Z posiedzeń zarządu

220. posiedzenie zarządu, 6 kwietnia 2021 r.

2021.04.07 10:45 , aktualizacja: 2021.04.07 10:49

Autor: Katarzyna Grochocka (OR), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

We wtorek, 6 kwietnia, odbyło się 220. posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

 

 1. Przyjęcie protokołów:
  1. 217 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 23 marca 2021 roku,
  2. 219 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 31 marca 2021 roku (w trybie obiegowym).
 2. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie dodatkowych zajęć o charakterze artystycznym w tym Zespole.
 3. Informacja w sprawie rozstrzygnięcia postępowania na ubezpieczenie mazowieckich instytucji kultury.
 4. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umów dotyczących zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą: „Konsolidacja ubezpieczeń Grupy Instytucji Kultury Województwa Mazowieckiego”.
 5. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do podpisywania, rozwiązywania i kontrolowania realizacji umów i porozumień dotyczących współadministrowania, udostępniania lub powierzania przetwarzania danych osobowych, dla których Administratorem Danych Osobowych lub podmiotem przetwarzającym jest Województwo Mazowieckie albo Zarząd Województwa Mazowieckiego, w zakresie zadań realizowanych przez Departament Kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 6. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do podpisywania, rozwiązywania i kontrolowania realizacji umów i porozumień dotyczących współadministrowania, udostępniania lub powierzania przetwarzania danych osobowych, dla których Administratorem Danych Osobowych lub podmiotem przetwarzającym jest Województwo Mazowieckie albo Zarząd Województwa Mazowieckiego, w zakresie zadań realizowanych przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 7. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do podpisywania, rozwiązywania i kontrolowania realizacji umów i porozumień dotyczących współadministrowania, udostępniania lub powierzania przetwarzania danych osobowych, dla których Administratorem Danych Osobowych lub podmiotem przetwarzającym jest Województwo Mazowieckie albo Zarząd Województwa Mazowieckiego, w zakresie zadań realizowanych przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 8. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie konkursu wiedzy w zakresie rolnictwa ekologicznego i produktu ekologicznego, pn.: „Smak ekologicznej żywności” dla uczniów szkół podstawowych z terenu Województwa Mazowieckiego.
 9. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”.
 10. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie limitu kwoty planowanego średniego miesięcznego wynagrodzenia na etat dla pracowników administracji i obsługi w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie w 2021 r.
 11. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie limitu funduszu wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych w 2021 r.
 12. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie XV edycji konkursu pt.: „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”.
 13. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.
 14. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”.
 15. Informacja w sprawie realizacji zadania: „Promocja Marki Mazowsze Serce Polski”.
 16. Informacja w sprawie składki członkowskiej wynikającej z członkostwa w stowarzyszeniu Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna.
 17. Informacja w sprawie dofinansowania projektów planowanych do realizacji przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego w ramach programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2021.
 18. Informacja w sprawie zamiaru zawarcia umowy z Panem Wojciechem Brzezińskim, Dyrektorem Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, określającej warunki organizacyjno–finansowe działalności instytucji kultury.
 19. Informacja w sprawie zamiaru zawarcia umowy z Panem Janem Rzeszotarskim, Dyrektorem Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, określającej warunki organizacyjno–finansowe działalności instytucji kultury.
 20. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie porozumienia pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą a Województwem Mazowieckim dotyczącego powierzenia Województwu Mazowieckiemu zadania publicznego prowadzenia powiatowej biblioteki i przyjęcia dotacji celowej na jego realizację.
 21. Informacja w sprawie realizacji kontynuacji kampanii promującej wypoczynek weekendowy i wakacyjny na Mazowszu w ramach zadania „Kreowanie Marki Mazowsze Serce Polski”.
 22. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2021 w województwie mazowieckim.
 23. Informacja w sprawie przesunięcia środków finansowych w latach 2021–2024 w ramach inwestycji drogowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2038 oraz w planie wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w roku 2021.
 24. Informacja w sprawie wykonanych w roku 2020 przeglądów obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich województwa mazowieckiego, będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
 25. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatu sochaczewskiego.
 26. Informacja w sprawie zakresu i wysokości wsparcia finansowego przeznaczonego dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. na realizację zadań dotyczących kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.
 27. Informacja w sprawie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Muzeum Romantyzmu w Opinogórze pn.: „Realizacja filmu fabularnego prezentującego postać gen. Wincentego Krasińskiego oraz jego syna Zygmunta Krasińskiego”.
 28. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezesowi Zarządu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2  na terenie województwa mazowieckiego”.
 29. Informacja w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.
 30. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania oraz zatwierdzenia zasad realizacji projektu nr RPMA.09.03.00-14-b021/18 pt.: „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.3 „Rozwój ekonomii społecznej” RPO WM 2014–2020.
 31. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania oraz zatwierdzenia zasad realizacji projektu nr RPMA.09.03.00-14-b021/18 pt.: „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.3 „Rozwój ekonomii społecznej” RPO WM 2014–2020
 32. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie oszczędności powstałych w zadaniu pn.: Przebudowa ul. J. Poniatowskiego w Siedlcach i przeznaczenie ich na zadanie pn.: Modernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 1 w Siedlcach oraz na zadanie pn.: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Siedlcach w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
 33. Informacja w sprawie zmian w poszczególnych zadaniach wybranych do dofinansowania uchwałą nr 27/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2021 r. w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
 34. Informacja w sprawie wniosków Gminy Rusinów i Gminy Klwów złożonych w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
 35. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zakresu rzeczowego dla zadania Gminy Cegłów pn.: Przebudowa i rozbudowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 131/1, 131/5, 131/6 przy ul. Stanisława Rżysko w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
 36. Informacja w sprawie uwag do wzoru kontraktu programowego na lata 2021–2027.
 37. Prezentacja w sprawie podejścia terytorialnego w nowej perspektywie Unii Europejskiej 2021–2027.
 38. Informacja w sprawie zasadności realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w regionie Warszawskim stołecznym w ramach polityki spójności UE na lata 2021–2027.
 39. Informacja w sprawie propozycji wykorzystania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 środków pochodzących z instrumentu REACT–EU.
 40. Informacja w sprawie uwag do projektu Programu: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027 (Program Polska Wschodnia+) oraz podziału alokacji i demarkacji z programami regionalnymi.
 41. Informacja w sprawie akceptacji projektu kryteriów wyboru operacji finansowych dla naboru w ramach Osi priorytetowej VI – Jakość życia Działanie 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
 42. Sprawy różne.

Liczba wyświetleń: 292

powrót