, stanowiących dofinansowanie realizacji projektów w ramach XI Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 79. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie aneksu nr 1 do Decyzji o dofinansowaniu projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019–2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM”.
 80. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie aneksu nr 1 do Decyzji o dofinansowaniu projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019–2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM”.
 81. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie aneksu nr 2 do Decyzji o dofinansowaniu projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM”.
 82. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie aneksu nr 1 do Decyzji o dofinansowaniu projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2019–2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM”.
 83. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie aneksu nr 3 do Decyzji o dofinansowaniu projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2019–2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM”.
 84. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie aneksu nr 1 do Decyzji o dofinansowaniu projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej WUP na lata 2019–2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM”.
 85. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie aneksu nr 4 do Decyzji o dofinansowaniu projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej WUP na lata 2019–2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM”.
 86. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru porozumienia z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie dotyczącego powierzenia Instytucji Pośredniczącej przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 87. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeprowadzenia XII edycji konkursu Innowator Mazowsza.
 88. Informacja w sprawie przygotowania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele” planowanego do realizacji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, w ramach VII Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.
 89. Informacja w sprawie zapisów wzoru umowy o dofinansowanie dla projektu pozakonkursowego pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele” planowanego do realizacji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, w ramach VII Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.
 90. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 91. Informacja w sprawie zgłoszenia do konkursu Regiostars Awards projektu pt.: „Wielofunkcyjny system do terapii i rehabilitacji wykorzystujący zaawansowane technologie ICT” zrealizowanego przez firmę Med&Life Sp. z o.o. ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.
 92. Informacja w sprawie przedłużenia oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach konkursu RPMA.03.03.00-IP.01-14-102/19 z RPO WM na lata 2014–2020 z Działania 3.3 „Innowacje w MŚP”, typ projektu: „wprowadznie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R)”.
 93. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektów realizowanych w ramach konkursu nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-068/17.
 94. Informacja w sprawie założeń do regulaminu konkursu w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT typ projektów - Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.
 95. Sprawy różne.

 

 

Liczba wyświetleń: 306

powrót