Z posiedzeń zarządu

222. posiedzenie zarządu, 19 kwietnia 2021 r.

2021.04.20 12:00 , aktualizacja: 2021.04.20 12:02

Autor: Piotr Szychowski (OR), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

W poniedziałek, 19 kwietnia, odbyło się 222. posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

 

Wykaz skrótów:

 

UE – Unia Europejska,

RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego,

Sp. z o.o. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu 220 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 6 kwietnia 2021 r.
 2. Spotkanie dotyczące zasadności realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w regionie Warszawskim stołecznym w ramach polityki spójności UE na lata 2021–2027.
 3. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 4. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VII „Rozwój regionalnego systemu transportowego”, Działania 7.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 5. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego oraz pozostawienie oszczędności w projekcie Powiatu Żuromińskiego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3014W Raciąż–Radzanów–Liberadz wraz z mostem w km 6+646,00” realizowanego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
 6. Informacja w sprawie decyzji administracyjnych wydanych w ramach RPO WM 2007–2013 i 2014–2020 w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego w I kwartale 2021 r.
 7. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania oraz zatwierdzenia zasad realizacji projektu nr RPMA.10.03.01-14-9213/17 pt.: „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” realizowanego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałania 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów” RPO WM 2014–2020.
 8. Informacja w sprawie założeń do regulaminu konkursu w ramach Działania 3.3 Innowacje w MŚP, typ projektu: „Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
 9. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie.
 10. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania członków Rady Programowej przy Instytucie Papieża Jana Pawła II na lata 2019–2023.
 11. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przedłużenia powołania Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.
 12. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.
 13. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.
 14. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Mazowieckiego w Płocku.
 15. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej w Płocku.
 16. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Skarbem Państwa – Dyrektorem Generalnym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie wzajemnego użyczenia oraz wynajęcia powierzchni lokalowych z przeznaczeniem na realizację zadań określonych przepisami prawa.
 17. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.
 18. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania statutu Mazowieckiemu Biuru Planowania Regionalnego w Warszawie.
 19. Informacja w sprawie wniosków „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” złożonych po upływie regulaminowego terminu.
 20. Informacja dla Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie funkcjonowania szkół specjalnych w podmiotach leczniczych.
 21. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie i dofinansowanie zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku realizowanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 22. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie oraz dofinansowanie zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 23. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty konkursowe złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.
 24. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie porozumienia dotyczącego powierzenia, Województwu Mazowieckiemu przez Miasto Ostrołękę, zadania przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych i udzielenia dotacji celowej na ten cel.
 25. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie porozumienia dotyczącego powierzenia, Województwu Mazowieckiemu przez Powiat Wołomiński, zadania przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych i udzielenia dotacji celowej na ten cel.
 26. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie porozumienia dotyczącego powierzenia, Województwu Mazowieckiemu przez Powiat Pułtuski, zadania przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych i udzielenia dotacji celowej na ten cel.
 27. Informacja w sprawie wznowienia działalności Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku.
 28. Informacja dotycząca kwartalnych informacji, które Województwo Mazowieckie jest zobowiązane przedkładać Ministerstwu Finansów w związku z umową pożyczki.
 29. Informacja dotycząca należności Województwa Mazowieckiego przedawnionych i nieściągalnych, proponowanych do odpisu z ksiąg rachunkowych Województwa Mazowieckiego.
 30. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie dotacji dla Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej na pierwsze wyposażenie oraz działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy centrum integracji społecznej.
 31. Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2025.
 32. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” – zadanie: Realizacja działań związanych z edukacją w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia świadomości społeczeństwa w obydwu zakresach.
 33. Informacja w sprawie udziału w projekcie E-pionier w zakresie utworzenia systemu informacyjnego dotyczącego powiadomień o ryzyku przekroczenia norm jakości powietrza.
 34. Informacja w sprawie wniosku Gminy Przyłęk dotyczącego zadania realizowanego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na terenie sołectwa Mszadla Stara.
 35. Informacja w sprawie zatwierdzenia Strategicznego Planu Wieloletniego Spółki Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Spółka z o.o. na lata 2021–2023.
 36. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: ,,Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 37. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezesowi Zarządu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: ,,Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 38. Informacja w sprawie głosowania pisemnego nad uchwałą Wspólników spółki POLREGIO Spółka z o.o.
 39. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie uchwały Wspólników spółki POLREGIO sp. z o.o.
 40. Informacja w sprawie spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Spółka z o.o.
 41. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 42. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach.
 43. Informacja dotycząca roszczeń zgłaszanych przez wykonawcę robót realizowanych w ramach zadania pn.: „Park Kulturowo-Historyczny przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie”.
 44. Informacja dotycząca realizacji zadania pn.: „Naprawa lokomatu w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu”.
 45. Informacja dotycząca realizacji zadania pn.: „Zakup optyki operacyjnej nefroskopowej do endoskopowych zabiegów urologicznych dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”.
 46. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie kandydata na stanowisko Dyrektora Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego.
 47. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie porozumienia dotyczącego współpracy przy organizacji dwóch konferencji „Zrównoważone Miasta” i „Innowacyjna Gmina”.
 48. Informacja w sprawie podjęcia działań na rzecz ochrony przyrody i zwierząt na działce nr 180 obręb Janów w gminie Stare Babice oraz pomocy w wykupieniu ww. działki.
 49. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy nr 5/NI.II/N/13 o użyczenie nieruchomości, zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Psychiatrii „Drewnica” Sp. z o.o. oraz przekazania do administrowania Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie nieruchomości położonych w Ząbkach w rejonie ulicy Szpitalnej.
 50. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia dla pracowników Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do prowadzenia spraw i postępowań administracyjnych w zakresie prawa trwałego zarządu, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień.
 51. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania do administrowania Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie nieruchomości położonych przy ulicy Jagiellońskiej w Warszawie.
 52. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Floriańskiej 10 w Warszawie.
 53. Informacja w sprawie wydatków bieżących Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na lata 2021–2022 w części dotyczącej bieżącego utrzymania dróg (zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022).
 54. Informacja w sprawie przesunięcia środków finansowych w latach 2021–2025 w ramach inwestycji drogowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2038 oraz w planie wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w roku 2021.
 55. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie składu osobowego Komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji w 2021 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego.
 56. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.
 57. Informacja w sprawie wykonania zdjęć dla portalu Mazowieckiego Szlaku Tradycji.
 58. Informacja w sprawie realizacji zadania: „Promocja Marki Mazowsze Serce Polski”.
 59. Informacja w sprawie współorganizacji przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu.
 60. Informacja w sprawie wdrażania w 2021 r. programu Strategii Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2015–2022 B.3.1. – Kultura zaprasza.
 61. Informacja w sprawie projektów planowanych do realizacji przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
 62. Informacja na temat działań podejmowanych w związku z ogłoszeniem roku 2021 - Rokiem Cypriana Kamila Norwida i Rokiem Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego.
 63. Informacja w sprawie umorzenia czynszu najemcy w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.
 64. Sprawy różne.

Liczba wyświetleń: 306

powrót