Z posiedzeń zarządu

213. posiedzenie zarządu, 9 marca 2021 r.

2021.03.10 12:50 , aktualizacja: 2021.03.16 11:20

Autor: Piotr Szychowski (OR), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

We wtorek, 9 marca, odbyło się 213. posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

 

Wykaz skrótów:

UE – Unia Europejska,

RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego,

UMWM – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,

ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne,

S.A. – Spółka akcyjna.

 

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu 210 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 22 lutego 2021 r.,
 2. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania Komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku.
 3. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Flagi Województwa Mazowieckiego.
 4. Informacja w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
 5. Informacja w sprawie oświadczenia cząstkowego kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych dotyczącego stanu kontroli zarządczej złożonego przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie w dniu 26 lutego 2021 r.
 6. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do podpisywania, rozwiązywania i kontrolowania realizacji umów i porozumień dotyczących współadministrowania, udostępniania lub powierzania przetwarzania danych osobowych, dla których Administratorem Danych Osobowych lub podmiotem przetwarzającym jest Województwo Mazowieckie albo Zarząd Województwa Mazowieckiego, w zakresie zadań realizowanych przez Kancelarię Sejmiku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 7. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Kancelarii Sejmiku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz zastępców Dyrektora Kancelarii Sejmiku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie do przetwarzania danych osobowych z prawem do udzielania dalszych upoważnień.
 8. Informacja w sprawie podziału interwencji i zasad wdrażania krajowych i regionalnych programów operacyjnych w perspektywie finansowej na lata 2021–2027.
 9. Informacja w sprawie wstępnego podziału alokacji w ramach Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027.
 10. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie aneksu nr 5 do Decyzji o dofinansowaniu projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM.
 11. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru Zasad realizacji projektu pozakonkursowego dotyczącego przeciwdziałania COVID-19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 [Poddziałanie 9.2.2].
 12. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.
 13. Informacja w sprawie konieczności przeprowadzenia procedury naprawczej dla projektów RPO WM celem zapewnienia ich zgodności z prawem ochrony środowiska UE.
 14. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
 15. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zakresu rzeczowego i tytułu zadania oraz pozostawienie oszczędności w projekcie Gminy Miasta Pionki pn.: „Przebudowa ulicy Słowackiego w Pionkach” realizowanego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
 16. Informacja w sprawie projektu pozakonkursowego „Modelowanie Systemu Ofert dla Innowacji” w ramach Poddziałania 3.1.2 RPO WM 2014–2020.
 17. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyboru do dofinansowania projektu pozakonkursowego pn.: „Zwiększenie zdolności systemu opieki zdrowotnej na terenie m.st. Warszawy w walce z wirusem SARS-COV-2”, nr RPMA.06.03.00-14-i418/21, złożonego przez Miasto Stołeczne Warszawa w ramach naboru RPMA.06.03.00-IP.01-14-114/20, Oś Priorytetowa VI „Jakość życia”, Działanie 6.3 „Wsparcie ochrony zdrowia w ramach ZIT w związku z epidemią COVID-19” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 18. Informacja w sprawie rozwiązań przyjętych w ramach naboru nr RPMA.03.03.00-IP.01-14-112/20.
 19. Informacja w sprawie projektu Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Gąbinie, wniosek nr RPMA.04.02.00-14-i242/20, tytuł: „Termomodernizacja budynku Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gąbinie” w ramach konkursu nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna, Typ projektów Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – RPO WM 2014–2020.
 20. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020, w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/20, dla Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy”, Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020
 21. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2021 rok.
 22. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2038.
 23. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2021 r.
 24. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Województwo Mazowieckie na 2021 rok.
 25. Informacja w sprawie wniosku Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej dotyczącego uzyskania zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.
 26. Informacja w sprawie nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Józefowskiej.
 27. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeznaczenia do wynajęcia nieruchomości położonych na Osiedlu Zalesie w Gostyninie.
 28. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości połozonej przy ul. Floriańskiej 10 w Warszawie.
 29. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie na zawarcie umowy najmu części nieruchomości gruntowej położonej w Zagórzu gm. Wiązowna.
 30. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Wernera 8a w Radomiu.
 31. Informacja w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 14 znajdującego się w budynku przy ul. Chopina 16 w Konstancinie – Jeziornie.
 32. Informacja w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 15 znajdującego się w budynku przy ul. Zalesie 7 w Gostyninie.
 33. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza.
