Z posiedzeń zarządu

136. posiedzenie zarządu, 16 czerwca 2020 r.

2020.06.16 14:55 , aktualizacja: 2020.06.17 10:35

Autor: Piotr Szychowski (OR), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

We wtorek, 16 czerwca, odbyło się 136 posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego

 

Wykaz skrótów:

Sp. z o.o. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

S.A. – spółka akcyjna,

RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego,

ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

 

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu 134 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 2 czerwca 2020 r.
 2. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2020 r.
 3. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2020 rok.
 4. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2020–2038.
 5. Informacja dotycząca pobrania przez Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. pozostałej kwoty Wynagrodzenia za zarządzanie podstawowe za 2019 rok.
 6. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie ogłoszenia naboru ofert na realizację zadań publicznych w celu przeciwdziałania COVID-19 w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”.
 7. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji projektu: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020, II oś priorytetowa „wzrost e-potencjału Mazowsza”, działanie 2.1 „E-usługi”.
 8. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Mazowieckiego oraz składania oświadczeń woli w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją projektu pn.: „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu”, w ramach Osi priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” dla Działania 2.1 „E usługi”, Poddziałania 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 9. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Mazowieckiego oraz składania oświadczeń woli w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją projektu pn.: „Regionalna Platforma Informacyjna – Kultura na Mazowszu”, w ramach Osi priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” dla Działania 2.1 „E usługi”, Poddziałania 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 10. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Mazowieckiego oraz składania oświadczeń woli w jego imieniu w sprawach związanych z przygotowaniem i realizacją projektu pozakonkursowego pn.: „E-zdrowie dla Mazowsza 2”, w ramach Osi priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” dla Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałania 2.1.1. „E-usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 11. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności z zakresu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu dostaw, usług lub robót budowlanych o wartości przekraczającej 5.000 zł (bez podatku od towarów i usług) w zakresie działania Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 12. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia Kierownika Projektu w ramach realizacji projektu: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020, II oś priorytetowa „wzrost e-potencjału Mazowsza”, działanie 2.1 „E-usługi”.
 13. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie ze stanowiska Dyrektora Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
 14. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.
 15. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie, w ramach konkursu w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, rozwiązań ukierunkowanych na wsparcie organizacji pozarządowych.
 16. Informacja w sprawie sytuacji sektora ekonomii społecznej w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz możliwości działań wspierających ten sektor.
 17. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Powiatem Pułtuskim umowy na realizację w latach 2020–2021 zadania pn.: „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku”.
 18. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Powiatem Gostynińskim umowy na realizację w latach 2020–2022 zadania pn.: „Remont i adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 3624/9, 3624/25, 3624/27 objętych księgą wieczystą numer PL1G/00031825/1 na dom pomocy społecznej z uwzględnieniem likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych”.
 19. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Powiatem Żyrardowskim umowy na realizację w latach 2020–2022 zadania pn.: „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego – poprawa jakości kształcenia”.
 20. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, zadanie: Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”.
 21. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Wojewódzkiej Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
 22. Informacja w sprawie włączenia się w wydanie, przez Polską Izbę Produktu Lokalnego i Regionalnego, albumu pt.: „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”.
 23. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce.
 24. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce.
 25. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.
 26. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.
 27. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie.
 28. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie.
 29. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zakupu tomografu komputerowego wraz z modułem kontenerowym w ramach projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego.
 30. Informacja w sprawie Zgromadzeń Wspólników spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o.o. w dniu 17 czerwca 2020 r.
 31. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Wspólnika spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o.o. – Województwa Mazowieckiego.
 32. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Mazowieckie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o.o.
 33. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie stanowiska Zarządu Województwa Mazowieckiego dotyczącego skargi z dnia 10 maja 2020 r. na Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
 34. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.
 35. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Miastu Ostrów Mazowiecka destruktu asfaltowego.
 36. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Nowy Duninów destruktu asfaltowego.
 37. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Miastu i Gminie Kosów Lacki destruktu asfaltowego.
 38. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Miastu Sierpc destruktu asfaltowego.
 39. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Sarnaki kamienia brukarskiego.
 40. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Grodzisk Mazowiecki gruzu betonowego.
 41. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Kowala drewna.
 42. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozpatrzenia uwag, opinii i wniosków oraz przyjęcia treści projektu programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.
 43. Informacja w sprawie wyników rocznej oceny jakości powietrza za 2019 rok oraz określenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.
 44. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości położonej przy ul. Ksawerów 8 w Warszawie.
 45. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia od Gminy  Konstancin-Jeziorna dotacji na dofinansowanie działań edukacyjno-przyrodniczych.
 46. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania do administrowania Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie części nieruchomości położonej w Piasecznie, w rejonie ulic Sienkiewicza i Bema.
 47. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze darowizny nieruchomości położonych w Ostrołęce przy ulicy Sienkiewicza.
 48. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie użyczenia Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ul. Warszawskiej 2a.
 49. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym.
 50. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim i Powiatem Przysuskim o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Przysusze.
 51. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Regionalnej w Ostrołęce oraz terminu i sposobu jej wnoszenia.
 52. Informacja w sprawie zmniejszenia etatów administracji i obsługi z jednoczesnym zwiększeniem etatów nauczycieli w Bibliotece Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach oraz w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce od 1 września 2020 r. i wyrażenia zgody na przeniesienie środków finansowych między zadaniami.
 53. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania członków Rady przy Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie.
 54. Informacja w sprawie dofinansowania projektów planowanych do realizacji
  przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2020.
 55. Informacja w sprawie współfinansowania projektu pn.: „Dni Pamięci Pawiaka 2020” realizowanego przez Muzeum Niepodległości w Warszawie.
 56. Informacja w sprawie nadania imienia Warszawskiej Operze Kameralnej.
 57. Informacja w sprawie zmian w zakresie współpracy przy realizacji przedsięwzięć kulturalnych organizowanych w ramach obchodów „Roku 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku”.
 58. Informacja w sprawie wniosku Muzeum Niepodległości w Warszawie dotyczącego umorzenia opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu.
 59. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego znajdującego się w bloku nr 3 przy ul. Krychnowickiej 1 w Radomiu oraz ustanowienia prawa służebności przechodu i przejazdu.
 60. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze darowizny nieruchomości położonej w Zagórzu, gmina Wiązowna.
 61. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie w rejonie ul. Równoległej i Pryzmaty, na rzecz Veolia Energia Warszawa S.A.
 62. Informacja w sprawie ujawnienia w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości położonej w Czarnolesie, Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, jako użytkownika wieczystego.
 63. Informacja dla Zarządu Województwa Mazowieckiego dotycząca projektu pn.: „Poprawa funkcjonalności i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica” realizowanego w ramach Osi priorytetowej VI „Jakość życia”, Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”, umieszczonego w Wykazie Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WM 2014-2020.
 64. Informacja dotycząca aneksowania Umowy o Finansowaniu, podpisanej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, dotyczącej wdrażania instrumentów finansowych w ramach RPO WM 2014–2020.
 65. Informacja w sprawie dopuszczenia przez Komisję Europejską Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 w 2019 r.
 66. Informacja w sprawie uzupełnienia Sprawozdania rocznego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 w 2019 r. w zakresie punktu 11.2 Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, i rozwiązania wdrożone, aby zapewnić włączenie punktu widzenia płci do programów operacyjnych i operacji (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).
 67. Informacja w sprawie „Zasad współorganizacji spotkań, konferencji i przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym i rozwoju przedsiębiorczości odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego”.
 68. Informacja w sprawie zmiany terminu ogłoszenia naboru konkursowego w ramach Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT.
 69. Informacja w sprawie zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowych I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, II Wzrost e-potencjału Mazowsza, IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, VI Jakość życia i VII Rozwój regionalnego systemu transportowego.
 70. Informacja w sprawie przekazania kompetencji dyrektorowi Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w zakresie wyrażania zgody beneficjentom na zmianę terminu dostarczenia załączników wynikających z paragrafu 3 oraz paragrafu 4 umowy o dofinansowanie.
 71. Informacja dotycząca realizacji projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.
 72. Informacja dotycząca organów spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały lub akcje.
 73. Sprawy różne.

Liczba wyświetleń: 375

powrót