 34. Informacja w sprawie monitoringu wdrażania zapisów Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024, za III kwartał 2020 r.
 35. Informacja w sprawie uzasadnionej opinii Komisji Europejskiej w związku z uchybieniem zobowiązaniom wynikającym dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych dla dwutlenku azotu.
 36. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza pn..: "Zrozumieć świat przez doświadczenia".
 37. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza pn. „100-etka Lema! Regionalny Festyn naukowo-literacki”.
 38. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza pn.: „Mogę więcej - warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci i dorosłych”.
 39. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na rozliczenie pomocy finansowej związanej z zadaniem realizowanym przez Gminę Miejską Legionowo w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020”.
 40. Informacja w sprawie realizacji kampanii promocyjnej w projekcie „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A.
 41. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”.
 42. Informacja w sprawie rozliczenia realizacji zadania publicznego wskazanego do kontroli (dot. Koła Gospodyń Wiejskich w Kobylanach „Nad Stawem” za zadanie pn.: „Biesiadne spotkania „Nad Stawem””).
 43. Informacja w sprawie rozliczenia realizacji zadania publicznego wskazanego do kontroli (dot. Koła Gospodyń Wiejskich „Nowinki” za zadanie pn.: „Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych”.
 44. Informacja w sprawie rozliczenia realizacji zadań publicznych wskazanych do kontroli (dot. Koła Gospodyń Wiejskich w Mąkosach Starych za zadanie pn.: „Doposażamy i działamy”, Koła Gospodyń Wiejskich "Goździk" w Pustelniku za zadanie pn.: „Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie”, Koła Gospodyń Wiejskich Daćbogi-Pluty za zadanie pn.: „Tradycyjne po szlachecku”, Koła Gospodyń Wiejskich w Szczepkowie za zadanie pn.: „Adaptacja sali w świetlicy wiejskiej” oraz Stowarzyszenia „Przyszłość Roszczepu” za zadanie pn.: „Wspólnie razem”).
 45. Informacja w sprawie przesunięcia środków finansowych w roku 2021 i 2022 w ramach inwestycji drogowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2038 oraz w planie wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w roku 2021.
 46. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie Mazowieckiej Rady Seniorów oraz nadania jej regulaminu.
 47. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego na 2021 rok przeznaczonych na dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej.
 48. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.
 49. Informacja w sprawie projektu „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla personelu medycznego zatrudnionego w podmiotach leczniczych województwa mazowieckiego”.
 50. Informacja w sprawie powierzenia podmiotom leczniczym realizacji zadania dotyczącego wsparcia psychoedukacyjnego dla personelu medycznego w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 51. Prezentacja nt.: Sytuacji w psychiatrii dzieci i młodzieży w czasie pandemii w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu.
 52. Informacja dotycząca wyroku wydanego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, w sprawie o sygn. akt I ACa 774/19.
 53. Informacja w sprawie wykazu zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych i remontów jednostek Samorządu Województwa Mazowieckiego rekomendowanych do dofinansowania.
 54. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 55. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego sprawozdania z realizacji Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim 2018–2021 z lat 2018–2020.
 56. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie XV edycji konkursu pt.: „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”.
 57. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w zakresie rozwiązywania niektórych umów zawartych od 1 stycznia 2021 r.
 58. Informacja w sprawie propozycji Fundacji „Serca bicie” i firmy Doradztwo Marketingowe Mariusz Szpunar dotyczącej realizacji koncertu „Zaucha koncertowo” w ramach trasy koncertowej pt.: „Pamięci Andrzeja Zauchy 2021”.
 59. Informacja w sprawie współorganizacji przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu.
 60. Informacja w sprawie realizacji zadań: „Turystyczna marka Mazowsze” oraz „Promocja Marki Mazowsze Serce Polski”.
 61. Informacja w sprawie umorzenia należności z tytułu czynszu za dzierżawę obiektu Kina Luna w Warszawie.
 62. Informacja w sprawie dofinansowania projektu pn.: „Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych zbiorów archiwalnych i zabytkowych Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie realizowanego przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w 2021 roku w ramach RPO.
 63. Informacja w sprawie podsumowania pracy badawczej pt.: „Wkład turystyki w gospodarkę Mazowsza” w roku 2018, 2019 oraz projekcji podstawowych komponentów opracowania dla roku 2020.
 64. Informacja w sprawie dodatkowych środków dla informacji kultury.
 65. Informacji w sprawie realizacji zadań „Kreowanie Marki Mazowsze Serce Polski”.
 66. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Umowy Partnerskiej dotyczącej realizacji projektu nr LIFE19 NAT/PL/000746 – Kampinos WetLIFE, pn.: Ochrona i odtwarzanie mokradeł na terenie obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska”.
 67. Informacja dotycząca możliwości poszerzenia współpracy na płaszczyźnie informacyjnej z prasą lokalną z Mazowsza.
 68. Informacja w sprawie współdziałania pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Mława w ramach zadania pn.: „Budowa zachodniej obwodnicy Mławy”.
 69. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie Aneksu nr 2 do umowy w sprawie współdziałania pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Mława w ramach zadania pn.: „Budowa zachodniej obwodnicy Mławy – odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7”.
 70. Sprawy różne.

Liczba wyświetleń: 284

powrót